• Úvodná strana

    • Občianske združenie

     Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom

      

     Naše občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom vzniklo 23.12.2010. Našou snahou je vytvoriť spojivo žiak-rodičia-škola, preto našim cieľom je najmä:

      

     • spoluprácu  s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a umeleckom  vzdelávaní žiakov - podporovať fyzické a duševné zdravie ako aj duchovný rast žiakov, učiteľov a rodičov v procese výchovy a vzdelávania
     • pomoc pedagogickému zboru pri organizovaní mimo vyučovacích činností spojených so vzdelávaním,  kultúrnou činnosťou, športovými aktivitami, prezentáciou, propagáciou školy a žiakov
     • zabezpečiť pozitívne zmeny individuálneho a spoločenského vedomia za účelom humanizácie mládeže
     • podporovať rozvoj vzdelávania mládeže a ich uplatňovanie v spoločenskej praxi
     • organizačne a materiálne sa podieľať na realizácii rekvalifikačných programov v záujme aktívnej zamestnanosti občanov
     • financovať náklady spojené s rozvojom ďalších aktivít Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom, v súlade s predmetom činnosti OZ
     • vytvárať ekonomické podmienky a potrebné štruktúry pre napĺňanie cieľov združenia
     • podieľať sa na príprave a realizácií projektov zameraných na podporu aktivít školy
     • podporovať pozitívnu propagáciu školy smerom k verejnosti a zabezpečovať získavanie zdrojov na aktivity realizované občianskym združením

      

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9599249