• OFDM – „Olympijské hviezdičky „

   • 30. 5. 2018
   • Dňa 22.05.2018 sa uskutočnila olympiáda v MŠ Bajany. Našu škôlku reprezentovali Ninka Meglesová, Nelka Badiová, Matej Čisár a Jakubko Dudáš. Deti súťažili medzi sebou na rôznych stanovištiach napr. skákanie vo vreci, lezenie tunelom, slalom pomedzi kúželky.. Každé dieťa dostalo diplom a medailu.

   • "Na bicykli bezpečne a dobre"

   • 30. 5. 2018
   • Vo štvrtok 24. mája 2018 sa žiaci ŠKD zúčastnili dopravnej akcie „Na bicykli bezpečne a dobre.“ Po dôkladnej teoretickej príprave a absolvovaní dopravného testu sa žiaci presunuli na šk. ihrisko a absolvovali jazdu zručnosti. Pre žiakov bola pripravená zaujímavá trať (veľký slalom, prejazd cez lievik , prenesenie pohára s vodou, osmička ...) Žiaci v závere akcie dostali preukaz cyklistu a sladkosť. Akcie sa zúčastnilo 24 cyklistov a 11 chodcov.

   • Páli vám to

   • 28. 5. 2018
   • Dňa 24.5.2018 sa žiaci 5. ročníka zapojili do zábavno-vedomostného podujatia Páli vám to. Cieľom podujatia bolo hravou formou preveriť úroveň vedomostí žiakov, ktoré získali  na vyučovacích hodinách  slovenského jazyka a literatúry. Úlohy boli jednoduché a zaujímavé. Žiaci prechádzali križovatkami a cestičkami, kde hľadali podstatné mená, vlastné podstatné mená, vyškrtávali slová, priamo odpovedali alebo hľadali správne odpovede z daných možností. Žiaci si navzájom pomáhali a radili sa. Podujatie sa žiakom páčilo.

   • Matematické popoludnie

   • 21. 5. 2018
   • Dňa 15.5.2018  žiaci 3 a 4 ročníka hravým spôsobom si  zahrali  rôzne matematické hry. Súťažili v dvoch družstvách . Precvičili si hravou formou násobenie a delenie, spočítavali  spamäti. Hádali čísla,  priraďovali ku prikladom správne odpovede . Pracovali aj s interaktívnou tabuľou. Na konci  vypracovali PL. Šikovné družstvá boli odmenené . Žiakom sa akcia páčila.

   • Posedenie pri čítaní

   • 21. 5. 2018
   • Čítanie textu v akejkoľvek podobe je súčasťou každodenného života žiaka v škole. Ako sa s čítaním popasovali po vyučovaní žiaci 5. a 6. ročníka, dokázalo  podujatie s názvom Posedenie pri čítaní /18.5.2018/. Pre žiakov boli pripravené rôzne úlohy, ktoré preverili niektoré schopnosti žiakov – čítanie s porozumením, správnosť čítania, výslovnosť, tempo čítania a iné. Žiaci, ktorí sa zúčastnili podujatia,  dokázali, že s textom vedia pracovať. Správne odpovedali na otázky k textu, skladali časti textu, tvorili básnický text pomocou kľúčových slov. V závere podujatia predviedli krátku dramatizáciu rozprávky O zlatej rybke.

   • Týždeň zdravia

   • 21. 5. 2018
   • O problematike zdravia sa žiaci našej školy dozvedajú nielen na vyučovacích hodinách, ale aj prostredníctvom inej zábavnej a poznávacej činnosti, ktorá s touto problematikou súvisí. V rámci podujatia Týždeň zdravia /2.5. – 7.5.2018/ sa žiaci 1. a 2. stupňa zapojili do rôznych aktivít s témou zdravie. Mladší žiaci vyfarbovali omaľovanky a písali krátke básničky, z ktorých si najlepšie umiestnili na panel vo vestibule školy. Pre žiakov bolo pripravené tiež pohybové a športové popoludnie, beseda či anketa, v ktorej na otázky o zdraví odpovedali aj niektorí učitelia.

   • Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve

   • 21. 5. 2018
   • Dňa 15.5.2018 sa žiaci deviateho a 6 žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili besedy na tému: Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve. Cieľom besedy bolo porozprávať sa so žiakmi o rozdieloch medzi chlapcami a dievčatami, o znakoch zdravého partnerského vzťahu. Besedu viedla Mgr. K. Serenčková, pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. Prostredníctvom aktivít so žiakmi hovorila o tom, ako sa vzťahy vytvárajú, o spôsoboch akými sa vzťah buduje, o dôvere, komunikácií, úprimnosti, príťažlivosti, ale aj o rizikách predčasného sexuálneho života, o AIDS a HIV víruse. Pani Serenčková na základe aktivít zisťovala, ako dievčatá a chlapci vnímajú samých seba a svoje okolie. Veľmi zaujímavo rozprávala o partnerstve a láske. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy. Beseda bola zaujímavá a poučná.

   • Hospodárenie v rodine

   • 21. 5. 2018
   • Dňa 17.5.2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili zábavno-vedomostného popoludnia Hospodárenie v rodine. Cieľom bolo uvedomiť si ťažkú pozíciu rodičov pri zabezpečovaní základných životných potrieb, zorientovať sa vo svete financií.  Poznať hodnotu svojej práce, dokázať hospodáriť s peniazmi. Vedieť odpovedať na otázky, čo sa musí zaplatiť ako prvé a prečo, čo sa musí kúpiť, čo si môžem odpustiť. Žiaci na základe aktivít zostavili rodinný rozpočet a zistili, čo patrí k príjmom v domácnosti a čo k výdavkom. Zamýšľali sa nad tým, kde by sa mohli výdavky znížiť, prípadne, čo by sa nemuselo kupovať vôbec. Úlohy, ktoré žiaci vypracovali boli motiváciou k tomu, aby sa z nich stali zodpovední mladí ľudia nielen v oblasti financií. Iba finančne gramotný človek sa vie zodpovedne rozhodovať.

   • Deň matiek 2018 - slávnostná akadémia

   • 17. 5. 2018
   • Aj v tomto školskom roku si žiaci našej školy pripravili pre rodičov kultúrny program, ktorý predviedli pri príležitosti Dňa matiek  13.mája 2018 v kultúrnom dome našej obce. Podujatie otvoril príhovorom starosta obce Pavlovce nad Uhom, Anton Kocela a riaditeľ ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, RNDr. Milan Zolota, PhD. V programe vystúpili deti materskej školy, žiaci základnej školy a tiež žiaci Základnej umeleckej školy Michalovce, elokované pracovisko Pavlovce nad Uhom.  Žiaci svojich rodičov pozdravili básničkami, piesňami, scénkami a tancom. Video v originálnej kvalite.

   • Vybíjaná - obvodové kolo

   • 15. 5. 2018
   • Dňa 18.4. 2018 sa na 7. ZŠ v Michalovciach konala obvodová súťaž vo vybíjanej žiačok. Našu školu reprezentovali Lucia Spišáková a Nina Fedorová z 5.B, Sofia Bodnárová, Lívia Jurasová, Kristína Michalcová, Roxana Tamašová a Karin Vargová  zo 6.A a Katarína Hrešová, Jana Bérešová, Stanislava Arvayová, Paulína Mašlejová a Lea – Kristína Tkáčová zo 6.B. Zo štyroch zúčastnených škôl sa naše žiačky umiestnili na peknom 2. mieste. Tešíme sa z ich úspechu a držíme im palce aj na budúci rok.

   • Obchodovanie s ľuďmi

   • 14. 5. 2018
   • 9. mája 2018 sa v spolupráci s Komunitným centrom v Pavlovciach nad Uhom uskutočnila beseda Obchodovanie s ľuďmi. Naši ôsmaci sa dozvedeli, že obchodovanie s ľuďmi či novodobé otroctvo sú pojmy, ktoré nepatria do histórie. V dnešnej dobe nemusíte pracovať v železných okovách pod horúcim slnkom na bavlníkových plantážach, aby ste boli otrokom. Stačí na to oveľa menej. Napríklad, aby ste naleteli podvodnej pracovnej ponuke falošnej webovej stránky, inzerátu, agentúry či dokonca známeho z vášho okolia a môže sa stať, že sa nájdete v akejsi továrni či na farme niekde v Anglicku alebo v inej európskej krajine ako novodobý otrok. Bez dokladov, možnosti komunikácie s okolím, bez peňazí. To v tom lepšom prípade. Nezriedka však môže vycestovanie za prácou v zahraničí dopadnúť oveľa horšie, takže opatrnosti nie je nikdy dosť.

   • Priebežné výsledky zberu papiera

   • 9. 5. 2018
   • 1.miesto Bajany – 282 kg
    2.miesto 4.B – 110 kg
    3.miesto 3.B – 88 kg
    4.miesto 9.A – 85 kg
    5.miesto 2.B – 83 kg
    6.miesto 1.B – 53 kg
    7.miesto 7.B – 48 kg
    8.miesto 5.B – 21 kg

    Ostatné triedy sa ešte nezapojili.

    ZBER TRVÁ DO KONCA MÁJA !!!

   • Pietny akt kladenia vencov

   • 9. 5. 2018
   • Dňa 7.5.2018 sa konala slávnosť pri príležitosti 73. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slávnosť sa začala pietnym aktom - položením venca k pamätníku v centre obce. Obyvatelia a zamestnanci školy prostredníctvom tejto slávnosti každoročne prejavujú úctu všetkým tým, ktorí položili svoje životy za mierový dnešok. Miestny pamätník je symbolom odvahy a statočnosti známych i neznámych vojakov a tiež niektorých miestnych občanov, ktorí bojovali v bojoch druhej svetovej vojny. Všetkým tým patrí naša vďaka.

   • Môj kontakt so škodlivými látkami

   • 3. 5. 2018
   • Dňa 3.5.2018 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom Môj kontakt so škodlivými látkami, ktorá bola spojená s nácvikom aktivít, ako odolávať škodlivým látkam. V úvode besedy si žiaci pod vedením koordinátorky PP Mgr. T. Kušnírovej pripomenuli všetky škodlivé látky, s ktorými sa oboznámili pri čítaní knihy C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. Potom sa zahrali hru Povzbudzovač, pri ktorej pozvali k sebe kamaráta a vyzdvihli jeho kladné vlastnosti. V hre ,,Dvaja jednou ceruzou“ si vyskúšali kresliť ľubovoľný obrázok spoločne jednou ceruzou a nakoniec mali do lupienkov kvetu napísať, čo radi robia vo svojom voľnom čase. Všetky aktivity poslúžili ako dobrý návod, ktorý môžeme ponúknuť všetkým kamarátom, ktorí nevedia, ako využívať svoj voľný čas a preto sa dajú nahovoriť na zlé veci.

   • AMARO KHELIBEN 2018 - Tanečná súťaž

   • 1. 5. 2018
   • Dňa 26.4.2018 naša škola zorganizovala 3.ročník súťaže AMARO KHELIBEN - NAŠE TANCE. Do súťaže sa prihlásilo 7 rómskych súborov z týchto škôl: ZŠ Malčice, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, ZŠ s MŠ Trhovište, ZŠ s MŠ Žbince, Komunitné centrum Veľký Šariš, Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom a ZŠ Šamudovce. Výkony tanečníkov hodnotila porota v tomto zložení: Mgr. Anna Komáriková, Mgr. Ján Ivan, Mgr. Eva Varmeďová, Mgr. Anton Popovič, Zuzana Nováková, Ladislav Tancoš. Naši žiaci obhájili 1.miesto. Srdečne blahoželáme. Video v originálnej kvalite.

   • „Príroda okolo nás“- vedomostný kvíz

   • 3. 5. 2018
   • Vo štvrtok 12.  apríla 2018 sa žiaci ŠKD 1. oddelenie zúčastnili akcie „Príroda okolo nás“. V úvode akcie si žiaci pozreli prezentáciu o význame lesov pre život človeka, v prezentácii spoznávali vtáky našich lesov a lúk, lúštili tajničku, spoznávali vtákov podľa ich spevu, zahrali sa hru „Lezie ježko, lezie v lese ...“ Vypracovali pracovný list k téme ochrana životného prostredia, na základe indícií spoznávali zvieratá našich lesov. V praktickej časti si žiaci prezreli parožie daniela škvrnitého, lebky srnca a líšky, hniezdo trasochvosta a sadrové odliatky zvieracích stôp. V závere si zahrali hru „Hmatačka“- úlohou žiakov bolo hmatom určiť o akú prírodninu ide. Akcia sa žiakom veľmi páčila, o čom svedčilo aj množstvo zvedavých otázok.

   • Gymnastický štvorboj žiačok Kategória A,C

   • 3. 5. 2018
   • Dňa 11.4. 2018 sa na ZŠ v Strážskom konala okresná súťaž v gymnastickom štvorboji žiačok kategórie A,C. Našu školu reprezentovali

    V kategórii A: Adamová Sofia, Molnárová Petra, Tóthová Lenka, Vasiľová Timea, Štafurová Miroslava.  Žiačky získali 2. miesto.

    V kategórii C: Bérešova Jana, Hrešová Katarína, Mašlejová Simona, Pihuličová Simona, Tomčiová Petra. Žiačky získali 3. miesto.

   • Gymnastický štvorboj žiakov - kategória A, B, C

   • 3. 5. 2018
   • Dňa 12.4. 2018 sa na 5. ZŠ v Michalovciach konala okresná súťaž v gymnastickom štvorboji žiakov kategórie A,B,C. Našu školu reprezentovali

    V kategórii A: Halajčík Dávid, Imrich Oliver, Mihálik Lukáš, Šlinský Marko

    V kategórii B: Horňak Daniel, Mašlej David, Stanko Matej, Stanko Rastislav

    V kategórii C: Belák Tomáš, Filip Kristián, Filip René,  Spišák Marián

   • Slávik Slovenska 2018

   • 3. 5. 2018
   • Dňa 17.4.2018 sme zorganizovali školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018. Súťažilo 18 žiakov od 1. až do 8. ročníka v troch kategóriách. Žiaci súťažili v troch kategóriách najprv v speve povinnej ľudovej piesne a ľudovej piesne podľa vlastného výberu. Všetci súťažiaci sa snažili spievať čo najlepšie, aby mala porota ťažké rozhodovanie. Napokon sa porota rozhodla takto:

    I. kategória

    1. Elia Fedorová 1.B

    2. Alexandra Budišová 2.B a Vanesa Čepliková 3.r. Bajany

    3. Juraj Juras 1.B

     

    II.kategória :

    1. Katarína Hrešová 6.B

    2. Michaela Antonyová 5.B

    3. Lívia Jurasová 6.A

     

    III.kategória :

    1. Antónia Lacková 7.A

    2. Simona Pihuličová 8.A

   • Deň Zeme

   • 3. 5. 2018
   • 19. apríla 2018 mali žiaci pripravené aktivity ku Dňu Zeme. V úvode si pozreli krátke video ukážky o triedení materiálu na stránke www.kozmix.sk a separovali podľa druhu materiálu. Svoju šikovnosť predviedli pri určovaní ihličnatých a listnatých stromov. Formou ekohry o životnom prostredí si nielen upevnili vedomosti, ale aj nadobudli nové poznatky. V závere si vysadili rastlinky do malých eko – kvetináčov a vypracovali pracovné listy.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9598998