• Bezpečné používanie internetu

   • 5. 2. 2019
   • Dňa 4.2.2019 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila beseda s príslušníkom OOPZ v Pavlovciach nad Uhom, pánom Jozefom Majorošom, ktorá mala názov: Bezpečné používanie internetu. Žiaci sa pútavým rozprávaním p. Majoroša dozvedeli o nebezpečenstvách, ktoré na nich číhajú na internete aj formou krátkych kreslených príbehov z DVD nosiča Ovce. O tom, že beseda žiakov 3. a 4. ročníka zaujala, svedčili aj zaujímavé otázky zo strany žiakov. Dúfame, že žiaci našej školy, sa budú menej venovať sedeniu za počítačom a viac voľného času budú venovať rôznym koníčkom a záľubám so svojimi kamarátmi.

   • Kriminalita mládeže

   • 5. 2. 2019
   • Dňa 4.2.2019 sa v MU III uskutočnila beseda pre žiakov 8. ročníka. Beseda bola zameraná na kriminalitu, ktorú pácha mládež. Príslušník PZ poručík Majoroš z OO PZ v Pavlovciach nad Uhom priblížil žiakom primeraným spôsobom hlavnú terminológiu súvisiacu s týmto zameraním. Vysvetlil prítomným žiakom pojmy ako sú trestno-právna zodpovednosť, škoda na majetku, na zdraví, záškoláctvo. Zdôraznil, že v 14 rokoch sa stávajú trestne zodpovední a za svoje činy musia niesť následky a podľa zákona sa následne zodpovedať. Pozornosť venoval aj priestupkom proti verejnému poriadku – rušenie nočného pokoja, výtržníctvo. Žiakov zaujali aj priestupky z úseku alkoholizmu, toxikománie a z oblasti zneužívania osobných internetových príspevkov na virtuálnej sieti.

    O tom, že beseda o kriminalite žiakov zaujala, svedčili aj otázky zo strany prítomných žiakov.

   • Drogy a ich vplyv na organizmus človeka

   • 5. 2. 2019
   • Dňa 30.1.2019 sa v MU III uskutočnila beseda pre žiakov 7. ročníka pod názvom Drogy a ich vplyv na organizmus človeka. Besedu viedla pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom Mgr. Klaudia Serenčková. Žiakom vysvetlila čo je droga, podala základné informácie o drogách, čo všetko drogy spôsobujú. Rozdelila drogy podľa tvrdosti a účinkov, ktoré sú legálne a ilegálne. Zdôraznila, že drogy menia správanie  človeka a spôsobujú zdravotné problémy. Zaujímavou aktivitou žiakom naznačila, aby sa nikdy nedali nahovoriť na každú hlúposť. Beseda bola zaujímavá a poučná.

   • Čítanie z knihy Nenič svoje múdre telo

   • 17. 1. 2019
   • Dňa 16.1.2019 žiaci 4. ročníka pod vedením koordinátorky Primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej čítali 2. kapitolu z  knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo a besedovali na tému: Alkohol a tvoje telo. Po jej prečítaní sa dozvedeli, aký je alkohol nebezpečný a ako vážne ničí ľudský organizmus. Spoločne sa zhodli na tom, že najlepšie je s pitím alkoholu vôbec nezačať.

   • Radovánky na snehu

   • 14. 1. 2019
   • V tomto mesiaci sa v popoludňajších hodinách, sa žiaci 1. stupňa zišli na akcii Radovánky na snehu. Deti sa zahrali vonku na snehu, robili gule, z ktorých bol neskôr postavený snehuliak. Snehové gule sa použili aj na výrobu bunkra. Žiaci v snehu vytvárali snežných anjelov. Zasúťažili si skokmi do veľkého snehu, naháňačka po školskom ihrisku. Šantenie na zasneženom školskom dvore sa deťom veľmi páčilo. Aj keď sme trochu zmrzli, akcia sa vydarila a každý odišiel spokojný, mokrý, ale s úsmevom na tvári.

   • Návšteva policajnej stanice

   • 14. 1. 2019
   • Dňa 11.1.2019 sme so žiakmi 1. a 2. ročníka navštívili Obvodné oddelenie PZ v Pavlovciach nad Uhom. V úvode nás privítal kpt. Ing. Bc. Marek Ľoch, zástupca riaditeľa OO PZ Pavlovce nad Uhom. Celou budovou policajnej stanice nás sprevádzal por. Jozef Majoroš. Žiaci mali možnosť vidieť prácu policajtov na stanici, zbrane, vyhľadávanie informácií, zadržiavaciu  miestnosť. Pán por. Jozef Majoroš rozprával žiakom nielen o práci policajtov, ale aj o dodržiavaní predpisov cestnej premávky. Zopakovali si dôležité telefónne čísla a dopravné značky. V závere dostali pekné propagačné materiály. Žiakom sa návšteva policajnej stanice páčila.

   • Vianočná akadémia 2018

   • 22. 12. 2018
   • V čase predvianočného zhonu, posledných nákupov a veľkého upratovania ponúkli žiaci Materskej školy, Základnej školy a Základnej umeleckej školy možnosť na chvíľu sa zastaviť a prísť 20.12.2018 medzi nich do Kultúrneho domu v Pavlovciach nad Uhom. Tí, ktorí prijali ich pozvanie určite neoľutovali a v takmer 2 hodinovom programe ocenili talenty svojich detí, ako aj trpezlivosť a prácu ich pedagógov. V závere všetci spoločne za svetla sviečok zaspievali pieseň Tichá noc.

   • " Na Kračun u Pavlovci"

   • 2. 1. 2019
   • V stredu 19. decembra 2018 žiaci ŠKD 1. oddelenie obedovali spoločne so svojimi kamarátmi z 2. oddelenia. Vianočnú atmosféru v klube spríjemňovali počas akcie vianočné koledy. Žiaci si umyli ruky vo vode s mincami, pohostili sa oblátkou s medom a cesnakom. Vypočuli si príbeh o tom ako slávili Štedrý deň naši starí rodičia. Zaužívaným zvykom je aj rozrezanie jablka, ktoré ukáže zdravie rodiny v najbližšom roku, či šupina z kapra, ktorú si vkladáme do peňaženky. Nohy stola sme uviazali silnou reťazou, aby sme držali ako rodina všetci spolu. A na záver ešte jeden vinš:  „Vinšujem, vinšujem, na to bože narodzeňe hojňejši pokojňejši ročki dočekac, ňe taki smutni, ale vešeli, že by vaša pľevenka tak stala medzi stoškami jak jasni mešačok medzi hvizdočkami. To želame Vám i celej familii.“

   • Čaro Vianoc

   • 2. 1. 2019
   • V stredu 19.12.2018 si žiaci v ŠKD 2. oddelenie, už tradične pred Vianocami spoločne sadli k slávnostnému stolu, ktorý si skrášlili vianočnými dekoráciami a sviečkami. Nechýbali ani oblátky s medom a cesnakom, perníčky, oriešky a ovocie. V úvode sme si pripomenuli vianočné tradície a zvyky a prečítali príbeh o narodení Ježiška v Betlehéme. Deti sa tešili z hviezdičky na rozkrojenom jabĺčku a zabavili sa pri riešení vianočných úloh a hádaniek. Príjemnú vianočnú náladu dotvárali aj vianočné koledy a piesne.

   • Problematika AIDS

   • 2. 1. 2019
   • Dňa 12.12.2018 sa v učebni MU III uskutočnila beseda Problematika AIDS určená žiakom 9. ročníka. Besedu viedla pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom Mgr. Klaudia Serenčková. V úvode sa žiakov opýtala na  pojem AIDS/HIV.  Dôkladne vysvetlila dôležitosť bielych krviniek v organizme človeka. Žiaci zistili, že AIDS je najviac rozšírené v afrických krajinách. Rozlíšila HIV od AIDS. HIV je prvá forma a AIDS je druhá forma. Zdôraznila základné fakty o HIV. Prenáša sa len z osoby na osobu. Spomenula aj diagnostikovanie čiže  po 2 – 3  mesiacoch sa môže človek dozvedieť, či je alebo nie je nakazený HIV. Žiaci boli zvedaví, či sa choroba dá liečiť, pracovníčka KC, Mgr. Klaudia Serenčková,  im žiaľ odpovedala, že nie ale dá sa život človeka predlžiť. Osoba, ktorá prenáša AIDS je trestne stíhaná. Preto najlepšia ochrana pred HIV je vernosť partnerov. Žiaci boli aktívni, disciplinovaní. Beseda bola poučná a zaujímavá. Žiakom sa páčila.

   • Olympiáda ľudských práv

   • 22. 12. 2018
   • Dňa 14. decembra 2018 sa uskutočnil  VI. ročník školského kola Olympiády ľudských práv. Olympiády sa zúčastnilo deväť žiačok zo siedmeho ročníka a päť žiakov z ôsmeho ročníka. Svoje vedomosti o ľudských právach žiaci preukázali v dvoch častiach. V prvej časti si formou testových úloh overili svoje teoretické vedomosti z vyučovacích hodín občianskej náuky. V druhej časti žiaci pomyselne cestovali vlakom EUROCITY, kde prejavili schopnosť obhájiť svoje názory a postoje pri osobnom rozhodovaní v sociálnej komunite. Počas celej olympiády žiaci prejavili schopnosť využiť teoretické vedomosti získané v rámci vyučovacích hodín občianskej náuky a dejepisu a zároveň zdôrazňovali dôležitosť práv určených deťom. Olympiáda ľudských práv sa žiakom páčila a splnila svoj účel.

   • Čítanie z knihy C. Raynerovej

   • 22. 12. 2018
   • Dňa 12.12.2018 žiaci 4. ročníka pod vedením koordinátorky Primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej čítali 1. kapitolu z knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo: Fajčenie a tvoje telo. Z čítania sa dozvedeli, aké je fajčenie nebezpečné, ako vážne ničí ľudský organizmus, škodí ľudskému zdraviu a zabíja milióny ľudí na svete.

   • Pytagoriáda

   • 22. 12. 2018
   • Dňa 13.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo 40. ročníka matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. V kategóriách P5-P8 celkovo súťažilo 25 žiakov. V kategórií P5 - 7 žiakov , P6 - 5 žiakov, P7 – 11 žiakov, P8 – 2 žiaci. Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali v kategórií P5 - Noema Vargová, Denisa Miháliková, Samuel Sijarto, Alexandra Hudyová. V kategórií P7 – Tomáš Belák, Kristína Michalcová. V ostatných kategóriách neboli úspešní riešitelia. Úspešným riešiteľom želáme veľa úspechov v okresnom kole.

   • Zvyky a tradície Vianoc

   • 22. 12. 2018
   • Na Lucie 13. decembra 2018 si žiaci 1. stupňa pripomenuli niektoré ľudové tradície predvianočného obdobia. Vypočuli si aj známu zemplínsku koledu v podaní p. Sijartovej a p. Havlíkovej, ktoré ju zaspievali v nádherných ľudových krojoch. Potom sa žiaci pustili do práce a vyrobili si vianočné pohľadnice, vianočné stromčeky a vianočné ozdoby. Pri tónoch slovenských kolied strávili spolu so svojimi učiteľmi a vychovávateľkami príjemné popoludnie.

   • Vianočná akadémia

   • 18. 12. 2018
   • Základná škola s materskou školou pozýva rodičov i starých rodičov žiakov základnej a materskej školy na Vianočnú akadémiu,  ktorá sa bude konať dňa 20. decembra 2018 o 13:30 hod. v Kultúrnom dome v Pavlovciach nad Uhom.

    Príďte sa spolu s nami naladiť na vianočnú atmosféru.

    Tešíme sa na Vás. 

   • Mikulášska párty v ŠKD 1. oddelenie

   • 12. 12. 2018
   • Vo štvrtok 6. decembra 2018 mikulášska nálada zavítala aj do ŠKD 1. oddelenie. Atmosféra bola sviatočná a plná prekvapení. Žiaci sa s radosťou pustili do pripravených hier a aktivít. V úvode si zasúťažili v hádzaní „snehovými guľami“, triafali do bránky, lentilkami vyzdobovali svoj vianočný stromček a vybrali sa po stopách Yetiho. Svoje tanečné umenie predviedli v balónovom tanci a s chuťou sa pustili aj do pripraveného pohostenia.

   • Mikulášsky turnaj v minihádzanej

   • 11. 12. 2018
   • Dňa 7.12.2018 sa uskutočnil Mikulášsky turnaj v minihádzanej v rámci TIPOS Minihádzanárskej ligy. Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev, ktoré boli rozdelené do 2 skupín. Naše žiačky odohrali 4 zápasy v základnej skupine, semifinále a nakoniec aj finále. Po piatich výhrach nás vo finále zastavilo až družstvo 6. ZŠ A, a teda sme sa umiestnili na vynikajúcom 2. mieste. Všetky účastníčky turnaja si odniesli sladkého Mikuláša a prívesok s logom hádzanárskej klubu Iuventa Michalovce.

   • Mikulášska zábava

   • 11. 12. 2018
   • Vo štvrtok 6. 12. 2018 žiaci v ŠKD 2. oddelenie, pokračovali v dobrej nálade, keď na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa. V úvode si pripomenuli príbeh o Mikulášovi a otvorili obálky s hádankami v adventnom kalendári. Žiaci súťažili a zabávali sa v podávaní "ľadovej" gule, sánkovaní na podložke a mikulášskej guľovačke. Nechýbali ani stoličkový a balónový tanec, ale aj chutné maškrty.

   • Školské kolo technickej olympiády

   • 11. 12. 2018
   • Dňa 8.novembra 2018 sa konalo školské kolo technickej olympiády. V kategórii B súťažilo 11 žiakov. V prvej časti vypracovali test a v druhej časti zhotovovali výrobok podľa technického výkresu. Na prvom mieste sa prekvapivo umiestnilo jediné súťažiace dievča – Katka Hrešová, na druhom mieste Dávid Mašlej a na treťom Michal Bálint. Prví dvaja nás dňa 29.11.2018  reprezentovali na okresnom kole TO, ktoré sa konalo na ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach. K. Hrešová sa umiestnila na peknom štvrtom mieste.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9598881