• Charakteristika MŠ

   • Materská škola Pavlovce nad Uhom

    Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť  deťom vo veku od troch do šesť rokov , deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu.Je jednotriedna s deťmi od 3do 6 rokov. Budova je po rekonštrukcii. Prízemie predškolského zariadenia  tvorí vstupná chodba ,trieda, spálňa, zborovňa, zástupca riaditeľa, miestnosť s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov, prípravovňa a výdajňa jedál, umyvárka a WC. Interiér materskej školy je vybavený  sektorovým námetovým nábytkom.  Nábytok je umiestnený  do priestoru po celej  triede usporiadané podľa centier aktivít. Tieto centra sú vybavené rôznym prírodným, výtvarným , pracovným materiálom, hračkami, konštruktívnymi stavebnicami, detskou literatúrou, spoločnými hrami, didaktickými pomôckami, audiovizuálnou technikou ,počítačom, kopírkou .V herni je vytvorený voľný priestor pre hry, pracovné , pohybové aktivity a pohybové hry. Na základe samostatného rozhodovania si deti pri hrách vyberajú určité činnosti. Prostredie je útulné a príjemné. O estetickú úpravu sa starajú učiteľky spolu s deťmi. Učiteľky navodzujú priaznivú sociálno – emocionálnu atmosféru v triede, cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie pre spontánne riešenie a inšpirujú detí k aktívnej pomoci pri tvorbe prostredia.

    Exteriér materskej školy tvoria preliezky, pieskoviska a hojdačky. Celá plocha školského dvora je trávnatá. Dvor je oplotený z bezpečnostných dôvodov, pretože sa nachádza blízko hlavnej cesty. Umožňuje deťom vykonávať pohybové činnosti. Na dvore sa nachádzajú listnaté, ihličnaté stromy a kvetinový záhon.

    Čo ponúkame:

    Ø  prostredie triedy- vytvorené centra aktivít

    Ø  pozitívnu atmosféru a sociálnu klímu

    Ø  aktívnu účasť vo výchovno – vzdelávacom procese

    Ø  spoluprácu a primeranú komunikáciu s rovesníkmi a dospelými

    Ø  samostatne, tvorivo myslieť

    Ø  samostatné rozhodovanie sa pri výbere činnosti, predmetov , hračiek a pomôcok

    Ø  vytvorené bezpečné, hygienické, estetické a funkčné hrové prostredie

    Ø  priestor pre spoločné aktivity a pohybové hry

    Ø  uľahčujeme dieťaťu dostupnosť k hračkám a pomôckam

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9598911