• Centrá aktivít

   • Centrum rozvoja reči a gramotnosti,

    ktoré obsahuje knihy, materiály, počúvanie a písanie. Deti sú vedené k tomu, aby vytvárali vlastné knihy, vymýšľali dramatizovali, rozprávali  , počúvali príbehy a rozprávky.

     

     

     

     

    Centrum výtvarné a pracovné

    podnecuje detí k rozvoju a objavovaniu vlastnej tvorivosti, k radosti z nových materiálov a skúseností s dotykov s nimi. Obsahuje farby, farebné ceruzky , papier, nožnice , kriedy, voskovky, tkaniny, zvyšky materiálov na lepenie, strihanie, plastelínu a pod. Práca v tomto priestore podporuje tvorivosť verbálnu a neverbálnu komunikáciu, rozvoj hrubej a jemnej motoriky.

     

     

    Centrum domácnosť a rodina

    vytvára pre detí príležitostí učiť sa spoločenský správať, podeliť sa s inými deťmi, pracovať spolu s kamarátmi. Deti diskutujú s učiteľkou a farbách, tvaroch o stravovaní, počítajú napr. kusy ovocia, zeleniny a pod. V tomto centre deti nadobúdajú skúsenosti z reálneho života.

     

     

     

    Centrum stavebníc a matematických predstáv

    obsahuje hry, ktoré pomáhajú dieťaťu učiť sa počítať, porovnávať, triediť, pričom deti môžu zároveň vytvárať hry. Rozvíja vyjadrovacie schopnosti a pod. Činnosti v tomto centre pomáhajú rozvíjať jemnú motoriku , intelektové schopnosti, koordináciu oka a ruky. Prostredníctvom riešenia problémov sa zároveň rozvíjajú aj sociálne zručnosti detí.

     

    Všetky tieto činnosti v centrách aktivít obsahujú prvky tvorivosti a hry. Cez tieto centrá aktivít sa uskutočňujú edukačné aktivity, ktoré  sa realizujú pomocou okruhov činností. Sú predmetovo orientované na rozvojové oblasti edukácie detí predškolského veku.Učiteľky si všímajú akým smerom sa orientuje výber detí, kvalitu ich práce , či pracujú  samy alebo v skupine a ako dlho vydržia pri jednej činnosti. Zároveň organizujú jednotlivé aktivity a poskytujú deťom potrebné pomôcky a materiál, pričom sa snažia zohľadniť úroveň vývinu jednotlivých detí.Významom v edukačnom procese a teda aj v školskom vzdelávacom procese je rešpektovať hru, hrovú aktivitu v predškolskej edukácie, zabezpečiť vzájomný súlad medzi výchovou a vzdelávaním, posilniť u detí sebadôveru, sebahodnotenie a rozvoj tvorivosti detí.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje