• Charakteristika ŠKD

    Školský klub je charakterizovaný ako výchovné zariadenie, slúžiace na výchovu a vzdelávanie, záujmovú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania. Školský klub detí poskytuje žiakom široké spektrum využitia voľného času s prihliadnutím na vek a schopnosti. Činnosť v ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania v týchto oblastiach výchovy: vzdelávacia (rozumová), spoločensko-vedná, esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), telovýchovná, zdravotná a športová,  pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna.

    Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny), šťastný (vyrovnaný, zdravý) a zodpovedný (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človek. (Milénium, 2002). Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

    Našim cieľom je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dôležité je aby sme formovali u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Vychovávame žiakov v duchu humanistických princípov a v spolupráci s rodičmi žiakov chceme vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

     

    V organizácii výchovy mimo vyučovania zohľadňujeme dva princípy:

    • princíp aktívnosti
    • princíp variabilnosti

     

       Činnosť je organizovaná tak, aby žiak mohol voľne svoju záujmovú činnosť kombinovať, meniť a to úplne dobrovoľne, z vlastného rozhodnutia.

    Čo ponúkame:

    • vysoko kvalifikovaný personál vychovávateliek ( 100% )
    • počítačová gramotnosť na dobrej úrovni
    • ochota vzdelávať sa a navzájom si pomáhať
    • vybavenie informačno-komunikačnými technológiami
    • možnosť využitia odborných učební
    • rozsiahla záujmová činnosť
    • možnosť kvalitného stravovania
    • veľmi dobrá spolupráca s tr. učiteľmi a asistentkami učiteľa
    • veľmi dobré materiálno-technické vybavenie ŠKD
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje