• Školský podporný tím 

  ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

  Školský podporný tím (ŠPT)  - činnosť tohto tímu sa riadi § 131 školského zákona a § 21n. a § 84a) zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch, procesnými, výkonovými a obsahovými štandardmi i popísanými úrovňami podpory.

  V školskom prostredí  ŠPT úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, vedením školy, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi. Spolupracuje a je metodicky usmerňovaný centrom poradenstva a prevencie (CPP)

  Primárnymi oblasťami realizácie podpory ŠPT je  prevencia, výchovné a kariérové poradenstvo, rozvoj inkluzívneho vzdelávania, orientačná diagnostika, intervencia a krízová intervencia, reedukácia a metodická podpora a poradenstvo pedagogickým zamestnancom, rodičom alebo žiakom.

  Náš školský podporný tím tvorí vedenie školy, sociálny pedagóg, výchovná poradkyňa,  kariérová poradkyňa, koordinátorky primárnej prevencie pre I. a II. stupeň ZŠ a digitálny koordinátor.

  Úlohy ŠPT:

  • koordinovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania a participovať na vytváraní pozitívnej školskej klímy,
  • poskytovať metodickú podporu PZ,
  • podporovať triednych učiteľov pri realizácii univerzálnych preventívnych programov, aktivít a podľa potreby uskutočňovať selektívne preventívne programy,
  • poskytovať poradenstvo podľa potrieb každému dieťaťu/žiakovi a jeho zákonným zástupcom (špecificky pri prechode dieťaťa/žiaka do špecializovaných výchovných zariadení – liečebno-výchovné sanatórium, diagnostické centrum, reedukačné centrum vrátane sledovania priebehu, spolupráce so zariadením a prípravy jeho návratu a adaptácie),
  • spolupracovať s ostatnými organizáciami (zariadenia poradenstva a prevencie, špecializované výchovné zariadenia, zariadenia sociálnoprávnej ochrany, polícia) pri riešení zložitejších a komplexnejších prípadov, členovia ŠPT sa môžu zúčastňovať na odborných konzíliách a prípadových stretnutiach,
  • participovať pri vyhľadávaní a identifikovaní detí/žiakov s rizikovým vývinom,
  • participovať na tvorbe školského vzdelávacieho programu,
  • vytvárať podporné siete v škole, s inými inštitúciami a subjektmi v rámci rezortu

              školstva aj na medzirezortnej úrovni.

   

  Princípy ŠPT:

  Princíp komunikácie - otvorená konštruktívna komunikácia zabezpečená pravidelným bezpečným vymieňaním a overovaním informácií, prepájanie všetkých členov školskej komunity smerom k spoločnému cieľu.

  Princíp kooperácie - pravidelné stretávanie a spoločné hľadanie riešení, vzájomné poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby, rešpektovanie rovnováhy profesijných rolí a dosiahnutie hodnotového konsenzu.

  Princíp koordinácie - organizovanie, plánovanie, hodnotenie činnosti tímu a subtímov v nadväznosti na odporúčané odborné postupy (samohodnotenie, intervízia, supervízia).

  Princíp komplexnosti - multidisciplinárna práca smerom k spoločnému cieľu rôznymi odbornými metódami, úzka spolupráca so zariadeniami poradenstva a prevencie a ďalšími externými subjektmi.

  Princíp kvality - poznanie vlastnej odbornosti, rešpektovanie odbornosti kolegov, podpora celoživotného vzdelávania a sledovanie aktuálnych trendov.

   

  Školský podporný tím pracuje v zložení:

  Vedenie školy:

  • RNDr. Milan Zolota PhD., MBA -  riaditeľ ZŠ 
  • Mgr. Erika Bartošová - zástupkyňa ZŠ pre I. stupeň
  • PhDr. Martina Horňáková - zástupkyňa ZŠ pre II. stupeň

   

  Sociálny pedagóg - Mgr. Martin Hric

  Výchovná poradkyňa - PaedDr. Erika Zolotová, PhD.

  Kariérová poradkyňa - Mgr. Mária Hašuľová

  Koordinátorka primárnej prevencie pre I. stupeň ZŠ - Mgr. Tamara Kušnírová

  Koordinátorka primárnej prevencie pre II. stupeň ZŠ - Mgr. Martina Čisárová

  Školský digitálny koordinátor - Mgr. Jozef Pastír

   

  Riaditeľ školy(vedenie školy) - podporný a ochranný orgán podporného tímu. Schvaľuje rámcovú činnosť a smerovanie tímu v súlade so zákonom, disponuje stručným prehľadom činnosti tímu a členov, zodpovedá za pracovnoprávne zaradenie členov, ich ochranu a podporu voči externým inštitúciám a rodičom. Vedenie školy iniciuje vznik a aj samotné smerovanie ŠPT v záujme rozvoja inkluzívneho vzdelávania. Vytvára pracovné podmienky na jeho činnosť, podporuje tím k seba organizácii, prizýva členov tímu k rozhodnutiam, ktoré majú vplyv na jeho činnosť, radí sa posúva niektoré riešenia situácií na ŠPT.

   

  Sociálny pedagóg - odhaľuje možné ťažkosti v oblasti sociálnych vzťahov a zabezpečuje včasnú intervenciu na ich riešenie. V rámci univerzálnej prevencie vyhľadáva deti/žiakov s rizikovým správaním, v selektívnej prevencii sa snaží podchytiť skupinu alebo jednotlivca nachádzajúceho sa v rizikovom prostredí alebo situácii a v indikovanej prevencii realizuje aktivity na zabránenie prehlbovania alebo opakovania rizikového správania. Intervenciu realizuje v úzkej spolupráci s pedagógmi, zákonnými zástupcami alebo nápomocnými inštitúciami. Podporuje spoluprácu jednotlivých členov tímu, ale aj spoluprácu s externými členmi tímu.

   

  Výchovná poradkyňa - v prípade potreby sprostredkuje deťom/žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby,  ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Pomáha PZ, ostatným členom ŠPT a zákonným zástupcom detí/žiakov pri riešení výchovných ťažkostí.

  Kariérová poradkyňa - využíva metódy a techniky, prostredníctvom ktorých spoločne s dieťaťom/žiakom hľadajú, čo je pre neho v jeho kariérovom raste dôležité, aké sú jeho kvality a spoločne definujú ciele, ale aj cesty, ako ich dosiahnuť. Pomáha triednym učiteľom, pedagogickým asistentom aj členom ŠPT pri riešení výchovných ťažkostí, zúčastňuje sa na konzíliách, stretnutiach so zákonnými zástupcami a pod.

  Koordinátorky primárnej prevencie pre I. a II. stupeň ZŠ: zabezpečujú koordináciu prevencie sociálno-patologických javov ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu: prevencia pred užívaním návykových legálnych i nelegálnych látok, prevencia pred násilím a šikanou, prevencia pred záškoláctvom, prevencia pred kriminalitou, vandalizmom a inými formami násilného správania, prevencia pred ohrozovaním mravnej výchovy mládeže, prevencia pred xenofóbiou, rasizmom a  intoleranciou.

  Školský digitálny koordinátor - v zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať: poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania, spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní, vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom, aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí, pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, poradenstvo v rámci digitálnych technológií, administráciu online testovaní, dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

   

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje