• Úvodná strana

    • Naše občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom vzniklo 23.12.2010. Našou snahou je vytvoriť spojivo žiak-rodičia-škola, preto našim cieľom je najmä:

      

     • spoluprácu  s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a umeleckom  vzdelávaní žiakov - podporovať fyzické a duševné zdravie ako aj duchovný rast žiakov, učiteľov a rodičov v procese výchovy a vzdelávania
     • pomoc pedagogickému zboru pri organizovaní mimo vyučovacích činností spojených so vzdelávaním,  kultúrnou činnosťou, športovými aktivitami, prezentáciou, propagáciou školy a žiakov
     • zabezpečiť pozitívne zmeny individuálneho a spoločenského vedomia za účelom humanizácie mládeže
     • podporovať rozvoj vzdelávania mládeže a ich uplatňovanie v spoločenskej praxi
     • organizačne a materiálne sa podieľať na realizácii rekvalifikačných programov v záujme aktívnej zamestnanosti občanov
     • financovať náklady spojené s rozvojom ďalších aktivít Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom, v súlade s predmetom činnosti OZ
     • vytvárať ekonomické podmienky a potrebné štruktúry pre napĺňanie cieľov združenia
     • podieľať sa na príprave a realizácií projektov zameraných na podporu aktivít školy
     • podporovať pozitívnu propagáciu školy smerom k verejnosti a zabezpečovať získavanie zdrojov na aktivity realizované občianskym združením

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje