• Sociálny pedagóg

   • Čo je sociálna pedagogika

    Sociálna pedagogika je špeciálna pedagogická disciplína, ktorá sa spolupodieľa na riešení mnohých sociálno-výchovných problémov v spoločnosti, kde jej cieľom  je predovšetkým  výchova k svojpomoci, obnovenie normality človeka, intervencia do socializačných procesov u detí,  mládeže a  dospelých.

     

    Kto je sociálny pedagóg?

    Sociálny pedagóg je erudovaný zamestnanec školy, ktorý vykonáva odborné činnosti v rámci intervencie, sociálnej prevencie  a poskytovania sociálneho  poradenstva, predovšetkým  žiakom ohrozeným sociálno-patologickými javmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislým alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, tiež ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl aj školských zariadení. Radí sa medzi pomáhajúce profesie.

     

    Sociálny pedagóg ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom 

     Mgr. Martin Hric

     

    Čo je cieľom a poslaním  mojej práce

    Cieľom a poslaním mojej práce je zákonným spôsobom participovať na výchovnom poradenstve a prevencii  na škole. Byť oporným pilierom pri realizácii úspešného výchovno-vzdelávacieho procesu, kde ťažisko mojej práce  spočíva  v uskutočňovaní prevencie sociálno-patologických javov (záškoláctva, šikanovania, kyberšikanovania,  agresie, delikvencie, krádeže, drogové závislosti, syndrómu CAN a iné ), v sociálno-pedagogickej diagnostike, sociálno-pedagogickom poradenstve, terapii a reedukácii. Pomáhať žiakom z dysfunkčných rodín a zo sociálne znevýhodneného prostredia, riešiť konflikty  a hľadať adekvátnu  pomoc, bez ohľadu na etnicitu, náboženstvo, zdravotné  znevýhodnenie alebo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

    Ako pracuje sociálny pedagóg v škole

    Skupinovo

    • s konkrétnou triedou (skupinou), využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov.
    • realizuje preventívne programy a aktivity v oblasti prevencie sociálno-patologických javov  (besedy, prednášky, preventívne projekty, príležitostné podujatia   a iné).
    • podporuje osobnostný rozvoj žiakov, pôsobí na hodnotovú orientáciu, rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu mládeže, emočnú stabilitu, sebahodnotenie a sebareflexiu.
    • venuje sa náprave vzťahov medzi žiakmi, eliminuje nežiaduce správanie, vytvára lepšiu atmosféru v triedach, čím sa predchádza konfliktom a tak napomáha náprave vzťahov medzi žiakmi  a tiež  učiteľmi.

    Jednotlivo

    • individuálna práca so žiakmi prebieha v kabinete sociálneho pedagóga, predovšetkým so  žiakmi vyžadujúcimi odbornú starostlivosť na podnet učiteľa, triedneho učiteľa, rodiča  alebo zákonného zástupcu žiaka.
    • individuálna práca sociálneho pedagóga  má charakter psychodiagnostiky, jedná sa o rozhovory so žiakom, nácviky a osvojenie si nového správania, sebareflexie (sebapozorovanie a uvažovanie zamerané na pochopenie vlastných činov), relaxačné cvičenia a iné. Spolupracuje  so zákonným  zástupcom žiaka  vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva (ako ďalej pracovať s dieťaťom) alebo vyhľadania odbornej pomoci.
    • ďalej je to individuálna práca so žiakmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, so žiakmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú alebo inú  zdravotnú starostlivosť.

    Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológom, pedopsychiatrom, pediatrom a lekárom. Vedie evidenciu riešených konkrétnych prípadov.

     

    Kde ma nájdete

    ZŠ s MŠ  Pavlovce nad Uhom - 3. poschodie, kabinet Matematiky - Informatiky

     

    S akými inštitúciami  spolupracuje

    • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
    • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
    • Polícia
    • Pediater - detský lekár
    • Úrad miestnej samosprávy

     

    Otázky žiakov, ktoré je možné so sociálnym pedagógom  konzultovať a riešiť:

    • Mám obavy  chodiť do školy!
    • Učiteľ mi robí zle.
    • Spolužiaci  ma nemajú radi ? Som fakt odlišný?
    • Mám obavy a hanbím sa pred niekým hovoriť.
    • Šikanovali ma.
    • Videl som zlé veci, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa  zdôveriť o tom niekomu.
    • Zaľúbil/a som sa a neviem čo mám robiť .
    • Nenávidím svojho spolužiaka/čku .
    • Absolútne si nerozumiem s rodičmi a vôbec ma nechápu.
    • Doma sa dejú zlé veci, ktorým nerozumiem.
    • Naši sa rozvádzajú a mne sa rúca svet.
    • Nevychádzam dobre so svojimi súrodencami.
    • Neznášam, keď ma vždy do niečoho nútia čo nechcem robiť.
    • Rodičia sú prehnane  prísni.
    • Stále ma berú ako dieťa.
    • Nemám oporu u rodičov, keď ich najviac potrebujem.
    • Sme chudobná rodina bez peňazí.
    • Doma sa mi nik nevenuje, som  pre nich  vzduch.
    • Mám zakázané sa stretávať s otcom/mamou.
    • Chýbajú mi starí rodičia, veľmi málo ich vídavam.
    • Prečo nežijeme tak ako iné rodiny ?
    • Nemôžem chodiť von a robiť veci čo som robil/a pred tým (Covid 19). 
    • Veľmi mi chýba/la škola a spolužiaci (Covid 19).

     

    Otázky rodičov, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:

    • Neviem prečo mám také dieťa?
    • Kde som urobil chybu, že mám také dieťa?
    • Nerozumiem si so svojou dcérou/synom?
    • Sme po rozvode s bývalým manželom/kou, ako komunikovať s dieťaťom na túto tému ?
    • Na moje dieťa si všetci zasadli, čo mám robiť?
    • Moje deti si nerozumejú.
    • Nezvládam svoje deti ani výchovu, ako ďalej ?
    • Vnímam, že sa moje dieťa zmenilo, čo  mám robiť  ?
    • Pozorujem vo svojom dieťati náhlu zmenu v určitom smere.
    • Aktuálna téma pandémia  - prevencia pred ochorením Covid 19

     

    Konzultačné hodiny:  

    Pondelok – Štvrtok,   09:30 – 10:45 hod.   (podľa aktuálnej potreby)

     

    Kontakt:

    Mgr. Martin Hric

    e-mail: Martin.Hric@zspavlovceuh.sk

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje