• Zvieratká v zime

   • 17. 1. 2024
   • Dňa 11.01.2024 sa pre žiakov I. oddelenia ŠKD uskutočnila akcia Zvieratká v zime. V úvode sme si pomocou maľovaného čítanie prezradili Tajomstvo uja horára, ktorý každý deň pomáha lesným zvieratkám v zime. Prezentáciou sme sa zoznámili so zvieratkami, ktoré pred zimou odlietajú do teplých krajín, ktoré sa ukladajú na zimný spánok a so zvieratkami, ktoré aj počas zimy obývajú naše lesy a polia. Spoznali sme stopy zvierat, ktoré nechávajú počas zime v snehu a pripomenuli sme si ako sa ujo horár spolu s poľovníkmi starajú o to, aby zvieratká žijúce v lese mali dostatok potravy. Neskôr sme si spoločne vypracovali pracovný list, ktorý bol zameraný na priraďovanie správneho tieňa k zvieratku. V závere sme si v skupinkách poskladali puzzle lesných zvierat, priradili sme k zvieratkám ich stopy a pre vtáčiky sme vyrobili kŕmidlá. Akcie sa zúčastnilo 13 žiakov.  

   • Čítanie knihy C.Raynerovej - Nenič svoje múdre telo

   • 17. 1. 2024
   • Dňa 11.1.2024 sa žiaci 4.ročníka  oboznámili s knihou  od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo, ktorá svojim obsahom výborne vykresľuje  deťom mladšieho školského veku škodlivosť drog a psychoaktívnych látok v našom organizme. V prvej  kapitole, ktorá mala názov Fajčenie a tvoje telo  sa oboznámili s negatívami fajčenia. Na základe bohatých a účelne  pôsobivých ilustrácií, získali žiaci odpovede na mnohé otázky ,oboznámili sa s rizikami fajčenia ktoré poškodzuje  zdravie človeka, naopak pomôžu im naučiť sa zdravšie žiť a ochrániť sa pred škodlivými látkami a zlými návykmi. Po prečítaní prvej kapitoly si každý žiak samostatne vypracoval pracovný list.

   • Rodičovské združenie

   • 15. 1. 2024
   • Vážení rodičia!

    Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 17.1.2024 v čase o 15:00 do 17:00 formou konzultácií v jednotlivých triedach.

   • Problematika AIDS

   • 7. 1. 2024
   •  Dňa 12.12.2023 sa na našej škole uskutočnila beseda pod názvom Problematika AIDS. Každoročne si na škole pripomíname významné dni a pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS , ktorý bol 01.12.2022 našu školu navštívila pracovníčka Komunitného centra pani Mgr. Klaudia Serenčková. Žiaci sa dozvedeli o rôznych spôsoboch prenosu vírusu HIV na človeka, štádiách infekcie a možnostiach prevencie. Cieľom besedy bolo formovať pozitívny postoj žiakov k problematike HIV/AIDS a zamyslieť sa nad príbehmi nakazených. Beseda bola podnetná a mnohým žiakom vyvrátila ich skreslené informácie, ktoré mali doteraz. 

   • Vianočné variácie

   • 7. 1. 2024
   • Vianočná atmosféra zavládla v stredu 20. decembra 2023 aj v ŠKD.
    Žiaci 1. a 2. oddelenia sa spoločne zišli pri sviatočnom stole s tradičnými symbolmi Vianoc. Pripomenuli sme si vianočné tradície a zvyky, prečítali príbeh Betlehemskej hviezdy a pozreli vianočné rozprávanie. Žiaci sa zabávali pri vianočných hrách a súťažiach. Zbierali snehové vločky, hľadali stratené rybky, postavili papierových snehuliakov a našli prekvapenie v tajomnom balíčku. Odmenou pre všetkých boli príjemné zážitky a chvíle vianočných túžob a očakávaní.

   • Tvorivé dielne

   • 16. 12. 2023
   • Tvorivé dielne na tému Vianoce pre žiakov prvého stupňa  sa uskutočnili 13. decembra 2023. 

   • Prišiel k nám Mikuláš

   • 16. 12. 2023
   • 6. decembra k nám zavítal Mikuláš. Prišiel v sprievode čertov a anjelov. Deti ho po dlhej ceste potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu dostali sladké balíčky. 

   • Pytagoriáda

   • 16. 12. 2023
   • Dňa 13.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. V kategóriách P5 - P8 celkovo súťažilo 11 žiakov . V kategórii P5 - 2 žiaci , P7 - 6 žiakov , P8- 3 žiaci . Nikto nebol úspešný riešiteľ školského kola. 

   • Mikulášska zábava

   • 16. 12. 2023
   • V stredu 6. decembra 2023 pokračovala mikulášska nálada aj v ŠKD. Žiaci 1. a 2. oddelenia sa spoločne zabávali pri súťažiach a hrách. Najprv si vypočuli čertovské čítanie a riešili čertovské úlohy. Nakreslili si Mikuláša a nakŕmili hladného čerta. Zahrali si hru so snehovou guľou, mikulášsky bowling a súťažili v jedení čertovských chlebíkov. Nakoniec si zatancovali novinový a stoličkový tanec. Odmenou pre všetkých boli nielen sladkosti, ale aj veľa veselých zážitkov.

   • Riaditeľské voľno

   • 7. 12. 2023
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom oznamuje, že dňa 8.12.2023, t.j. v piatok, bude Riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje v pondelok 11.12.2023. 

   • Čaj o druhej

   • 5. 12. 2023
   • Dňa 29. novembra si žiaci druhého stupňa spríjemnili popoludnie posedením pri šálke čaju. Členky predmetovej komisie jazykovedných predmetov pre nich pripravili zábavné odpoludnie pod názvom „Čaj o druhej“. Začiatok akcie bol venovaný rozprávaniu z histórie pitia čaju na Slovensku, v Rusku a vo Veľkej Británii. Potom pri popíjaní čaju žiaci plnili zábavné aktivity, v ktorých preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj prosociálne zručnosti, akými sú pomoc a spolupráca v tíme – skladali obrázky, zostavovali súvetia z rozstrihaných slov, odvodzovali slová a precvičili si vizuálnu pamäť pri aktivite Koľko, čoho bolo na obrázku? Preverili si znalosť slovnej zásoby v anglickom a ruskom jazyku v oblasti farieb a pocitov. Na záver akcie všetci zúčastnení boli odmenení sladkou odmenou.

   • Chémia zábavne

   • 30. 11. 2023
   • Dňa 24.11. 2023 sa pre  žiakov 7. ročníka uskutočnila akcia Chémia zábavne. Pozorovali a vyskúšali si zaujímavé pokusy a zostrojili chemickú aparatúru. Žiaci si vyrobili sliz, v mlieku pomocou farbív overili odpudivé vlastnosti čistiaceho prostriedku, filtrovali znečistenú vodu a nafúkli balón s látkami, ktoré sa nachádzajú v každej kuchyni. Akcia sa žiakom páčila a možno aj motivovala pre štúdium prírodovedných predmetov najmä chémie.

   • Zdravý tanier

   • 26. 11. 2023
   • Žiaci 1. oddelenia ŠKD sa vo štvrtok 23. novembra 2023 zapojili do Európskeho týždňa boja proti drogám aktivitami k zdravej výžive. V úvode si pozreli prezentáciu o potravinovej pyramíde. V zábavnom kvíze určovali zdravé a nezdravé potraviny. Zahrali sme sa hru na obchod a z nakúpených surovín sme si pripravili zdravý olovrant. Na záver si žiaci zahrali na interaktívnej tabuli pexeso ovocie a zelenina a vypracovali pracovné listy. Cieľom týchto aktivít, bolo vysvetliť žiakom význam zdravej výživy pre zdravý životný štýl človeka.

   • Život bez drog

   • 26. 11. 2023
   • V stredu 22. novembra 2023 so žiakmi 2. oddelenia ŠKD sme sa rozprávali o Európskom týždni boja proti drogám. Prostredníctvom rôznych aktivít sme sa aj my venovali tejto problematike formou aktívneho počúvania náučnej rozprávky o drogách a ich nebezpečenstvách. Žiaci 2. - 4. ročníka spoločne vytvorili plagáty Stop drogám. Formou kvízu sme sa rozprávali o prevencii užívania a zneužívania návykových látok. Cieľom tohto dňa bolo ponúknuť alternatívu zdravého spôsobu života.

   • Týždeň boja proti drogám

   • 26. 11. 2023
   • Tretí novembrový týždeň je každoročne venovaný problematike drog. Aj v našej škole sa snažíme žiakom poukázať na nebezpečenstvá, ktoré sú spojené s užívaním alkoholu, drog a omamných látok, preto sme si pre nich pripravili niekoľko aktivít. V pondelok to bol deň ankiet a dôvery, v utorok bol dňom výtvarnej tvorby, kde sa prejavila šikovnosť triednych kolektívov v tvorbe plagátov, ktorými chceli vyjadriť, aké sú drogy nebezpečné a ako môžu človeka zmeniť. Streda bola dňom besied – žiaci 4. ,6.,7., a 8.ročníka absolvovali prednášku na tému Drogy a ich riziká so sociálnym pedagógom Mgr. Martinom Hricom a žiaci  8.B a 9.B triedy s p. učiteľkou Martinou  Čisárovou pod názvom ,,Ako a prečo povedať drogám nie!“ Štvrtok bol dňom zdravej výživy na ktorom sme spoločnými silami vyrábali kreatívne desiatové taniere plné vitamínov s p. uč. Mgr. Janou Kročkovou. S heslom ,,Pohybom proti drogám” sme ukončili  Týždeň boja proti drogám v telocvični s p. uč. PaedDr. Renatou Tomkovou. Vďaka týmto aktivitám si žiaci uvedomili, že aj týmto spôsobom sa dá tráviť voľný čas. Za tieto aktivity boli samozrejme sladko odmenení. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a spravili tento týždeň krajším a zaujímavejším.

   • Imatrikulácia prvákov

   • 26. 11. 2023
   • Peknou tradíciou na našej škole sa stal slávnostný akt imatrikulácie prvákov. Vo štvrtok 16. novembra 2023 sa uskutočnilo prijatie žiakov 1. A triedy do cechu prvákov.
    V úvode imatrikulácie, privítala rodičov a žiakov pani zástupkyňa PhDr. Martina Horňáková. Prváci preukázali svoje vedomosti v zaujímavých úlohach a spestrili podujatie veselým spevom. Po zložení slávnostného sľubu, riaditeľ školy RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA, slávnostne pasoval žiakov do cechu prvákov, ktorí boli odmenení medailou, imatrikulačným listom a malým darčekom.

   • Recykláčik

   • 26. 11. 2023
   • Dňa 10.11.2023 sme sa spoločne s kolektívom 2. oddelenia ŠKD zúčastnili akcie Recykláčik. Prezentáciou sme si pripomenuli základné pravidlá triedenia odpadu. Ukázali sme si, že aj z už použitých materiálov môžu vďaka recyklovaniu vzniknúť nové a pekné veci. Naši druháci sa zahrali na smetiarov a separovali odpadky, ktoré našli rozhádzané v lese. Štvrtáci si vypracovali pracovný list v ktorom taktiež separovali odpad. Neskôr sme si spoločne vytvorili ekohračku z kartónu, s ktorou sme sa na záver aj zahrali. Zažili sme aj módnu prehliadku na ktorej naše módne návrhárky zo 4. ročníka obliekli modelku do šiat, ktoré vyrobili z odpadového materiálu. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje