• Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9 2023

   • 24. 2. 2023
   • Informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka

    Dňa 22.3.2023 (v stredu) sa žiaci 9. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania T9 2023 z  matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie bude prebiehať papierovou formou, a to v čase od 7.50 do 11.50 hod.

    Povolené pomôcky – kalkulačky, rysovacie potreby, modré perá

    Zakázané pomôcky – mobilné telefóny, výpisky, študijný materiál, učebnice a pod.

    Bližšie informácie nájdete na - https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

   • OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka!

   • 24. 2. 2023
   • Prihlášky na stredné školy sa v školskom roku 2022/2023 podávajú v elektronickej forme cez EduPage. Žiadame rodičov, žiakov 9. ročníka, aby cez EduPage zaslali elektronické prihlášky najneskôr do 13.3.2023, aby po dôslednej kontrole a schválení riaditeľom základnej školy boli včas odoslané na strednú školu.

    Pri vypĺňaní prihlášok Vám na prípadné otázky zodpovie školou poverená osoba – kariérna poradkyňa, Mgr. Eva Baková

   • Chrípkové prázdniny

   • 28. 2. 2023
   • Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a na odporúčanie RÚVZ Michalovce bude základná aj materská škola v dňoch 1.3. – 3.3.2023 uzavretá. Opatrenie má zamedziť ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení, žiakom je preto na uvedené dni udelené voľno na zotavenie bez dištančného vzdelávania. Počas chrípkových prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

   • Jarné prázdniny

   • 28. 2. 2023
   • Jarné prázdniny podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budú od 6. marca 2023 do 10. marca 2023. Školské vyučovanie začne v pondelok, 13. marca 2023. 

   • Bezpečné používanie internetu

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 22.2.2023 sa pre žiakov 3. ročníka uskutočnila beseda s príslušníčkou OOPZ v Pavlovciach nad Uhom, pani  strážmajsterkou Simonou Bandošovou, ktorá mala názov: Bezpečné používanie internetu. Žiaci sa jej pútavým rozprávaním dozvedeli o nástrahách internetu a počítačových hier, ako sa nestať obeťou kyberšikany, o zneužívaní osobných údajov aj formou krátkych kreslených príbehov zo stránky Ovce.sk. O tom, že beseda žiakov 3. ročníka zaujala, svedčili aj zaujímavé otázky zo strany žiakov. V závere besedy p. strážmajsterka navrhla žiakom, aby so svojimi rodičmi podpísali zmluvu, koľko času denne strávia na internete a pri počítačových hrách. Dúfame, že žiaci našej školy si z besedy vezmú ponaučenie  a viac voľného času budú venovať rôznym koníčkom a záľubám so svojimi kamarátmi, ako pri počítači.

   • Kriminalita mládeže

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 22.02.2023 sa na našej škole konala akcia „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. O tejto téme prednášala stržm. Simona Bandošová z Obvodného oddelenia  PZ Pavlovce nad Uhom. Pani policajtka v krátkosti priblížila žiakom primeraným spôsobom hlavnú terminológiu súvisiacu  s týmto zameraním. Vysvetlila prítomným ako fungujú trestné procesy, za čo môže ísť človek do väzenia a na čo má  človek právo, keď ho obvinia. Žiakov zaujali aj priestupky  ako šoférovanie bez vodičáku. Po prednáške  nasledovala diskusia, v ktorej žiaci mali možnosť spýtať sa na všetky oblasti týkajúce sa tejto témy.

   • Práca s odbornou literatúrou – pátrame v encyklopédiách

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 27.2.2023 sa uskutočnila v školskej knižnici akcia s názvom Hľadáme zaujímavé informácie v knihách – práca s odbornou literatúrou. Akciu sme začali všeobecnými informáciami o odbornej literatúre, zamerali sme sa na encyklopédie a ich delenie, ktoré žiakom umožňujú získavať nové poznatky z rôznych odborov. Doteraz poznané, ale aj nadobudnuté informácie aplikovali žiaci pri rôznych úlohách. Najprv pri tvorivej úlohe vymýšľali názov encyklopédie podľa príslušného obrázka, potom mali roztriediť knihy na rozprávkové a encyklopédie, priradiť prečítaný text k správnej encyklopédii. V poslednej úlohe si žiaci overili svoje nadobudnuté vedomosti pri aktivite bludisko, v ktorej sa museli dostať od štartu pomocou slov súvisiacich s encyklopédiami až do cieľa. V závere si žiaci prelistovali encyklopédie, ktoré ich najviac zaujali.

   • Karneval masiek

   • 1. 3. 2023
   • K fašiangovému obdobiu už tradične patrí aj karneval v ŠKD, ktorý sa konal v piatok 17. februára 2023. Žiaci sa predstavili v pestrej škále masiek postavičiek z rozprávok, ale aj z každodenného života. Veselá zábava sa začala tanečným vláčikom, klobúkovým tancom, pokračovala súťažami a balónikovým tancom. Najkrajšie masky boli odmenené vecnými cenami, medailami a sladkosťami. Počas karnevalu panovala dobrá nálada a pre všetkých bolo pripravené aj občerstvenie, ktoré pripravili vychovávateľky a asistentky.

   • Fašiangový karneval v materskej škole

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 8.2.2023 sa v materskej škole uskutočnil karneval. Deti prišli v rôznych maskách. Premenili sa na rozprávkové postavičky, krásne princezné či majstrov rôznych profesií. Celé dopoludnie tancovali, súťažili, zabávali sa. Najkrajšou odmenou boli rozžiarené očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať.

   • Zimné radovánky

   • 12. 2. 2023
   • Tohtoročná zima nebola na snehovú nádielku príliš bohatá. O to viac sme sa tešili snehovým vločkám, ktoré pokryli náš školský dvor. O zábavu veru nebola núdza. 

   • Tri v jednom - veselo na polrok

   • 12. 2. 2023
   • Tradičným podujatím Tri v jednom - veselo na polrok (3.2.2023) ukázali smelší žiaci zo všetkých tried našej školy tým nesmelším, ako sa dá zabávať vo voľnom čase. Učitelia PK jazykovedných predmetov  pripravili pre žiakov nielen občerstvenie, hudbu, ale hlavne veľa zábavných aktivít. Prostredníctvom veselých hier v priestore školskej jedálne žiaci prezentovali svoje pohybové zručnosti, vytrvalosť a zmysel pre činnosť v tíme. Počas prestávok tí najodvážnejší predviedli spolužiakom krátke scénky a rómsky tanec. Záver podujatia  patril voľnej zábave, čo mladší žiaci využili zo všetkých síl. Účastníci podujatia odišli domov so sladkým darčekom a pekným zážitkom.

   • Drogy a ich vplyv na duševné zdravie človeka

   • 23. 1. 2023
   • Dňa 18.1 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda s pracovníčkou komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom pani Mgr. Klaudiou Serenčkovou. Beseda sa niesla pod názvom: Drogy a ich vplyv na duševné zdravie človeka. Bola určená žiakom 7. a 8. ročníka. Žiakom bolo vysvetlené prečo drogy nebrať, ako poškodzujú ich zdravie, že ich užívanie vedie k psychickej alebo fyzickej závislosti, spúšťajú neprejavené psychické choroby a ovplyvňujú ich psychický vývoj. Upozornila ich, že dôsledky drog sú absolútne ničivé, aj keď sa ich účinky zdajú fantastické. Beseda žiakov zaujala a väčšina z nich sa aktívne zapájala do diskusie.

   • Zábavné popoludnie v knižnici

   • 23. 1. 2023
   • Dňa 17. januára sme sa opäť stretli s našimi žiakmi v školskej knižnici. Zábavné popoludnie sme začali aktivitou, v ktorej si žiaci otestovali svoje vedomosti o rozprávkach. Úlohou žiakov bolo na základe emotikonov uhádnuť názvy rozprávok Hansa Christiana Andersena. V ďalšej časti sa žiaci popasovali s knižným bingom. Obe skupiny žiakov boli odmenené sladkosťou a peknou omaľovánkou.

   • Nenič svoje múdre telo

   • 13. 1. 2023
   • Dňa 10.januára 2023 pokračovali žiaci 4.B triedy v čítaní knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. V druhej kapitole, ktorá mala názov Alkohol a tvoje telo sa oboznámili s negatívnymi účinkami alkoholu na ľudský organizmus. Po prečítaní kapitoly nasledoval kvíz o nápojoch, ktoré mali žiaci rozdeliť na dve skupiny: alkoholické a nealkoholické, spoločne vypracovali pracovný list a vylúštili tajničku .

   • Nenič svoje múdre telo

   • 9. 1. 2023
   • Dňa 13.12.2022 sa žiaci 4.B triedy oboznámili s knihou od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo, ktorá svojim obsahom výborne vykresľuje deťom mladšieho školského veku škodlivosť drog a psychoaktívnych látok v našom organizme. V prvej kapitole, ktorá mala názov Fajčenie a tvoje telo sa oboznámili s negatívami fajčenia. Na základe bohatých a účelne pôsobivých ilustrácií, získali žiaci odpovede na mnohé otázky ,oboznámili sa s rizikami fajčenia ktoré poškodzuje zdravie človeka, naopak pomôžu im naučiť sa zdravšie žiť a ochrániť sa pred škodlivými látkami a zlými návykmi.

   • Problematika AIDS

   • 9. 1. 2023
   • Dňa 13.12.2022 sa na našej škole uskutočnila beseda pod názvom Problematika AIDS. Každoročne si na škole pripomíname významné dni a pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS , ktorý bol 01.12.2022 našu školu navštívila pracovníčka Komunitného centra pani Mgr. Klaudia Serenčková. Svojou besedou objasnila problematiku HIV/AIDS žiakom 8. – 9. ročníka. Hlavným poslaním tejto besedy bolo poučiť žiakov o pandémii HIV/AIDS, aby mali dostatok vedomostí a boli schopní sami sa chrániť pred touto chorobou. Podľa reakcií žiakov a otázok sa im beseda páčila a bola pre nich poučná.

   • Riaditeľské voľno a vianočné prázdniny

   • 15. 12. 2022
   • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje rodičom a žiakom, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 3 ods. 9 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách udeľuje v dňoch 21.decembra a 22. decembra 2022, t. j. v stredu a štvrtok žiakom ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom a deťom materskej školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách 9. januára 2023, t. j. v pondelok.

   • Chrípkové prázdniny

   • 15. 12. 2022
   • Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a na odporúčanie RÚVZ Michalovce bude základná aj materská škola v termíne od 16. 12. – 20. 12.2022 uzavretá. Opatrenie má zamedziť ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení. Žiakom je preto na uvedené dni voľno na zotavenie bez dištančného vzdelávania. Počas chrípkových prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

   • Zimný futbalový turnaj

   • 19. 12. 2022
   • Naši žiaci to s futbalom myslia vážne. Svedčí o tom aj tohtoročný Zimný futbalový turnaj, ktorý zorganizoval Žiacky parlament našej školy 8.12.2022. Do futbalových zápasov sa prihlásili žiacke tímy od štvrtého ročníka až po deviaty ročník. Aj keď mal turnaj prísne pravidlá, sprevádzala ho príjemná atmosféra a futbalistov povzbudzovali nielen spolužiaci, ale aj učitelia. V kategórii A prvé miesto získal tím 6. ročníka, v skupine B zvíťazili futbalisti z 8. ročníka.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje