• Jesenné prázdniny

   • 27. 10. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že v dňoch 28.10. a 29.10. 2021 sú jesenné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v utorok 2.11.2021. Činnosť v materskej škole bude počas jesenných prázdnin prerušená.

   • Oznam pre triedy – 1.A, 1.B, 2.A, 6.A a 9.A

   • 22. 10. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že triedy 1.A, 1.B, 2.A, 6.A a 9.A prechádzajú od pondelka, t. j. od 25.10.2021, na dištančnú výučbu podľa platného rozvrhu hodín (okrem výchovných predmetov). Termín ukončenia dištančného vzdelávania bude oznámený prostredníctvom triednych učiteľov. Predpokladaný začiatok prezenčného vzdelávania je od 2.11.2021. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách. 

   • Oznam pre triedy – 6.B, 7.B a 9.B

   • 18. 10. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že triedy 6.B, 7.B a 9.B prechádzajú od 19.10.2021 do 29.10.2021 na dištančnú výučbu podľa platného rozvrhu hodín (okrem výchovných predmetov). Predpokladaný začiatok prezenčného vzdelávania je od 2.11.2021. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

   • Oznam

   • 15. 10. 2021
   • Vážení rodičia,

    ak máte záujem o domáce antigénové samotesty, môžete o ne požiadať v termíne do 19.10.2021 (t. j. do utorka) v čase do 10:00 hod.

    Môžete o ne požiadať nasledovným spôsobom:

    • buď cez Edupage prostredníctom rodičovského konta, akceptovaná bude iba žiadosť rodiča cez rodičovské konto, nie cez konto žiaka,
    • alebo elektronicky (emailom) na mailovú adresu riaditel.pnu@gmail.com vyplnením žiadosti, ktorú nájdete na odkaze: AG Test

    Rodičia, ktorí už prejavili záujem v predošlom kole a testy dostali, nemusia opätovne žiadať o testy, títo žiaci dostanú ďalšie testy automaticky. Žiadame vás o dodržanie stanoveného času.

   • Vedecký kuriér

   • 3. 10. 2021
   • Dňa 24.9.2021 sa na našej škole uskutočnila akcia s názvov Vedecký kuriér, ktorý bol súčasťou festivalu vedy - Európska noc výskumníkov. Celý festival prebiehal kvôli pandémii v interaktívnom online štúdiu a bol doplnený o rôzne aktivity na školách. Naša škola obdŕžala vedecký box chémie pre učiteľa a 20 boxov pre žiakov a box fyziky pre učiteľa. Žiaci 9.B a 8.B si mali možnosť v rámci chémie vyskúšať 3 pokusy zamerané na chromatografiu fixiek, odtlačky prstov a otestovanie slín. Žiaci 6.B triedy si mohli vyskúšať pokusy s kvapalinami zamerané na hustotu kvapalín a žiaci 9.B triedy pokusy zamerané na magnetizmus, tlak vzduchu a elektrický náboj.

   • Verejná zbierka Biela pastelka

   • 22. 9. 2021
   • Dňa 24.9.2021 sa zapojíme do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej cieľom je pomáhať nevidiacim a slabozrakým ľuďom začleniť sa do bežného života.

    Výnos zo zbierky slúži na:

    · nácvik samostatnej chôdze s bielou palicou,

    · výučbu čítania a písania Braillovým písmom,

    · kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami,

    · nácvik sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie,

    · špecializované sociálne poradenstvo a pod.

     

    Kúpou drevenej pastelky môžeme zmeniť ľudské osudy.

   • Účelové cvičenia a Cvičenia v prírode

   • 19. 9. 2021
   • Dňa 9. septembra 2021 sa uskutočnila teoretická časť ÚČELOVÝCH CVIČENÍ. 10. septembra 2021 sa uskutočnila praktická časť pre žiakov 5. – 9. ročníka a Cvičenia v prírode pre žiakov 1. stupňa. Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnú prípravu a šport.

   • MŠ-trieda Lienky a Včielky v karanténe

   • 11. 9. 2021
   • Na základe pozitívných RT-PCR výsledkov testov pedagogických zamestnancov, prechádza materská škola do oranžovej fázy. Triedy LIENKY VČIELKY budú do 24.9.2021 v karanténe. Počas karantény bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav detí a v prípade podozrenia na príznaky ochorenia COVID 19 kontaktovať ošetrujúceho lekára. Prípadné zmeny Vám oznámime prostredníctvom stránky školy.

    V prípade, že dieťa spĺňa výnimku z karantény, môže ju zákonný zástupca uplatniť prostredníctvom tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“

    Výnimku z karantény spĺňa osoba, ktorá:

    • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, alebo
    • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s jednodávkovou, alebo
    • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
    • prekonala ochorenie COVID19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.
   • Oznam školskej jedálne

   • 3. 9. 2021
   • Oznamujeme rodičom žiakov zapísaných na obedy v školskom roku 2021/2022, ktorý podpísali Čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus, že toto vyhlásenie bude posúdené ÚPSVaR Michalovce a v prípade uznania budú mať títo žiaci obedy hradené prostredníctvom dotácie avšak najskôr od 1.10.2021. To znamená, že za obedy za mesiac September 2021 je potrebné zaplatiť podľa vystavenej poštovej poukážky.

   • Základné informácie k pravidlám fungovaniu školy v školskom roku 2021/2022 podľa Školského semaforu

   • 23. 9. 2021
   • Školský semafor  https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf

     

    Základné informácie pre žiakov pri vstupe do areálu školy

    Každý žiak pri nástupe do školy je povinný predložiť vypísané a podpísané tlačivo  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Na základe platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva žiak a zamestnanec musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.

    Naďalej platí vykonávanie ranného filtra (meranie teploty a dezinfekcia rúk). Vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych epidemiologických opatrení.

     

    Oznam pre zákonných zástupcov

    Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom oznamuje zákonným zástupcom,  že na základe školského semafora sú povinní predkladať škole tlačivo  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka , a to pri nástupe do školy i po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vrátane víkendov a sviatkov.

    Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

     

    Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

    Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

     

   • Otvorenie školského roka 2021/2022

   • 26. 8. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok  2. septembra 2021 o 8.30. Škola bude pre žiakov otvorená od 8:15 hod. za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Žiaci musia mať pri vstupe do budovy školy rúško. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka  v materskej škole bude od 2. septembra v čase od 7:00 do 16:00 hod. - taktiež za zachovania všetkých protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Na stretnutie s Vami sa teší kolektív pracovníkov Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom.

   • Čo potrebuje prvák do školy

   • 26. 8. 2021
   • Zošity:

    511 bez pomocnej linajky – 5 ks

    511 s pomocnou linajkou  - 5 ks

    512 – 5 ks,

    510 – 5 ks, 624 (slovníček) – 1 ks

    460 (veľký hrubý čistý zošit) – 2 ks

    Písacie potreby:

    ceruzka č. 2 – 2 ks, drevené farbičky, strúhadlo, guma, atramentové pero (stačí neskôr), pravítko

    Výtvarná výchova :

    výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, vodové farby, plastelína, voskovky, tyčinkové lepidlo na papier, farebný papier – 1 sada, štetce – 2 ks (tenký a hrubý), nožnice so zaobleným koncom, nádoba na vodu (nie malé mištičky), plášť (zástera, stará košeľa, tričko) – VŠETKO  V  PEVNEJ  KRABICI  S MENOVKOU

    Telesná výchova:

    tepláky s mikinou, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tenisky (trampky, botasky) s bielou podrážkou – VŠETKO  VO  VRECÚŠKU  S MENOVKOU

    Hygienické potreby:

    uterák, pohár, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, ochranné rúško – 2 ks – VŠETKO  VO  VRECÚŠKU  S MENOVKOU

    Prezúvky: pevná obuv (nie šľapky)

   • Rozlúčková slávnosť s deviatakmi

   • 30. 6. 2021
   • „Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy,

    zostali po nás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.

    V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie Ti ozvena krokov,

    poslednou stránkou triednej knihy zatváraš krásnych deväť rokov.“

     

    29. júna 2021 sa uskutočnila rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka. Z malých a nesmelých prváčikov, ktorí pred deviatimi rokmi plní očakávania zasadli do školských lavíc, vyrástli mladí šikovní ľudia plný snov,  ideálov a chuti do života. Po letných prázdninách sa z našich žiakov stanú mladí študenti stredných škôl.

    Držíme im palce !

   • Rozlúčka predškolákov so škôlkou

   • 30. 6. 2021
   • Dňa 28.6.2021 bol pre predškolákov vzácny deň, pretože sa lúčili so škôlkou, nakoľko od septembra budú navštevovať 1. ročník ZŠ. Deti pod vedením pani učiteliek mali nacvičený pekný program, ktorý vypĺňali básničky a piesne. Nechýbal ani sľub, že sa budú učiť na jednotky.

    Želáme budúcim prváčikom, aby sa im aj v škole darilo, aby mali aj tak taký dobrý pocit, ako mali v škôlke.

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

   • 29. 6. 2021
   • Vážení rodičia a milí žiaci,

    slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 30. júna 2021 o 8:30. Škola bude pre žiakov otvorená od 8:15 hod. Prostredníctvom školského rozhlasu ukončíme školský rok v triedach so svojimi triednymi učiteľmi. 

   • Veselo pri športe

   • 29. 6. 2021
   • V stredu 16. júna 2021 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo zábavné športové popoludnie, v ktorom žiaci súťažili v dvoch družstvách v netradičných športových disciplínach. Športové meranie rýchlosti a šikovnosti si vyskúšali na prekážkovej dráhe v behu s vedrom a zberom loptičiek. Zvládli úspešne aj slalom s loptou v kruhu a presnosť pri hode loptičiek do "sudov". Zabavili sa pri prenášani lenivej lopty vo dvojici a lovení fliaš udicou. Zvíťazilo družstvo dievčat, ale odmenou pre všetkých bola dobrá nálada a radosť z pohybu.

   • Pietny akt kladenia vencov

   • 30. 6. 2021
   • Dňa 7.5.2021 sa konala slávnosť pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slávnosť sa začala pietnym aktom - položením venca k pamätníku v centre obce. Obyvatelia, zamestnanci školy a zamestnanci obecného úradu si prostredníctvom tejto slávnosti každoročne prejavujú úctu všetkým tým, ktorí položili svoje životy za mierový dnešok. Miestny pamätník je symbolom odvahy a statočnosti známych i neznámych vojakov a tiež niektorých miestnych občanov, ktorí bojovali v bojoch druhej svetovej vojny. Všetkým tým patrí naša vďaka.

   • Medzinárodný deň detí

   • 1. 6. 2021
   • Milé deti! Medzinárodný deň detí je deň pre všetky deti tohto sveta. My, dospelí, si uvedomujeme, že obohacujete náš život a robíte ho krajším a zmysluplnejším. Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré môžeme dostať. Aj keď vám niekedy prekáža, keď vás nazveme deťmi, verte, že pre nás navždy nimi zostanete. Prajeme vám, aby ste boli šťastné a spokojné a mali po svojom boku tých najúžasnejších dospelých. Rodičia, milujte tie krásne stvorenia rodičovskou láskou, lebo vy ste rodičmi už naveky, no oni deťmi, budú len chvíľu.

   • Obnovenie vyučovania

   • 28. 5. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že od 31.5.2021 sa obnovuje prevádzka materskej školy pre všetky deti.

    Žiaci základnej školy prechádzajú z dištančného vyučovania na prezenčné vyučovanie 3.6.2021, t. j. vo štvrtok.

    Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

   • Dôležitý oznam !!!

   • 14. 5. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach zo dňa 14.5.2021 základná škola aj materská škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania od 17.5.2021 do 28.5.2021.

    Dištančné vyučovanie začína 17.5.2021, t.j. v pondelok, podľa rozvrhu hodín, ktorý je upravený pre dištančné vzdelávanie. Predpokladaný nástup do školy je 31.5.2021. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje