• Deň vody

   • 12. 4. 2023
   • Dňa 29.3.2023 bola pre žiakov 6.B zorganizovaná akcia Deň vody. Najprv žiaci do pojmovej mapy vpisovali slová, ktoré s vodou súvisia, potom sme si vysvetlili dôležitosť vody pre žijúce organizmy a pre náš každodenný život. Neskôr uvažovali, akými spôsobmi môžeme k šetreniu vody prispieť my v našich domácnostiach. Následne žiaci vypracovali pracovný list, v ktorom si upevnili a doplnili svoje znalosti o vode, takisto sa dozvedeli mnoho zaujímavostí. V závere si pripravili obrázky, ktoré boli umiestnené na nástenku nad umývadlom vo všetkých triedach 2.stupňa, aby žiakom pripomenuli, že každá zastavená kvapka prispieva k šetreniu vody.

   • Pomáhame prírode

   • 12. 4. 2023
   • Dňa 17.3 2023 sa konala akcia Pomáhame prírode, ktorej sa zúčastnili žiaci 7.B a 9.B triedy. V úvode sme diskutovali o tom, čo všetko znečisťuje prírodu, o následkoch znečisťovania, no venovali sme sa najmä spôsobom, ktorými môžeme prírode aspoň čiastočne pomôcť. Následne žiaci riešili osemsmerovku,v ktorej hľadali pojmy súvisiace s danou tematikou. V závere sme sa presunuli do vonkajšieho areálu školy, kde žiaci pozberali odpadky znečisťujúce naše okolie.

   • Veľkonočné prázdniny

   • 5. 4. 2023
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom oznamuje, že veľkonočné prázdniny budú od 6. apríla do 11. apríla 2023. Vyučovanie pokračuje v stredu 12.apríla 2023.

   • Rozprávkovo

   • 31. 3. 2023
   • V rámci mesiaca knihy, sa 20. marca 2023 v ŠKD 1. oddelenie uskutočnilo rozprávkové popoludnie. Žiaci sa zapojili do aktivít, ktoré podporujú záujem o detskú literatúru a rozprávky. V zábavnom kvíze si vyskúšali svoje vedomosti o literárnej tvorbe pre deti, knihe a hľadali rozprávkové postavy. Určovali názvy rozprávok podľa úryvku a ilustrácie. Zahrali sa aj na Popolušku a súťažili v stavaní veže.

   • Aktuálne problémy spoločnosti

   • 31. 3. 2023
   • V mesiaci marec sa pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka uskutočnili aktivity pod názvom „Aktuálne problémy spoločnosti“, ktoré prebiehali počas hodín etickej výchovy: 7. ročník (Mgr. G. Gencová), 8.ročník (Mgr. P. Králik), 9. ročník (Mgr. J. Pastír).  Najprv žiaci vysvetlili pojem problém a určili aké problémy môžu byť (osobné, lokálne, globálne, veľké, malé,....). Prostredníctvom tvorivých aktivít žiaci diskutovali o aktuálnych problémoch spoločnosti: najmä extrémizmus, imigrácia, rasizmus, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus, a tým si rozvíjali kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

   • Základný lyžiarsky kurz

   • 31. 3. 2023
   • V dňoch od 13. – 17 . 02. 2020 sa už tradične v Kežmarských Žľaboch – Ždiar Strednica uskutočnil Základný lyžiarsky kurz pre žiakov 7. až 9. ročníka. Cieľom kurzu bolo osvojiť sa základy v zjazdovom lyžovaní pre začiatočníkov. Žiaci si pod vedením PaedDr. Renaty Tomkovej, Mgr. Márii Hašuľovej a Mgr. Jozefa Pastíra osvojili: pripínanie a odopínanie lyží, obraty na lyžiach na rovine a svahu, chôdzu na lyžiach, zjazd po spádnici z mierneho svahu, brzdenie na záver zjazdu obojstranným prívratom, striedané brzdenie počas jazdy, oblúky v kĺzavom prívrate na záver zjazdu do zastavenia, prechod menších terénnych nerovností, prenášanie hmotnosti na vonkajšiu lyžu, nácvik zosúvania šikmo a prechod na oblúk z prívratu hornej lyže.

    Základného lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 24 žiakov. Na tretí deň žiaci navštívili bazén, vírivku a saunu v priestoroch wellnessu ubytovne CROCUS. V štvrtok sa žiaci mali možnosť prihlásiť sa súťaž v zjazde na lyžiach. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

    Umiestnenie za 1. kategóriu:

    1 miesto – Matej Stanko

    2. miesto – Milan Komárik

    3. miesto – Noema Vargová

    Umiestnenie za 2. kategóriu:

    1. miesto – Jozef Balák

    2. miesto – Daniel Kurcík

    3. miesto – Nikola Tomčiová

    Špeciálnu cenu za húževnatosť, odhodlanie a trpezlivosť získal Ivan Adam z 9.B triedy. V posledný deň kurzu žiaci navštívili Tatranskú Lomnicu.

    Základný lyžiarsky kurz splnil naše očakávania, tešíme sa opäť na budúci rok 2023-2024.

   • Hravé čítanie v ŠKD

   • 24. 3. 2023
   • Hravé čítanie si žiaci  vyskúšali v ŠKD II. prezentovali sa nielen v čítaní, ale najmä v schopnosti čítaný text pochopiť a vyhľadať potrebné informácie v aktivitách. Najzaujímavejšia bola práca s interaktívnou tabuľou pri riešení rébusu a hľadaní rozprávkových postav. Všetkým patrí pochvala za usilovnosť.

   • Kreatívna knižnica – čítanie spojené s tvorivou dielňou

   • 24. 3. 2023
   • Marec – mesiac knihy. Aj pri tejto príležitosti sme sa dňa 13.3. opäť stretli s našimi žiakmi v knižnici. Naše stretnutie sme viedli v kreatívnom duchu. Úlohou žiakov bolo vytvoriť 3D lietajúci balón, ktorý by ich preniesol do ich obľúbenej rozprávky, k obľúbenej knižnej postave či do rozprávkovej krajiny. Pri tvorbe pracovali žiaci v skupinkách. Na výkres si nakreslili kôš balóna, ktorý všelijako vyzdobili. Z nastrihaného farebného papiera vytvorili samotný balón. V závere akcie každý žiak predniesol svoju predstavu o tom, kde ho čarovný balón má zaniesť.

   • Beseda s hasičmi

   • 24. 3. 2023
   • Dňa 17.3.2023 sa pre žiakov 4. a 5. ročníka uskutočnila beseda s členmi hasičského zboru z Veľkých Kapušian. V teoretickej časti sa žiaci dozvedeli informácie o práci hasičov, čo býva najčastejšou príčinou požiarov, ako rýchlo po ohlásení požiaru musí hasičské auto vyraziť na zásah a nechýbala ani ukážka pomôcok pri zásahu. V praktickej časti hasiči na školskom dvore predviedli žiakom hasičskú techniku a vysvetlili ako prebieha záchranná akcia. Veľkým zážitkom pre žiakov bola možnosť zblízka si obzrieť hasičské auto, všetky pomôcky a techniku, ktorú hasiči pri svojej neľahkej práci využívajú. Deťom sa páčila hasičská prilba i špeciálny ochranný oblek. Prekvapil ich aj vysúvací rebrík s reflektormi, pretože hasiči pracujú i v noci. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť žiakom zaujímavé a náročné povolanie hasičov a tiež prevencia pred požiarmi.

   • Hviezdoslavov Kubín

   • 24. 3. 2023
   • V piatok 17.3.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v kategórii žiakov 2. - 4 ročníka. 11 súťažiacich veľmi úspešne prekonalo trému a predviedlo to najlepšie zo svojho recitačného umenia. Za svoj výkon boli ocenení v bronzovom, striebornom a aj zlatom pásme. Najlepšie si počínali Karin Baňasová - poézia a Lukáš Szalay - próza, obaja žiaci 3.B, ktorí budú našu školu reprezentovať na regionálnom kole v Michalovciach.

   • Optika a optické prístroje

   • 24. 3. 2023
   • Dňa 16. 03. 2023 sa ôsmaci a deviataci zúčastnili odbornej prednášky z fyziky na tému: „Optika a optické prístroje“. Prednášku viedol odborný zamestnanec z hvezdárne RNDr. Zdeněk Komárek. Žiaci okrem toho, že si zopakovali nadobudnuté vedomosti, dozvedeli sa veľa nových poznatkov, najmä o rôznych druhoch ďalekohľadov, ktorými sa pozoruje obloha. Podľa reakcií sa žiaci z prednášky dozvedeli nové informácie a bola pre nich zaujímavá.

   • Finančná gramotnosť

   • 24. 3. 2023
   • Dňa 15.03.2023 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci siedmeho ročníka sa prostredníctvom prezentácie oboznámili so základnými pojmami finančnej matematiky, ako sú úrok, úroková miera a istina.  Prostredníctvom pracovných listov si zopakovali úlohy na percentá z bežného života.

   • Riaditeľské voľno 22.3.2023

   • 21. 3. 2023
   • Vážení rodičia, milí žiaci! 

    Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov  udeľuje dňa 22. marca 2023, t. j. v stredu  žiakom 1. – 8. ročníka ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania  9 2023 riaditeľské voľno.

    Vyučovanie bude pokračovať 23. marca 2023, t. j. vo štvrtok. 

   • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9 2023

   • 24. 2. 2023
   • Informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka

    Dňa 22.3.2023 (v stredu) sa žiaci 9. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania T9 2023 z  matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie bude prebiehať papierovou formou, a to v čase od 7.50 do 11.50 hod.

    Povolené pomôcky – kalkulačky, rysovacie potreby, modré perá

    Zakázané pomôcky – mobilné telefóny, výpisky, študijný materiál, učebnice a pod.

    Bližšie informácie nájdete na - https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

   • OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka!

   • 24. 2. 2023
   • Prihlášky na stredné školy sa v školskom roku 2022/2023 podávajú v elektronickej forme cez EduPage. Žiadame rodičov, žiakov 9. ročníka, aby cez EduPage zaslali elektronické prihlášky najneskôr do 13.3.2023, aby po dôslednej kontrole a schválení riaditeľom základnej školy boli včas odoslané na strednú školu.

    Pri vypĺňaní prihlášok Vám na prípadné otázky zodpovie školou poverená osoba – kariérna poradkyňa, Mgr. Eva Baková

   • Chrípkové prázdniny

   • 28. 2. 2023
   • Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a na odporúčanie RÚVZ Michalovce bude základná aj materská škola v dňoch 1.3. – 3.3.2023 uzavretá. Opatrenie má zamedziť ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení, žiakom je preto na uvedené dni udelené voľno na zotavenie bez dištančného vzdelávania. Počas chrípkových prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

   • Jarné prázdniny

   • 28. 2. 2023
   • Jarné prázdniny podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budú od 6. marca 2023 do 10. marca 2023. Školské vyučovanie začne v pondelok, 13. marca 2023. 

   • Bezpečné používanie internetu

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 22.2.2023 sa pre žiakov 3. ročníka uskutočnila beseda s príslušníčkou OOPZ v Pavlovciach nad Uhom, pani  strážmajsterkou Simonou Bandošovou, ktorá mala názov: Bezpečné používanie internetu. Žiaci sa jej pútavým rozprávaním dozvedeli o nástrahách internetu a počítačových hier, ako sa nestať obeťou kyberšikany, o zneužívaní osobných údajov aj formou krátkych kreslených príbehov zo stránky Ovce.sk. O tom, že beseda žiakov 3. ročníka zaujala, svedčili aj zaujímavé otázky zo strany žiakov. V závere besedy p. strážmajsterka navrhla žiakom, aby so svojimi rodičmi podpísali zmluvu, koľko času denne strávia na internete a pri počítačových hrách. Dúfame, že žiaci našej školy si z besedy vezmú ponaučenie  a viac voľného času budú venovať rôznym koníčkom a záľubám so svojimi kamarátmi, ako pri počítači.

   • Kriminalita mládeže

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 22.02.2023 sa na našej škole konala akcia „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. O tejto téme prednášala stržm. Simona Bandošová z Obvodného oddelenia  PZ Pavlovce nad Uhom. Pani policajtka v krátkosti priblížila žiakom primeraným spôsobom hlavnú terminológiu súvisiacu  s týmto zameraním. Vysvetlila prítomným ako fungujú trestné procesy, za čo môže ísť človek do väzenia a na čo má  človek právo, keď ho obvinia. Žiakov zaujali aj priestupky  ako šoférovanie bez vodičáku. Po prednáške  nasledovala diskusia, v ktorej žiaci mali možnosť spýtať sa na všetky oblasti týkajúce sa tejto témy.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje