• ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

   • 6. 5. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje,

    že v mesiaci máj prebieha zápis detí do materskej školy. Prihlášku môže zákonný zástupca vyplniť elektronicky na stránke školy www.zspavlovceuh.sk v časti: Učitelia, žiaci, rodičia TU

    V prípade, že Vám technické možnosti neumožňujú online zápis, môžete dieťa zapísať osobne v materskej škole 19.mája v čase od 8.00 do 14.00 hod. K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz, rodný list aj preukaz poistenca dieťaťa.

    Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy obsahuje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, údaj o povinnom očkovaní (neabsolvovanie povinného očkovania nie je dôvod na neprijatie dieťaťa do MŠ). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Zápis bude vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii bez osobnej prítomnosti detí.  Zákonný zástupca si môže prísť vyzdvihnúť tlačivo žiadosti na vyplnenie do školy v čase od 8:00 do 15:00 hod.  Vstup do materskej školy bude umožnený podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.

    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Sú to deti, ktoré dosiahnu vek 5 rokov k 31.8.2021.

    Následne sa budú prijímať deti:

    • ktoré sú rodinnými príslušníkmi zamestnancov obce Pavlovce nad Uhom. Podmienka je v súlade so zákonom 245/2008, §59. Podmienka bude nadradená kritériu prijímania podľa veku.
    • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
    • deti, ktoré majú v MŠ súrodenca.

    Po prijatí detí na základe podmienok vyplývajúcich zo školského zákona sa budú prijímať ostatné deti od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy.

    Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa do materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie povinného predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021 považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

    Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľ školy  v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do 15. 06. 2021.

    Príloha: Žiadosť o prijatie do materskej školy

   • OZNAM PRE MŠ a 4.B

   • 11. 5. 2021
   • Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Vám oznamuje, že od 13.5 2021 bude materská škola opäť v prevádzke. Činnosť bude prebiehať za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení. Trieda 4.B prechádza z dištančného vyučovania na prezenčné vyučovanie. Zákonný zástupca predloží pri nástupe podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo č.8).

   • DEŇ MATIEK

   • 9. 5. 2021
   • " Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, ale ju nedokáže nahradiť nikto iný."

   • Oznam pre 6.B triedu

   • 3. 5. 2021
   • Na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach zo dňa 3.5.2021 žiaci 6.B triedy základnej školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania od 4.5.2021 do 14.5.2021. Nástup do školy je 17.5.2021. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách. 

   • Oznam pre MŠ a 4.B triedu

   • 29. 4. 2021
   • Na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach zo dňa 29.4.2021 deti materskej školy a žiaci 4.B triedy základnej školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania od 30.4.2021 do 12.5.2021. Nástup do školy je 13.5.2021. 

    Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách. 

   • Putovanie prírodou

   • 29. 4. 2021
   • Vo štvrtok 22.4.2021 sa v ŠKD 2. oddelenie, uskutočnilo náučno-zábavné popoludnie, zamerané na poznávanie krás prírody. Všetky aktivity sa následne realizovali v dvoch skupinách ŠKD. Žiaci si pozreli prezentáciu o faune a flóre, krásy našich hôr, určovali názvy listnatých a ihličnatých stromov a lúčnych kvetov. Svoje vedomosti si vyskúšali v prírodovednom kvíze a v aprílovom liste s tajničkou.

   • "Poznaj a chráň!"

   • 29. 4. 2021
   • V stredu 28. apríla 2021 sme v ŠKD 1. oddelenie zrealizovali akciu s prírodovedným zameraním „Poznaj a chráň!“ V úvode si žiaci 1. B vypočuli príbeh „Bol raz jeden herbár“ a spoločne spoznávali kvety našich lúk. Zahrali sa hru „Letela včielka z kvetu na kvet a sadla si na ...“ Žiaci 1. A triedy spoznávali kvety a zvieratá. Zahrali sa hru „Zajačik a ďatelinka“. Žiaci 2. A triedy spoznávali stromy a rastliny, ktoré rastú v blízkosti školy. Pre žiakov 2. B triedy bola pripravená prezentácia „Lesy - pľúca našej planéty“, ktorá bola zameraná na ochranu lesov a lúk. V praktickej časti žiaci spoznávali stromy, kry a rastliny, vypracovali si pracovné listy a naučili sa ako si z vylisovaných častí rastlín vytvoriť herbár. Žiaci sa aktívne zapájali do pripravených aktivít, ktoré prebiehali v triedach v súlade s odporúčaním a usmernením MŠVVaŠ SR v čase COVID-19.

   • Obnovenie vyučovania na 2. stupni ZŠ

   • 16. 4. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, uznesenia vlády SR  a podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU sa v ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom obnovuje vyučovanie nasledovne:

    • od 21. apríla 2021 v 8. a 9. ročníku
    • od 26. apríla 2021 v 5. – 7. ročníku

    Podmienkou nástupu žiaka do školy je platný negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Na testovanie využite miestne mobilné odberové miesto v Pavlovciach nad Uhom. Platnosť testov zákonných zástupcov a žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

    Pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú prezenčného vyučovania bude zabezpečené iba zadávanie úloh prostredníctvom EduPage.

    Školská dochádzka

    V prípade, ak zákonný zástupca žiaka alebo žiak 2. stupňa neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

    1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania žiaka a zákonného zástupcu žiaka, zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
    2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
    3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

    Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

    Podmienky vstupu žiakov 2. stupňa do základnej školy

    • Platný negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu, čo rodič dokladuje podpísaným čestným vyhlásením a platným testom nie starším ako 7 dní.
    • Testovanie sa nevzťahuje na osoby, ktoré spadajú do výnimky. Výnimka musí byť zdokladovaná.
    • Prezenčné vyučovanie bude prebiehať za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení, žiak 2. stupňa potrebuje minimálne dve rúška. 

    Materiály na stiahnutie:  

    Žiaci 1. stupňa a MŠ: 

    Príloha č. 11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

     

    Žiaci 2. stupňa: 

    Príloha č. 8a - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

   • Zápis do 1. ročníka

   • 23. 3. 2021
   •  na školský rok 2021/2022 prebieha od 1.4.2021 do 30.4.2021 elektronickou  formou a 21.4.2021 v čase od 8:00do 15:00 hod. môžete zapísať dieťa osobne v škole.

    Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

    Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a kartičku poistenca dieťaťa.

    Prihlášku môžete vyplniť elektronicky na stránke školy www.zspavlovceuh.sk v časti Učitelia, žiaci, rodičia: Elektronická prihláška.

    Ak protokol vyplníte, poznačte si jeho kód, aby sme ho mohli porovnať s údajmi na rodnom liste, v občianskom preukaze a preukaze poistenca a vytlačiť ho kvôli podpisu. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. E. Bartošovú, zástupkyňu riaditeľa školy +421 948 520 413.

     

    Škola ponúka výučbu anglického jazyka od 1. ročníka, pestrú činnosť popoludní: ŠKD, hudobný a výtvarný odbor ZUŠ, pestrú paletu krúžkov a inej mimoškolskej činnosti, vybavenosť školy: odborné učebne, školská knižnica, školské dielne, cvičná kuchynka...

   • Oznam

   • 15. 4. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci! 

    Od 19.4. 2021 bude obnovená prevádzka v ŠKD a činnosť v ZUŠ pre 1. stupeň.

   • Vyučovanie na 1. stupni a prevádzka materskej školy od 12.4.2021

   • 11. 4. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od 12.apríla 2021 obnovuje vyučovanie na 1. stupni pre všetkých žiakov. Zároveň sa obnovuje aj prevádzka materskej školy pre všetky deti. Podmienkou je test jedného zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Prevádzka školského klubu bude od 12.4. 2021 do 16.4.2021 dočasne prerušená.  Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

     

    Školská dochádzka

    V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

    1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená        z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

    2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

    3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.  

    Podmienky vstupu detí a žiakov do materskej a základnej školy

    • Negatívny test jedného zákonného zástupcu, čo rodič dokladuje podpísaným čestným vyhlásením a platným testom nie starším ako 7 dní.
    • Deti a žiaci (aj keď presiahli vek 10 rokov) sa netestujú.
    • Prosíme rodičov, ktorých deti chodia do školy samy, aby pred odchodom do školy skontrolovali, či má dieťa toto podpísané vyhlásenie v taške. Dieťa, ktoré nebude mať Vami podpísané vyhlásenie, nemôže vstúpiť do priestorov školy.
    • Testovanie sa nevzťahuje na osoby, ktoré spadajú do výnimky. Výnimka musí byť zdokladovaná.
    • Prezenčné vyučovanie bude prebiehať za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení. Žiak  potrebuje minimálne dve rúška.

     

    Materiály na stiahnutie:  

    11c čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov- samoživiteľ, zákonný zástupca bez možnosti vykonávať prácu z domu 

    11a čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - zákonný zástupca žiaka

   • Školské ovocie

   • 30. 3. 2021
   • Vážení rodičia,

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že dňa 31.3.2021 sa budú odovzdávať balíčky so školským ovocím zákonným zástupcom žiakov, ktorí sa v predchádzajúcom období vzdelávali dištančne. Rodičom detí materskej školy odovzdá balíčky vedúci školskej jedálne v materskej škole po príchode dieťaťa do škôlky. Rodičia žiakov školy si môžu balíčky vyzdvihnúť pri hlavnom vchode ZŠ podľa nasledujúceho harmonogramu:

    1.stupeň v čase od 7:30 do 8:30

    5. ročník od 8:30 do 9:00 hod.

    6. ročník od 9:00 do 9:30 hod.

    7. ročník od 9:30 do 10.00 hod.

    8. ročník od 10.00 do 10:30 hod.

    9. ročník od 10:30 do 11:00 hod.

    Rodič je povinný preukázať sa občianskym preukazom.

   • Medzinárodný deň učiteľov

   • 28. 3. 2021
   • 28. marca, v deň narodenia Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov, oslavujeme Medzinárodný deň učiteľov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním. Práve toto poslanie si prešlo za posledný rok namáhavou skúškou, kedy učiteľ ostal sám, bez žiakov. Mal iba počítač a dilemu ako ďalej. Učitelia sa ocitli v situácií, v ktorej neboli vydané žiadne metodické materiály, manuály, návody a postupy ako ďalej. Mnohí sa museli naučiť ovládať programy, veľa hodín strávili vyhľadávaním a spracovaním informácií, ktoré by pomohli žiakom a aspoň na diaľku čo najjasnejšie podali učivo. Mnohí učitelia sú aj rodičia školopovinných detí, kde ako u iných zamestnaní na home office, je náročné skĺbiť pracovné povinnosti, povinnosti žiakov a domáce povinnosti. Všetkým Vám učiteľom patrí moje ďakujem.

      Ďakujem patrí aj Vám, milí rodičia. Vy ste sa ocitli v úlohe učiteľa náhle, bez akejkoľvek prípravy na toto povolanie. Počas dištančného vzdelávania sa na Vás preniesla veľká zodpovednosť, nielen čo sa týka technického zabezpečenia pre detí, ale aj pomoc s úlohami.

      Preto dnešný deň, Medzinárodný deň učiteľov, ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na výchove a vzdelávaní deti, žiakov.

     

    RNDr. Milan Zolota, PhD. MBA.

                                                                                              riaditeľ školy

   • Obnovenie prezenčného vyučovania

   • 19. 3. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    S účinnosťou od 22.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v našej škole (prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu).

    Prevádzka školského klubu detí je prerušená. Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre žiakov I. stupňa a deti MŠ,  ktoré sa vzdelávajú prezenčne. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu platného od  3.11.2020 do 11.1.2021 (platného pred dištančným vzdelávaním 1. stupňa).

    Podmienky vstupu detí a žiakov do materskej a základnej školy

    • Negatívny test jedného zákonného zástupcu, čo rodič dokladuje podpísaným čestným vyhlásením s priloženou kópiou negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.
    • Deti a žiaci (aj keď presiahli vek 10 rokov) sa netestujú.
    • Prosíme rodičov, ktorých deti chodia do školy samy, aby pred odchodom do školy skontrolovali, či má dieťa toto podpísané vyhlásenie v taške. Dieťa, ktoré nebude mať Vami podpísané vyhlásenie, nemôže vstúpiť do priestorov školy.
    • Testovanie sa nevzťahuje na osoby, ktoré spadajú do výnimky. Výnimka musí byť zdokladovaná.
    • Prezenčné vyučovanie bude prebiehať za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení. Žiak  potrebuje minimálne dve rúška.
    •  

    Materiály na stiahnutie:  

       

    11c čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov- samoživiteľ, zákonný zástupca bez možnosti vykonávať prácu z domu 

    11a čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - zákonný zástupca žiaka

     

    Školská dochádzka

    V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

    • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
    • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
    • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
    • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

    Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

   • Dištančné vzdelávanie pokračuje

   • 2. 3. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Na základe rozhodnutia riaditeľa školy a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje rodičom, že na základe nariadenia vlády SR (opatrenie na zníženie mobility ľudí) a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu ( S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1- A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 takto: 1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“, 2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“) a na základe zisťovania záujmu o prezenčnú formu vyučovania detí, ktorých rodičia musia pracovať z pracoviska,  školské vyučovanie a prevádzka v materskej škole bude prerušená v termíne do 21.3.2021. ( Prosíme sledovať webovú stránku školy a facebookovú stránku školy, kvôli často meniacim sa nariadeniam, opatreniam a dezinformáciám v médiách spôsobených nejasným interpretovaním).

    Rodičia majú počas prerušenia vyučovania a prevádzky materskej školy nárok na pandemickú OČR.

   • Obnovenie školského vyučovania žiakov 1. stupňa a materskej školy

   • 25. 2. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    S účinnosťou od 1.3.2021 sa obnovuje  školské vyučovanie v našej škole pre žiakov 1. stupňa a činnosť materskej školy. Prevádzka školského klubu detí je prerušená. Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre žiakov I. stupňa a deti MŠ,  ktoré sa vzdelávajú prezenčne. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu platného od  3.11.2020 do 11.1.2021 (platného pred dištančným vzdelávaním 1. stupňa).

    Podmienky vstupu detí a žiakov do materskej a základnej školy

    • Negatívny test jedného zákonného zástupcu, čo rodič dokladuje podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si vyzdvihol pri testovaní.
    • Deti žiaci (aj keď presiahli vek 10 rokov) sa netestujú.
    • Prosíme rodičov, ktorých deti chodia do školy samy, aby pred odchodom do školy skontrolovali, či má dieťa toto podpísané vyhlásenie v taške. Žiak, ktorý nebude mať rodičom podpísané vyhlásenie, nemôže vstúpiť do priestorov školy.
    • Testovanie sa nevzťahuje na osoby, ktoré spadajú do výnimky. Výnimka musí byť zdokladovaná.
    • Žiak  potrebuje minimálne dve rúška. 

    Čestné vyhlásenia a súhlasy so spracovaním osobných údajov si stiahnete na týchto hypetextových odkazoch.

    čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - zákonný zástupca žiaka

     

    čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - zamestnanec

     

    Školská dochádzka

    V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

    • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
    • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
    • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
    • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

    Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

   • Podávanie prihlášok na stredné školy 2021/2022

   • 25. 2. 2021
   • Milí rodičia!

    Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

    1. Riaditelia strednej školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 26. februára 2021.

    2. Povinnosťou zákonného zástupcu je doručiť do ZŠ v termíne do 8.4.2021 najviac 4 vyplnené prihlášky na štúdium na SŠ žiaka. Z toho najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a najviac dve prihlášky, ktoré nevyžadujú špeciálne schopností, zručností alebo nadania.

    3. Forma podania prihlášky – prihlášku vytlačí výchovný poradca a podpíše zákonný zástupca žiaka.

    4. V nasledujúcich prílohách sa nachádza Usmernenie pre výchovných poradcov, riaditeľov škôl a zákonných zástupcov k podávaniu prihlášok na stredné školy.

    Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa prikladá iba pri štúdiu pre tieto odbory – iba žiaci týchto odborov v termíne do 8.4.2021:

    • 2275 H hutník

    • 2433 H obrábač kovov

    • 366H murár

    • 3663 H tesár

    • 3684 H strechár

    • 3762 H železničiar

    • 4575 H mechanizátor lesnej výroby

     • 5371 H sanitár

    • Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

    • 8227 Q tanec

    • 9245 M ochrana osôb a majetku

    Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021 (pdf, 154.09 kB) Usmernenie pre prijímacie skúšky na SŠ 2021 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - len pre vybraté odbory

   • Jarné prázdniny

   • 19. 2. 2021
   • Jarné prázdniny budú od 22.2.2021 do 26.2.2021. Vyučovanie pokračuje 1.3.2021 podľ aktuálneho covid automatu ( dištančne alebo prezenčne).

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje