• Práca s odbornou literatúrou – pátrame v encyklopédiách

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 27.2.2023 sa uskutočnila v školskej knižnici akcia s názvom Hľadáme zaujímavé informácie v knihách – práca s odbornou literatúrou. Akciu sme začali všeobecnými informáciami o odbornej literatúre, zamerali sme sa na encyklopédie a ich delenie, ktoré žiakom umožňujú získavať nové poznatky z rôznych odborov. Doteraz poznané, ale aj nadobudnuté informácie aplikovali žiaci pri rôznych úlohách. Najprv pri tvorivej úlohe vymýšľali názov encyklopédie podľa príslušného obrázka, potom mali roztriediť knihy na rozprávkové a encyklopédie, priradiť prečítaný text k správnej encyklopédii. V poslednej úlohe si žiaci overili svoje nadobudnuté vedomosti pri aktivite bludisko, v ktorej sa museli dostať od štartu pomocou slov súvisiacich s encyklopédiami až do cieľa. V závere si žiaci prelistovali encyklopédie, ktoré ich najviac zaujali.

   • Karneval masiek

   • 1. 3. 2023
   • K fašiangovému obdobiu už tradične patrí aj karneval v ŠKD, ktorý sa konal v piatok 17. februára 2023. Žiaci sa predstavili v pestrej škále masiek postavičiek z rozprávok, ale aj z každodenného života. Veselá zábava sa začala tanečným vláčikom, klobúkovým tancom, pokračovala súťažami a balónikovým tancom. Najkrajšie masky boli odmenené vecnými cenami, medailami a sladkosťami. Počas karnevalu panovala dobrá nálada a pre všetkých bolo pripravené aj občerstvenie, ktoré pripravili vychovávateľky a asistentky.

   • Fašiangový karneval v materskej škole

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 8.2.2023 sa v materskej škole uskutočnil karneval. Deti prišli v rôznych maskách. Premenili sa na rozprávkové postavičky, krásne princezné či majstrov rôznych profesií. Celé dopoludnie tancovali, súťažili, zabávali sa. Najkrajšou odmenou boli rozžiarené očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať.

   • Zimné radovánky

   • 12. 2. 2023
   • Tohtoročná zima nebola na snehovú nádielku príliš bohatá. O to viac sme sa tešili snehovým vločkám, ktoré pokryli náš školský dvor. O zábavu veru nebola núdza. 

   • Tri v jednom - veselo na polrok

   • 12. 2. 2023
   • Tradičným podujatím Tri v jednom - veselo na polrok (3.2.2023) ukázali smelší žiaci zo všetkých tried našej školy tým nesmelším, ako sa dá zabávať vo voľnom čase. Učitelia PK jazykovedných predmetov  pripravili pre žiakov nielen občerstvenie, hudbu, ale hlavne veľa zábavných aktivít. Prostredníctvom veselých hier v priestore školskej jedálne žiaci prezentovali svoje pohybové zručnosti, vytrvalosť a zmysel pre činnosť v tíme. Počas prestávok tí najodvážnejší predviedli spolužiakom krátke scénky a rómsky tanec. Záver podujatia  patril voľnej zábave, čo mladší žiaci využili zo všetkých síl. Účastníci podujatia odišli domov so sladkým darčekom a pekným zážitkom.

   • Drogy a ich vplyv na duševné zdravie človeka

   • 23. 1. 2023
   • Dňa 18.1 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda s pracovníčkou komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom pani Mgr. Klaudiou Serenčkovou. Beseda sa niesla pod názvom: Drogy a ich vplyv na duševné zdravie človeka. Bola určená žiakom 7. a 8. ročníka. Žiakom bolo vysvetlené prečo drogy nebrať, ako poškodzujú ich zdravie, že ich užívanie vedie k psychickej alebo fyzickej závislosti, spúšťajú neprejavené psychické choroby a ovplyvňujú ich psychický vývoj. Upozornila ich, že dôsledky drog sú absolútne ničivé, aj keď sa ich účinky zdajú fantastické. Beseda žiakov zaujala a väčšina z nich sa aktívne zapájala do diskusie.

   • Zábavné popoludnie v knižnici

   • 23. 1. 2023
   • Dňa 17. januára sme sa opäť stretli s našimi žiakmi v školskej knižnici. Zábavné popoludnie sme začali aktivitou, v ktorej si žiaci otestovali svoje vedomosti o rozprávkach. Úlohou žiakov bolo na základe emotikonov uhádnuť názvy rozprávok Hansa Christiana Andersena. V ďalšej časti sa žiaci popasovali s knižným bingom. Obe skupiny žiakov boli odmenené sladkosťou a peknou omaľovánkou.

   • Nenič svoje múdre telo

   • 13. 1. 2023
   • Dňa 10.januára 2023 pokračovali žiaci 4.B triedy v čítaní knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. V druhej kapitole, ktorá mala názov Alkohol a tvoje telo sa oboznámili s negatívnymi účinkami alkoholu na ľudský organizmus. Po prečítaní kapitoly nasledoval kvíz o nápojoch, ktoré mali žiaci rozdeliť na dve skupiny: alkoholické a nealkoholické, spoločne vypracovali pracovný list a vylúštili tajničku .

   • Nenič svoje múdre telo

   • 9. 1. 2023
   • Dňa 13.12.2022 sa žiaci 4.B triedy oboznámili s knihou od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo, ktorá svojim obsahom výborne vykresľuje deťom mladšieho školského veku škodlivosť drog a psychoaktívnych látok v našom organizme. V prvej kapitole, ktorá mala názov Fajčenie a tvoje telo sa oboznámili s negatívami fajčenia. Na základe bohatých a účelne pôsobivých ilustrácií, získali žiaci odpovede na mnohé otázky ,oboznámili sa s rizikami fajčenia ktoré poškodzuje zdravie človeka, naopak pomôžu im naučiť sa zdravšie žiť a ochrániť sa pred škodlivými látkami a zlými návykmi.

   • Problematika AIDS

   • 9. 1. 2023
   • Dňa 13.12.2022 sa na našej škole uskutočnila beseda pod názvom Problematika AIDS. Každoročne si na škole pripomíname významné dni a pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS , ktorý bol 01.12.2022 našu školu navštívila pracovníčka Komunitného centra pani Mgr. Klaudia Serenčková. Svojou besedou objasnila problematiku HIV/AIDS žiakom 8. – 9. ročníka. Hlavným poslaním tejto besedy bolo poučiť žiakov o pandémii HIV/AIDS, aby mali dostatok vedomostí a boli schopní sami sa chrániť pred touto chorobou. Podľa reakcií žiakov a otázok sa im beseda páčila a bola pre nich poučná.

   • Riaditeľské voľno a vianočné prázdniny

   • 15. 12. 2022
   • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje rodičom a žiakom, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 3 ods. 9 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách udeľuje v dňoch 21.decembra a 22. decembra 2022, t. j. v stredu a štvrtok žiakom ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom a deťom materskej školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách 9. januára 2023, t. j. v pondelok.

   • Chrípkové prázdniny

   • 15. 12. 2022
   • Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a na odporúčanie RÚVZ Michalovce bude základná aj materská škola v termíne od 16. 12. – 20. 12.2022 uzavretá. Opatrenie má zamedziť ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení. Žiakom je preto na uvedené dni voľno na zotavenie bez dištančného vzdelávania. Počas chrípkových prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

   • Zimný futbalový turnaj

   • 19. 12. 2022
   • Naši žiaci to s futbalom myslia vážne. Svedčí o tom aj tohtoročný Zimný futbalový turnaj, ktorý zorganizoval Žiacky parlament našej školy 8.12.2022. Do futbalových zápasov sa prihlásili žiacke tímy od štvrtého ročníka až po deviaty ročník. Aj keď mal turnaj prísne pravidlá, sprevádzala ho príjemná atmosféra a futbalistov povzbudzovali nielen spolužiaci, ale aj učitelia. V kategórii A prvé miesto získal tím 6. ročníka, v skupine B zvíťazili futbalisti z 8. ročníka.

   • Mikulášska zábava II. oddelenie ŠKD

   • 19. 12. 2022
   • Návštevu Mikuláša v našej škole sme si popoludní v ŠKD II. spríjemnili mikulášskou zábavou. Vyrobili sme pre kamaráta masku Mikuláša, doniesli dobroty a zábava sa mohla začať. Po súťažiach  sme sa posilnili dobrotami a nechýbal ani tanec.

   • Mikulášska zábava I. oddelenie ŠKD

   • 19. 12. 2022
   • V utorok 6.12.2022 s príchodom Mikuláša do školy, pokračovala veselá zábava aj v ŠKD 1. oddelenie. Žiaci spolu s vychovávateľkou a asistentmi vyzdobili triedu a prichystali občerstvenie. Pripomenuli si mikulášske tradície a súťažili v kreslení Mikuláša a jedení čertovského chlebíka. Zabavili sa pri papierovej guľovačke, zbieraní vatových vločiek a štipcovačke s Mikulášom. Na záver si vyskúšali svoju šikovnosť a obratnosť v súboji kohútov s balónmi. Odmenou pre všetkých boli sladkosti a veselé zážitky.

   • Prišiel k nám Mikuláš

   • 19. 12. 2022
   • V utorok 6.12.2022 prišiel medzi našich najmladších žiakov Mikuláš v sprievode svojej družiny anjelov a čertov. Žiaci 1. - 4. ročníka ich privítali potleskom a potešili Mikuláša básňami a piesňami. Mikuláš ich odmenil sladkými balíčkami.

   • Chránime naše okokie

   • 19. 12. 2022
   • Dňa 28.11.2022 sa pre žiakov II. oddelenia ŠKD uskutočnila akcia Chránime naše okolie. Na úvod sa žiaci oboznámili s významom a pravidlami správneho triedenia odpadu. Nové poznatky si najprv overili v online cvičení, potom jednotlivo riešili úlohy v pracovnom liste,v ktorom do farebných kontajnerov separovali jednotlivé druhy odpadu. Na záver si zmerali sily v EKO-súťaži, na ktorú bol využitý odpadový materiál. Za svoju šikovnosť dostali žiaci sladkú odmenu.

   • Chémia zábavne

   • 4. 12. 2022
   • Dňa 28.11. 2022 sa pre žiakov 6. ročníka uskutočnila akcia Chémia zábavne. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli, ako môžu využiť vedomosti z chémie v bežnom  živote.  Pozorovali zaujímavé pokusy a niektoré si aj sami vyskúšali. Akcia sa žiakom páčila a možno aj motivovala pre štúdium chémie a prírodovedných predmetov.

   • Geografická olympiáda

   • 4. 12. 2022
   • 23. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. 19 žiakov 5. – 9. ročníka si overilo svoje vedomosti z geografie a aj praktické zručnosti pri práci s atlasom.  Z celkového počtu prihlásených žiakov bolo 14 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší žiaci boli: G kategória -  Nina Meglesová, Natália Krivosudská, E kategória – Daniel Kurcik, F kategória - M. Komárik, 9.B.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje