• Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

   • 29. 6. 2021
   • Vážení rodičia a milí žiaci,

    slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 30. júna 2021 o 8:30. Škola bude pre žiakov otvorená od 8:15 hod. Prostredníctvom školského rozhlasu ukončíme školský rok v triedach so svojimi triednymi učiteľmi. 

   • Veselo pri športe

   • 29. 6. 2021
   • V stredu 16. júna 2021 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo zábavné športové popoludnie, v ktorom žiaci súťažili v dvoch družstvách v netradičných športových disciplínach. Športové meranie rýchlosti a šikovnosti si vyskúšali na prekážkovej dráhe v behu s vedrom a zberom loptičiek. Zvládli úspešne aj slalom s loptou v kruhu a presnosť pri hode loptičiek do "sudov". Zabavili sa pri prenášani lenivej lopty vo dvojici a lovení fliaš udicou. Zvíťazilo družstvo dievčat, ale odmenou pre všetkých bola dobrá nálada a radosť z pohybu.

   • Pietny akt kladenia vencov

   • 30. 6. 2021
   • Dňa 7.5.2021 sa konala slávnosť pri príležitosti 76. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slávnosť sa začala pietnym aktom - položením venca k pamätníku v centre obce. Obyvatelia, zamestnanci školy a zamestnanci obecného úradu si prostredníctvom tejto slávnosti každoročne prejavujú úctu všetkým tým, ktorí položili svoje životy za mierový dnešok. Miestny pamätník je symbolom odvahy a statočnosti známych i neznámych vojakov a tiež niektorých miestnych občanov, ktorí bojovali v bojoch druhej svetovej vojny. Všetkým tým patrí naša vďaka.

   • Medzinárodný deň detí

   • 1. 6. 2021
   • Milé deti! Medzinárodný deň detí je deň pre všetky deti tohto sveta. My, dospelí, si uvedomujeme, že obohacujete náš život a robíte ho krajším a zmysluplnejším. Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré môžeme dostať. Aj keď vám niekedy prekáža, keď vás nazveme deťmi, verte, že pre nás navždy nimi zostanete. Prajeme vám, aby ste boli šťastné a spokojné a mali po svojom boku tých najúžasnejších dospelých. Rodičia, milujte tie krásne stvorenia rodičovskou láskou, lebo vy ste rodičmi už naveky, no oni deťmi, budú len chvíľu.

   • Obnovenie vyučovania

   • 28. 5. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že od 31.5.2021 sa obnovuje prevádzka materskej školy pre všetky deti.

    Žiaci základnej školy prechádzajú z dištančného vyučovania na prezenčné vyučovanie 3.6.2021, t. j. vo štvrtok.

    Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

   • Dôležitý oznam !!!

   • 14. 5. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach zo dňa 14.5.2021 základná škola aj materská škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania od 17.5.2021 do 28.5.2021.

    Dištančné vyučovanie začína 17.5.2021, t.j. v pondelok, podľa rozvrhu hodín, ktorý je upravený pre dištančné vzdelávanie. Predpokladaný nástup do školy je 31.5.2021. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách

   • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

   • 6. 5. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje,

    že v mesiaci máj prebieha zápis detí do materskej školy. Prihlášku môže zákonný zástupca vyplniť elektronicky na stránke školy www.zspavlovceuh.sk v časti: Učitelia, žiaci, rodičia TU

    V prípade, že Vám technické možnosti neumožňujú online zápis, môžete dieťa zapísať osobne v materskej škole 19.mája v čase od 8.00 do 14.00 hod. K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz, rodný list aj preukaz poistenca dieťaťa.

    Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy obsahuje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, údaj o povinnom očkovaní (neabsolvovanie povinného očkovania nie je dôvod na neprijatie dieťaťa do MŠ). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Zápis bude vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii bez osobnej prítomnosti detí.  Zákonný zástupca si môže prísť vyzdvihnúť tlačivo žiadosti na vyplnenie do školy v čase od 8:00 do 15:00 hod.  Vstup do materskej školy bude umožnený podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.

    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Sú to deti, ktoré dosiahnu vek 5 rokov k 31.8.2021.

    Následne sa budú prijímať deti:

    • ktoré sú rodinnými príslušníkmi zamestnancov obce Pavlovce nad Uhom. Podmienka je v súlade so zákonom 245/2008, §59. Podmienka bude nadradená kritériu prijímania podľa veku.
    • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
    • deti, ktoré majú v MŠ súrodenca.

    Po prijatí detí na základe podmienok vyplývajúcich zo školského zákona sa budú prijímať ostatné deti od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy.

    Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa do materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie povinného predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021 považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

    Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľ školy  v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  do 15. 06. 2021.

    Príloha: Žiadosť o prijatie do materskej školy

   • OZNAM PRE MŠ a 4.B

   • 11. 5. 2021
   • Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Vám oznamuje, že od 13.5 2021 bude materská škola opäť v prevádzke. Činnosť bude prebiehať za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení. Trieda 4.B prechádza z dištančného vyučovania na prezenčné vyučovanie. Zákonný zástupca predloží pri nástupe podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo č.8).

   • DEŇ MATIEK

   • 9. 5. 2021
   • " Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, ale ju nedokáže nahradiť nikto iný."

   • Oznam pre 6.B triedu

   • 3. 5. 2021
   • Na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach zo dňa 3.5.2021 žiaci 6.B triedy základnej školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania od 4.5.2021 do 14.5.2021. Nástup do školy je 17.5.2021. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách. 

   • Oznam pre MŠ a 4.B triedu

   • 29. 4. 2021
   • Na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach zo dňa 29.4.2021 deti materskej školy a žiaci 4.B triedy základnej školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania od 30.4.2021 do 12.5.2021. Nástup do školy je 13.5.2021. 

    Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách. 

   • Putovanie prírodou

   • 29. 4. 2021
   • Vo štvrtok 22.4.2021 sa v ŠKD 2. oddelenie, uskutočnilo náučno-zábavné popoludnie, zamerané na poznávanie krás prírody. Všetky aktivity sa následne realizovali v dvoch skupinách ŠKD. Žiaci si pozreli prezentáciu o faune a flóre, krásy našich hôr, určovali názvy listnatých a ihličnatých stromov a lúčnych kvetov. Svoje vedomosti si vyskúšali v prírodovednom kvíze a v aprílovom liste s tajničkou.

   • "Poznaj a chráň!"

   • 29. 4. 2021
   • V stredu 28. apríla 2021 sme v ŠKD 1. oddelenie zrealizovali akciu s prírodovedným zameraním „Poznaj a chráň!“ V úvode si žiaci 1. B vypočuli príbeh „Bol raz jeden herbár“ a spoločne spoznávali kvety našich lúk. Zahrali sa hru „Letela včielka z kvetu na kvet a sadla si na ...“ Žiaci 1. A triedy spoznávali kvety a zvieratá. Zahrali sa hru „Zajačik a ďatelinka“. Žiaci 2. A triedy spoznávali stromy a rastliny, ktoré rastú v blízkosti školy. Pre žiakov 2. B triedy bola pripravená prezentácia „Lesy - pľúca našej planéty“, ktorá bola zameraná na ochranu lesov a lúk. V praktickej časti žiaci spoznávali stromy, kry a rastliny, vypracovali si pracovné listy a naučili sa ako si z vylisovaných častí rastlín vytvoriť herbár. Žiaci sa aktívne zapájali do pripravených aktivít, ktoré prebiehali v triedach v súlade s odporúčaním a usmernením MŠVVaŠ SR v čase COVID-19.

   • Obnovenie vyučovania na 2. stupni ZŠ

   • 16. 4. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, uznesenia vlády SR  a podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU sa v ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom obnovuje vyučovanie nasledovne:

    • od 21. apríla 2021 v 8. a 9. ročníku
    • od 26. apríla 2021 v 5. – 7. ročníku

    Podmienkou nástupu žiaka do školy je platný negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Na testovanie využite miestne mobilné odberové miesto v Pavlovciach nad Uhom. Platnosť testov zákonných zástupcov a žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

    Pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú prezenčného vyučovania bude zabezpečené iba zadávanie úloh prostredníctvom EduPage.

    Školská dochádzka

    V prípade, ak zákonný zástupca žiaka alebo žiak 2. stupňa neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

    1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania žiaka a zákonného zástupcu žiaka, zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
    2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
    3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

    Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

    Podmienky vstupu žiakov 2. stupňa do základnej školy

    • Platný negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu, čo rodič dokladuje podpísaným čestným vyhlásením a platným testom nie starším ako 7 dní.
    • Testovanie sa nevzťahuje na osoby, ktoré spadajú do výnimky. Výnimka musí byť zdokladovaná.
    • Prezenčné vyučovanie bude prebiehať za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení, žiak 2. stupňa potrebuje minimálne dve rúška. 

    Materiály na stiahnutie:  

    Žiaci 1. stupňa a MŠ: 

    Príloha č. 11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

     

    Žiaci 2. stupňa: 

    Príloha č. 8a - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

   • Zápis do 1. ročníka

   • 23. 3. 2021
   •  na školský rok 2021/2022 prebieha od 1.4.2021 do 30.4.2021 elektronickou  formou a 21.4.2021 v čase od 8:00do 15:00 hod. môžete zapísať dieťa osobne v škole.

    Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.

    Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a kartičku poistenca dieťaťa.

    Prihlášku môžete vyplniť elektronicky na stránke školy www.zspavlovceuh.sk v časti Učitelia, žiaci, rodičia: Elektronická prihláška.

    Ak protokol vyplníte, poznačte si jeho kód, aby sme ho mohli porovnať s údajmi na rodnom liste, v občianskom preukaze a preukaze poistenca a vytlačiť ho kvôli podpisu. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. E. Bartošovú, zástupkyňu riaditeľa školy +421 948 520 413.

     

    Škola ponúka výučbu anglického jazyka od 1. ročníka, pestrú činnosť popoludní: ŠKD, hudobný a výtvarný odbor ZUŠ, pestrú paletu krúžkov a inej mimoškolskej činnosti, vybavenosť školy: odborné učebne, školská knižnica, školské dielne, cvičná kuchynka...

   • Oznam

   • 15. 4. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci! 

    Od 19.4. 2021 bude obnovená prevádzka v ŠKD a činnosť v ZUŠ pre 1. stupeň.

   • Vyučovanie na 1. stupni a prevádzka materskej školy od 12.4.2021

   • 11. 4. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od 12.apríla 2021 obnovuje vyučovanie na 1. stupni pre všetkých žiakov. Zároveň sa obnovuje aj prevádzka materskej školy pre všetky deti. Podmienkou je test jedného zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Prevádzka školského klubu bude od 12.4. 2021 do 16.4.2021 dočasne prerušená.  Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

     

    Školská dochádzka

    V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

    1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená        z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

    2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

    3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.  

    Podmienky vstupu detí a žiakov do materskej a základnej školy

    • Negatívny test jedného zákonného zástupcu, čo rodič dokladuje podpísaným čestným vyhlásením a platným testom nie starším ako 7 dní.
    • Deti a žiaci (aj keď presiahli vek 10 rokov) sa netestujú.
    • Prosíme rodičov, ktorých deti chodia do školy samy, aby pred odchodom do školy skontrolovali, či má dieťa toto podpísané vyhlásenie v taške. Dieťa, ktoré nebude mať Vami podpísané vyhlásenie, nemôže vstúpiť do priestorov školy.
    • Testovanie sa nevzťahuje na osoby, ktoré spadajú do výnimky. Výnimka musí byť zdokladovaná.
    • Prezenčné vyučovanie bude prebiehať za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení. Žiak  potrebuje minimálne dve rúška.

     

    Materiály na stiahnutie:  

    11c čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov- samoživiteľ, zákonný zástupca bez možnosti vykonávať prácu z domu 

    11a čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - zákonný zástupca žiaka

   • Školské ovocie

   • 30. 3. 2021
   • Vážení rodičia,

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že dňa 31.3.2021 sa budú odovzdávať balíčky so školským ovocím zákonným zástupcom žiakov, ktorí sa v predchádzajúcom období vzdelávali dištančne. Rodičom detí materskej školy odovzdá balíčky vedúci školskej jedálne v materskej škole po príchode dieťaťa do škôlky. Rodičia žiakov školy si môžu balíčky vyzdvihnúť pri hlavnom vchode ZŠ podľa nasledujúceho harmonogramu:

    1.stupeň v čase od 7:30 do 8:30

    5. ročník od 8:30 do 9:00 hod.

    6. ročník od 9:00 do 9:30 hod.

    7. ročník od 9:30 do 10.00 hod.

    8. ročník od 10.00 do 10:30 hod.

    9. ročník od 10:30 do 11:00 hod.

    Rodič je povinný preukázať sa občianskym preukazom.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje