• Medzinárodný deň učiteľov

   • 28. 3. 2021
   • 28. marca, v deň narodenia Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov, oslavujeme Medzinárodný deň učiteľov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním. Práve toto poslanie si prešlo za posledný rok namáhavou skúškou, kedy učiteľ ostal sám, bez žiakov. Mal iba počítač a dilemu ako ďalej. Učitelia sa ocitli v situácií, v ktorej neboli vydané žiadne metodické materiály, manuály, návody a postupy ako ďalej. Mnohí sa museli naučiť ovládať programy, veľa hodín strávili vyhľadávaním a spracovaním informácií, ktoré by pomohli žiakom a aspoň na diaľku čo najjasnejšie podali učivo. Mnohí učitelia sú aj rodičia školopovinných detí, kde ako u iných zamestnaní na home office, je náročné skĺbiť pracovné povinnosti, povinnosti žiakov a domáce povinnosti. Všetkým Vám učiteľom patrí moje ďakujem.

      Ďakujem patrí aj Vám, milí rodičia. Vy ste sa ocitli v úlohe učiteľa náhle, bez akejkoľvek prípravy na toto povolanie. Počas dištančného vzdelávania sa na Vás preniesla veľká zodpovednosť, nielen čo sa týka technického zabezpečenia pre detí, ale aj pomoc s úlohami.

      Preto dnešný deň, Medzinárodný deň učiteľov, ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na výchove a vzdelávaní deti, žiakov.

     

    RNDr. Milan Zolota, PhD. MBA.

                                                                                              riaditeľ školy

   • Obnovenie prezenčného vyučovania

   • 19. 3. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    S účinnosťou od 22.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v našej škole (prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu).

    Prevádzka školského klubu detí je prerušená. Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre žiakov I. stupňa a deti MŠ,  ktoré sa vzdelávajú prezenčne. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu platného od  3.11.2020 do 11.1.2021 (platného pred dištančným vzdelávaním 1. stupňa).

    Podmienky vstupu detí a žiakov do materskej a základnej školy

    • Negatívny test jedného zákonného zástupcu, čo rodič dokladuje podpísaným čestným vyhlásením s priloženou kópiou negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní.
    • Deti a žiaci (aj keď presiahli vek 10 rokov) sa netestujú.
    • Prosíme rodičov, ktorých deti chodia do školy samy, aby pred odchodom do školy skontrolovali, či má dieťa toto podpísané vyhlásenie v taške. Dieťa, ktoré nebude mať Vami podpísané vyhlásenie, nemôže vstúpiť do priestorov školy.
    • Testovanie sa nevzťahuje na osoby, ktoré spadajú do výnimky. Výnimka musí byť zdokladovaná.
    • Prezenčné vyučovanie bude prebiehať za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení. Žiak  potrebuje minimálne dve rúška.
    •  

    Materiály na stiahnutie:  

       

    11c čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov- samoživiteľ, zákonný zástupca bez možnosti vykonávať prácu z domu 

    11a čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - zákonný zástupca žiaka

     

    Školská dochádzka

    V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

    • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
    • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
    • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
    • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

    Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

   • Dištančné vzdelávanie pokračuje

   • 2. 3. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Na základe rozhodnutia riaditeľa školy a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje rodičom, že na základe nariadenia vlády SR (opatrenie na zníženie mobility ľudí) a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu ( S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1- A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 takto: 1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“, 2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“) a na základe zisťovania záujmu o prezenčnú formu vyučovania detí, ktorých rodičia musia pracovať z pracoviska,  školské vyučovanie a prevádzka v materskej škole bude prerušená v termíne do 21.3.2021. ( Prosíme sledovať webovú stránku školy a facebookovú stránku školy, kvôli často meniacim sa nariadeniam, opatreniam a dezinformáciám v médiách spôsobených nejasným interpretovaním).

    Rodičia majú počas prerušenia vyučovania a prevádzky materskej školy nárok na pandemickú OČR.

   • Obnovenie školského vyučovania žiakov 1. stupňa a materskej školy

   • 25. 2. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    S účinnosťou od 1.3.2021 sa obnovuje  školské vyučovanie v našej škole pre žiakov 1. stupňa a činnosť materskej školy. Prevádzka školského klubu detí je prerušená. Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre žiakov I. stupňa a deti MŠ,  ktoré sa vzdelávajú prezenčne. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu platného od  3.11.2020 do 11.1.2021 (platného pred dištančným vzdelávaním 1. stupňa).

    Podmienky vstupu detí a žiakov do materskej a základnej školy

    • Negatívny test jedného zákonného zástupcu, čo rodič dokladuje podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si vyzdvihol pri testovaní.
    • Deti žiaci (aj keď presiahli vek 10 rokov) sa netestujú.
    • Prosíme rodičov, ktorých deti chodia do školy samy, aby pred odchodom do školy skontrolovali, či má dieťa toto podpísané vyhlásenie v taške. Žiak, ktorý nebude mať rodičom podpísané vyhlásenie, nemôže vstúpiť do priestorov školy.
    • Testovanie sa nevzťahuje na osoby, ktoré spadajú do výnimky. Výnimka musí byť zdokladovaná.
    • Žiak  potrebuje minimálne dve rúška. 

    Čestné vyhlásenia a súhlasy so spracovaním osobných údajov si stiahnete na týchto hypetextových odkazoch.

    čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - zákonný zástupca žiaka

     

    čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov - zamestnanec

     

    Školská dochádzka

    V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

    • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
    • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
    • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
    • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

    Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

   • Podávanie prihlášok na stredné školy 2021/2022

   • 25. 2. 2021
   • Milí rodičia!

    Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

    1. Riaditelia strednej školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 26. februára 2021.

    2. Povinnosťou zákonného zástupcu je doručiť do ZŠ v termíne do 8.4.2021 najviac 4 vyplnené prihlášky na štúdium na SŠ žiaka. Z toho najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a najviac dve prihlášky, ktoré nevyžadujú špeciálne schopností, zručností alebo nadania.

    3. Forma podania prihlášky – prihlášku vytlačí výchovný poradca a podpíše zákonný zástupca žiaka.

    4. V nasledujúcich prílohách sa nachádza Usmernenie pre výchovných poradcov, riaditeľov škôl a zákonných zástupcov k podávaniu prihlášok na stredné školy.

    Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa prikladá iba pri štúdiu pre tieto odbory – iba žiaci týchto odborov v termíne do 8.4.2021:

    • 2275 H hutník

    • 2433 H obrábač kovov

    • 366H murár

    • 3663 H tesár

    • 3684 H strechár

    • 3762 H železničiar

    • 4575 H mechanizátor lesnej výroby

     • 5371 H sanitár

    • Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

    • 8227 Q tanec

    • 9245 M ochrana osôb a majetku

    Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021 (pdf, 154.09 kB) Usmernenie pre prijímacie skúšky na SŠ 2021 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - len pre vybraté odbory

   • Jarné prázdniny

   • 19. 2. 2021
   • Jarné prázdniny budú od 22.2.2021 do 26.2.2021. Vyučovanie pokračuje 1.3.2021 podľ aktuálneho covid automatu ( dištančne alebo prezenčne).

   • Nie je online ako online

   • 19. 2. 2021
   • Aj online vyučovanie môže byť zábava. Žiaci 3.B triedy to ukázali na maškarnom online vyučovaní. Na online vyučovacie hodiny sa prihlásili Hemnoina, kostra, snehuliak, kvetinka, Ciky-Luka, Pipi dlhá pančucha, Černoknažník a učiteľku nahradila Kleopatra.

   • Vyučovanie pokračuje dištančne

   • 7. 2. 2021
   • V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou v okrese Michalovce a na základe odporúčania regionálnej hygieničky MUDr. Janky Staškovej, bolo prehodnotené obnovenie vyučovania prezenčnou formou a prijali sa opatrenia na ochranu verejného zdravia obyvateľstva. Na základe týchto skutočností rozhodol zriaďovateľ školy, že vyučovanie bude od 8.2.2021 prebiehať naďalej dištančne a prevádzka v MŠ bude prerušená. O prípadných zmenách epidemiologickej situácie Vás budeme informovať.

   • AKTUÁLNE INFORMÁCIE!!!

   • 4. 2. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje zákonným zástupcom detí materskej školy a žiakov 1. stupňa, že starosta obce zriadil mobilné odberné miesta na testovanie v kultúrnom dome a vo vestibule základnej školy. Rodičia sa môžu prísť otestovať v piatok 5.2.2021 v čase od 8:00 do 19:00 hod. Prezenčná výučba sa na prvom stupni a v materskej škole začne 8.2.2021, ak to umožnia výsledky testovania. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu platného pred začiatkom dištančného vzdelávania na prvom stupni (platného od 3.11.2020 do 11.1.2021).

   • AKTUÁLNE INFORMÁCIE

   • 29. 1. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Riaditeľstvo základnej školy Vám oznamuje, že výpisy hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 budú odoslané elektronicky prostredníctvom školského informačného systému. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok). Na základe aktuálnej situácie pokračujeme v dištančnej výučbe. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka v materskej škole je naďalej prerušená.

   • Dištančné vzdelávanie pokračuje

   • 19. 1. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žiakov. V snahe zapojiť do vzdelávacieho procesu čo najviac žiakov hľadáme najvhodnejšie možnosti. Uvedomujeme si, že nie všetci žiaci majú také technické možnosti, aby sa mohli zúčastňovať na online vyučovaní. Pre týchto žiakov pripravujú triedni učitelia učebné materiály vo forme pracovných listov. Tie môžu vyzdvihnúť zákonní zástupcovia žiaka vždy v stredu v čase od 10:00 do 12:00 hod. za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení. Žiaci prvého stupňa majú možnosť sledovať televízne vysielanie-reláciu Školský klub, ktorú vysiela RTVS v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom na Dvojke (v pondelok až štvrtok v čase od 9:00 do 10:00). Pevné zdravie všetkým!

   • OZNAM !!!

   • 6. 1. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje, že na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, konzília epidemiológov, hlavného hygienika SR, regionálneho hygienika ako aj ministra zdravotníctva bude od 11. januára 2021 prebiehať  vyučovanie na 1. aj  2. stupni dištančným spôsobom.  Prevádzka v materskej škole bude do 24. januára 2021 prerušená. Viac informácií Vám poskytnú triedni učitelia.

   • Vianočný pozdrav 2020

   • 21. 12. 2020
   • Vážení rodičia,

    v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie si naši žiaci pre Vás pripravili Vianočný pozdrav v podobe básničiek, tančekov, kolied. Takýmto spôsobom Vám chceme spríjemniť vianočné obdobie.

   • Čaro Vianoc

   • 29. 12. 2020
   • Pred odchodom na vianočné prázdniny, vo štvrtok 17. decembra 2020, zavládla v ŠKD 2. oddelenie príjemná predvianočná atmosféra. Vo vianočnom kvíze sme si porozprávali o vianočných zvykoch a tradíciach. Pozreli sme si adventné a vianočné rozprávanie a prečítali sme si príbeh o Betlehemskej hviezde. Zábava bola pri skladaní vianočného puzzle a riešení vianočných úloh. Veľkou radosťou pre deti bola vianočná tombola, v ktorej si každý našiel malý darček.

   • " Na Kračun u Pavlovci"

   • 29. 12. 2020
   • V stredu 16. decembra 2020 žiaci ŠKD 1. oddelenie zasadli k slávnostne prestretému stolu. V úvode akcie si pozreli príbeh zo série Biblia pre najmenších - „Narodil sa Ježiš“. Oboznámili sa so zvyklosťami, ktoré nám zanechali naši predkovia. Na slávnostne prestretom stole nechýbali oblátky, med a cesnak. Na rozkrojenom jabĺčku sa nám zjavila hviezda, pod obrusom nechýbali šupiny z kapra a nohy od stola boli zviazané reťazou. Žiaci sa na akcii dozvedeli význam týchto zvykov a navzájom porozprávali o tradíciách, ktoré sa zachovali a tradujú v ich rodinách. Príjemnú a pokojnú atmosféru blížiacich sa sviatkov dotvárali tóny slovenských kolied. Jednotlivé aktivity na akciách ŠKD prebiehali v skupinách v súlade s odporúčaním a usmernením MŠVVaŠ SR v čase COVID-19.

   • Vianočné tvorivé dielne

   • 29. 12. 2020
   • V utorok 15. decembra 2020 sa v jednotlivých triedach   1. až 4. ročníka konali na poslednej vyučovacej hodine vianočné tvorivé dielne. Žiaci si so svojimi učiteľmi pripomenuli blížiace sa sviatky a za zvukov vianočných piesní a kolied vyrábali vianočné pohľadnice a ozdoby. Svoj výtvor si žiaci odniesli na pamiatku domov. Pozrite sa, ako to u nás na tvorivých dielňach vyzeralo.

   • Zimná rozprávka

   • 29. 12. 2020
   • Dňa 10.12.2020 triedu 3.A navštívila zimná rozprávka. Hneď z rána si žiaci vypočuli ľudovú rozprávku Rukavička (M. Rázusová – Martáková). Pomohli ujovi horárovi nájsť v lese stratenú rukavičku a spoznali lesné zvieratká, ktoré sa v rukavičke ukryli pred zimou. Vytvorili si vlastné farebné rukavičky v ktorých ukryli lesné zvieratká. Na chvíľu sa z nich stali aj spisovatelia a ilustrátori, ktorí v skupinkách vyrobili knihy a zahrali divadielko. Na záver dňa si ozdobili vianočný stromček, ktorým si spríjemnia čakanie na Vianoce.

   • Mikulášska zábava - ŠKD 1.oddelenie

   • 29. 12. 2020
   • V pondelok 7. decembra 2020 žiaci privítali v triedach Mikuláša so sprievodom a v zábave sme pokračovali aj v ŠKD 1. oddelenie. Žiaci si vyskúšali hod „snehovou“ guľou, lov sobov, prechod cez zamrznuté jazero, chytanie sladkostí do mikulášskych čiapok, hľadali stratený mikulášsky nos. Súťažili v ozdobovaní vianočného stromčeka v hre „Rýchly a rýchlejší“ a v netradičnom zbieraní vianočných gúľ. Hľadali stratenú hlavu nešťastného snehuliaka a dokresľovali snehové vločky. Aktivity sa žiakom veľmi páčili.

   • Mikulášska zábava - ŠKD 2.oddelenie

   • 29. 12. 2020
   • V pondelok 7. decembra 2020 pokračovala mikulášska nálada aj v ŠKD 2. oddelenie, kde sa v ķaždej skupine konali zábavné aktivity a súťaže. Žiaci riešili čertovskú šifru, prečítali si čertovské rozprávanie a počítali čertovské príklady. Zahrali sa na maliarov a nakŕmili Mikuláša cukríkmi, ktorý sa ohrial pri "ohníku". Nechýbala papierová guľovačka, mikulášska sánkovačka, balónový hokej a samozrejme sladkosti z mikulášskych balíčkov.

   • Triedne aktivity s Mikulášom

   • 29. 12. 2020
   • 7.decembra na našich žiakov prvého stupňa Mikuláš nezabudol a prišiel v sprievode anjela a čerta. Žiaci v jednotlivých triedach mu povedali krásne básničky a on ich za to odmenil sladkým balíčkom.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje