• Chémia zábavne

   • 4. 12. 2022
   • Dňa 28.11. 2022 sa pre žiakov 6. ročníka uskutočnila akcia Chémia zábavne. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli, ako môžu využiť vedomosti z chémie v bežnom  živote.  Pozorovali zaujímavé pokusy a niektoré si aj sami vyskúšali. Akcia sa žiakom páčila a možno aj motivovala pre štúdium chémie a prírodovedných predmetov.

   • Geografická olympiáda

   • 4. 12. 2022
   • 23. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. 19 žiakov 5. – 9. ročníka si overilo svoje vedomosti z geografie a aj praktické zručnosti pri práci s atlasom.  Z celkového počtu prihlásených žiakov bolo 14 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší žiaci boli: G kategória -  Nina Meglesová, Natália Krivosudská, E kategória – Daniel Kurcik, F kategória - M. Komárik, 9.B.

   • Týždeň boja proti drogám

   • 4. 12. 2022
   • V jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.
    V týždni od 21.11. 2022 na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Žiaci 1. a 2.stupňa sa zapojili do ankiet a besied so sociálnym pedagógom Mgr. Martinom Hricom. Za najemotívnejší zážitok považujeme besedu s  ochotným pánom, ktorý bol časť svojho života v osídlach drog. O svojom živote, ktorý prežil ako narkoman, ale aj ktorý prežíva teraz ako šťastný človek nám prišiel porozprávať vo štvrtok s pracovníčkou KC Mgr. Klaudiou Serenčkovou. V tento deň aj policajti v boji proti drogám zorganizovali prednášky a praktické ukážky so špeciálne vycvičeným psom. Šikovnosť triednych kolektívov sa prejavila v tvorbe veľkého množstva  plagátov. V rámci dňa zdravej výživy si žiaci pochutnali na zdravej desiate, pripravili vitamínovú bombu, ovocný šalát a v školskej jedálni si zasúťažili v orezávaní jabĺk. Týždeň boja proti drogám sme zakončili tancom a športovými aktivitami, ktoré prebiehali na chodbe B1 a v telocvični. Vďaka všetkým aktivitám, do ktorých sa žiaci pod vedením svojich vyučujúcich zapojili je zrejmé, že problematika drog nie je nikomu z nás ľahostajná a že vieme, ako proti nim bojovať. A o tom, že nie drogy,  ale aktivity so spolužiakmi svedčia aj naše usmiate tváričky na fotkách, ktoré sú zverejnené na webovej stránke školy.

   • Pyramída zdravia

   • 4. 12. 2022
   • V rámci Týždňa boja proti drogám sa v stredu 23.11.2022 v ŠKD 1. oddelenie uskutočnilo zábavno-náučné popoludnie, zamerané na zdravý životný štýl. Žiaci si hravou formou overili svoje vedomosti o zdravom stravovaní v dopĺňovačke s tajničkou a zostavili jedálny lístok na celý deň. Prečítali si príbeh o chorom medvedíkovi, ktorého v hre na lekára pomohli vyliečiť. Vypracovali pracovné listy a hľadali zdravé a nezdravé potraviny v potravinovej pyramíde. V priebehu popoludnia si všetci pochutnali aj na zdravom olovrante.

   • "Miluj život a nie drogu"

   • 4. 12. 2022
   • V rámci “Európskeho týždňa boja proti drogám“ sa uskutočnila 24.11. v ŠKD aktivita „Miluj život a nie drogu“

    Našim žiakom sme sa snažili priblížiť zdravý životný štýl a viedli sme ich k správnemu rozhodnutiu, aby v živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE!

    V aktivitách PRAVDA-NEPRAVDA označovali žiaci pravdivé vety o škodlivosti fajčenia, FAJČIACI PRÍSTROJ cieľom bolo ukázať žiakom, ako sa decht okamžite inhaluje do pľúc. Prečítali sme si úryvok z knihy „Nenič svoje múdre telo“ nasledoval rozhovor o skúsenostiach žiakov s alkoholom. Žiaci 2.ročníka kreslili fľaše Alkoholína a Zdravia, skladali rozstrihané obrázky, 4. a 5. ročník v aktivite „HLAVY DOKOPY“ skladali heslo(Alkohol je jed) pomocou príkladov, vyplnili tajničku a dozvedeli sa, ktorému orgánu škodí najviac alkohol. Odmenou  za zvládnuté úlohy bol spoločný potlesk.

   • Zábava i poznanie na každý deň

   • 4. 12. 2022
   • Dňa 24. októbra sa pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc uskutočnilo podujatie školskej knižnice, ktoré bolo prihlásené do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Na realizácii podujatia sa podieľali školská knihovníčka Monika Kovaľová, pani učiteľka Jana Kročková, žiaci ôsmeho, šiesteho, piateho, štvrtého a tretieho ročníka. So žiakmi piateho ročníka pani učiteľka Jana K. nacvičila netradičné divadielko O troch kozliatkach, ktoré svojou humornosťou rozosmialo všetkých divákov. Herci zobrali svoje úlohy vážne a svojim vystúpením otvorili tohtoročné podujatie. Školská knihovníčka Monika K. pripravila pre žiakov rôzne zábavné aktivity a úlohy, ktoré boli zamerané aj na tvorivosť žiakov. Žiaci sa zapotili pri hľadaní správnych trojíc slov, tvorili príbeh, skladali rozprávkové puzzle a veľa iného. Žiakom sa podujatie i aktivity páčili.

   • Straší čítajú mladším

   • 4. 12. 2022
   • Dňa 10. 11. sa uskutočnilo podujatie Starší čítajú mladším. Podujatia sa zúčastnili žiaci zo šiesteho, piateho, štvrtého a druhého ročníka. V úvode nám žiaci šiesteho ročníka predstavili dramatizovanú rozprávku O dvanástich mesiačikoch. Každý žiak predstavoval svojím čítaním inú postavu. Následne sme sa porozprávali o prečítanej rozprávke. Mladší žiaci sa vyjadrili, že v takomto podaní sa im počúvanie rozprávky páčilo oveľa viac. V ďalšej časti žiaci riešili tajničku a skladali príbeh podľa obrázkov.

   • Záložka do knihy spája školy

   • 4. 12. 2022
   • V mesiaci október, ktorý je Medzinárodným mesiacom školských knižníc, sa naša škola opäť zapojila do 13. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Do výroby záložiek sa zapojili takmer všetci žiaci školy. Pod vedením svojich učiteľov i vychovávateľov žiaci vytvorili zaujímavé záložky, ktoré odrážajú motívy ich obľúbených rozprávok a príbehov. Tvorbu záložiek realizovali žiaci prvého a druhého stupňa, žiaci v školskom klube detí i žiaci v rámci Mediálneho krúžku v spojení s krúžkom Slovenčina pre každého.

    Zabalené záložky sme odoslali našej pridelenej partnerskej základnej škole vo Vlašime v Českej republike.

   • Zábavné pokusy

   • 20. 11. 2022
   • V stredu 9. novembra 2022 si žiaci v ŠKD 1. oddelenie vyskúšali zábavno-náučnou formou jednoduché pokusy s vodou, magnetmi, balónmi a bežnými predmetmi a surovinami. Tieto pokusy umožnili žiakom nazrieť do sveta vedy a dozvedieť sa veľa zaujímavého o fyzikálnych a chemických javoch. Svoju zručnosť si vyskúšali pri pokuse s fľašou a slamkou, lentilkovým maľovaním, dúhovým dažďom a objavovali čarovnú silu magnetu. Logické myslenie si overili pri riešení šifrovanej dopĺňovačky, obrázkových, slovných a matematických hlavolamov.

   • Imatrikulácia prvákov

   • 20. 11. 2022
   • V našej škole sa stalo milou tradíciou, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých" žiakov, čiže imatrikulácia, ktorá sa uskutočnila dňa 16. novembra 2022 v 1.A triede.  Aby boli prváci pasovaní do cechu žiakov, museli splniť úlohy zo slovenského jazyka, z matematiky, z prvouky a zatancovať tanček . Prváci zložili slávnostný sľub, po ktorom pán kráľ každého prváčika slávnostne pasoval za žiaka našej školy.

   • Stolček prestri sa

   • 20. 11. 2022
   • Dňa 9.11.2022 sa v triede 2.A uskutočnila školská akcie Stolček prestri sa, ktorá bola zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti. Žiaci 2.A triedy sa zábavným spôsobom zoznámili s peniazmi - euromincami a eurobankovkami. Porozprávali sme sa o príjmoch a výdavkoch detí a dospelých a vytvorili sme plagáty. V závere akcie sa žiaci zahrali na obchod, v ktorom si zakúpili podľa nákupného zoznamu sladké pochúťky.

   • Riaditeľské voľno

   • 16. 11. 2022
   • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje rodičom a žiakom, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 3 ods. 9 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách udeľuje dňa 18. novembra 2022, t. j. v piatok žiakom ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať 21. novembra 2022, t. j. v pondelok.

   • Jesenná dielnička v materskej škole

   • 6. 11. 2022
   • 26. októbra bola brána materskej školy otvorená nielen pre deti, ale aj pre rodičov či starých rodičov. Na spoločnej akcii sa zapojili do jesenného aranžovania. Výsledkom boli krásne košíky a ikebany. V škôlkarskej čajovni nechýbal jablkový koláč a ochutnávka ovocia. Na záver rodičovská porota vyhodnotila výsledky aranžovania, no bez peknej ceny neodišiel nikto. Tie do akcie zasponzoroval starosta obce Anton Kocela.

   • Jesenná párty- 1.oddelenie ŠKD

   • 6. 11. 2022
   • V stredu 26. októbra 2022 sa v ŠKD 1. oddelenie konala zábavná párty malých čarodejníc, duchov a rôznych príšerok. Žiaci si vyzdobili triedu a spolu s vychovávateľkou a asistentkami prichystali sladké a slané pochúťky na občerstvenie. Veselá zábava začala hľadaním ukrytých cukríkov a stratených strašidiel. Žiaci sa zabavili v pavúčich pretekoch, dyňovom bowlingu, gaštanovom slalome a metlobale s balónmi. Zatancovali si stoličkový tanec a vytvorili strašidelné múmie. Navštívila nás aj pani zástupkyňa Mgr. Bartošová, ktorá priniesla deťom cukríky. Deti si tak odniesli na jesenné prázdniny veľa pekných zážitkov.

   • Jesenné šantenie - 2.oddelenie ŠKD

   • 6. 11. 2022
   • V stredu 26. októbra 2022 bola zrealizovaná akcia Jesenné šantenie - popoludnie plné zaujímavých a hlavne zábavných hier a súťaží. Pre žiakov ŠKD 2. oddelenie boli pripravené zábavné hry a aktivity: metlobal - lietanie na metle, pritiahni si svoju príšerku, nosenie monster očí, hra duch Ducháčik - v ktorej žiaci museli nájsť stratené oko, chytanie sladkostí do ježibabského klobúka, nakŕmiť švába Oggyho a pavúka Ervina muchami, vyriešiť hlavolam a pomocou slonieho chobota zhodiť kuželky. Svoje tanečné schopnosti a šikovnosť ukázali v strigônskom tanci. Pre žiakov boli pripravené sladké odmeny a pohostenie.

   • To sme my

   • 6. 11. 2022
   • To sme my. Pod týmto názvom sa uskutočnilo dňa 25.10.2022 podujatie PK jazykovedných predmetov pre žiakov druhého stupňa. Aktivity, ktoré pre žiakov pripravili naši „jazykári“ boli nielen o vedomostiach. Práve naopak. Boli o zábave, spolupráci, kamarátstve, ale i zručnosti. Žiaci dávali názvy „dielam v galérii“, hľadali nesprávne slová v slovnej skupine, skladali obrázky, počúvali, ilustrovali. Najlepšie sa darilo skupine zostavenej zo žiakov 6.B triedy.

   • Vzdelávacia cesta - správna voľba

   • 6. 11. 2022
   • Dňa 25.10.2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy Vzdelávacia cesta – správna voľba 1. časť. Besedu viedla pani Mgr. Klaudia Serenčková, pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. V prvej časti besedy podala stručné informácie o vzdelaní, o voľbe povolania, o celoživotnom vzdelávaní a samovzdelávaní. V druhej časti besedy vystúpila pani Jarka Popíková, asistentka pre rómsku komunitu, ktorá žiakov zaujala svojím životným príbehom, príbehom obyčajnej rómskej ženy, ktorá sa v dospelosti odhodlala študovať a doplniť si vzdelanie. Beseda žiakov zaujala, žiaci sa už teraz tešia na ďalšie stretnutie.

   • Knihy pre malých i veľkých – informačné návštevy v ŠK 1. – 4. ročník

   • 6. 11. 2022
   • V mesiaci október navštívili školskú knižnicu žiaci 1. až 4. ročníka. Všetci žiaci boli oboznámení s pravidlami správania sa v školskej knižnici, priblížili sme si, ako funguje vypožičiavanie a vracanie kníh, ale aj to, ako sa máme ku knihám správať. Každý žiak si mohol vybrať a poprezerať knihu, ktorá sa mu páčila. Žiaci prejavili záujem o prihlásenie sa do knižnice a dúfame, že návštevy knižnice prispejú k tomu, aby si žiaci rozvíjali pozitívny vzťah ku knihe a k čítaniu.

   • Jesenné prázdniny

   • 27. 10. 2022
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom oznamuje, že od zajtra 28.10. do 1.11.2022 budú jesenné prázdniny. Nástup do školy po prázdninách je 2.11.2022 (v stredu).

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje