• Drogy a ich vplyv na duševné zdravie človeka

   • 23. 1. 2023
   • Dňa 18.1 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda s pracovníčkou komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom pani Mgr. Klaudiou Serenčkovou. Beseda sa niesla pod názvom: Drogy a ich vplyv na duševné zdravie človeka. Bola určená žiakom 7. a 8. ročníka. Žiakom bolo vysvetlené prečo drogy nebrať, ako poškodzujú ich zdravie, že ich užívanie vedie k psychickej alebo fyzickej závislosti, spúšťajú neprejavené psychické choroby a ovplyvňujú ich psychický vývoj. Upozornila ich, že dôsledky drog sú absolútne ničivé, aj keď sa ich účinky zdajú fantastické. Beseda žiakov zaujala a väčšina z nich sa aktívne zapájala do diskusie.

   • Zábavné popoludnie v knižnici

   • 23. 1. 2023
   • Dňa 17. januára sme sa opäť stretli s našimi žiakmi v školskej knižnici. Zábavné popoludnie sme začali aktivitou, v ktorej si žiaci otestovali svoje vedomosti o rozprávkach. Úlohou žiakov bolo na základe emotikonov uhádnuť názvy rozprávok Hansa Christiana Andersena. V ďalšej časti sa žiaci popasovali s knižným bingom. Obe skupiny žiakov boli odmenené sladkosťou a peknou omaľovánkou.

   • Nenič svoje múdre telo

   • 13. 1. 2023
   • Dňa 10.januára 2023 pokračovali žiaci 4.B triedy v čítaní knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. V druhej kapitole, ktorá mala názov Alkohol a tvoje telo sa oboznámili s negatívnymi účinkami alkoholu na ľudský organizmus. Po prečítaní kapitoly nasledoval kvíz o nápojoch, ktoré mali žiaci rozdeliť na dve skupiny: alkoholické a nealkoholické, spoločne vypracovali pracovný list a vylúštili tajničku .

   • Nenič svoje múdre telo

   • 9. 1. 2023
   • Dňa 13.12.2022 sa žiaci 4.B triedy oboznámili s knihou od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo, ktorá svojim obsahom výborne vykresľuje deťom mladšieho školského veku škodlivosť drog a psychoaktívnych látok v našom organizme. V prvej kapitole, ktorá mala názov Fajčenie a tvoje telo sa oboznámili s negatívami fajčenia. Na základe bohatých a účelne pôsobivých ilustrácií, získali žiaci odpovede na mnohé otázky ,oboznámili sa s rizikami fajčenia ktoré poškodzuje zdravie človeka, naopak pomôžu im naučiť sa zdravšie žiť a ochrániť sa pred škodlivými látkami a zlými návykmi.

   • Problematika AIDS

   • 9. 1. 2023
   • Dňa 13.12.2022 sa na našej škole uskutočnila beseda pod názvom Problematika AIDS. Každoročne si na škole pripomíname významné dni a pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS , ktorý bol 01.12.2022 našu školu navštívila pracovníčka Komunitného centra pani Mgr. Klaudia Serenčková. Svojou besedou objasnila problematiku HIV/AIDS žiakom 8. – 9. ročníka. Hlavným poslaním tejto besedy bolo poučiť žiakov o pandémii HIV/AIDS, aby mali dostatok vedomostí a boli schopní sami sa chrániť pred touto chorobou. Podľa reakcií žiakov a otázok sa im beseda páčila a bola pre nich poučná.

   • Riaditeľské voľno a vianočné prázdniny

   • 15. 12. 2022
   • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje rodičom a žiakom, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 3 ods. 9 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách udeľuje v dňoch 21.decembra a 22. decembra 2022, t. j. v stredu a štvrtok žiakom ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom a deťom materskej školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách 9. januára 2023, t. j. v pondelok.

   • Chrípkové prázdniny

   • 15. 12. 2022
   • Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a na odporúčanie RÚVZ Michalovce bude základná aj materská škola v termíne od 16. 12. – 20. 12.2022 uzavretá. Opatrenie má zamedziť ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení. Žiakom je preto na uvedené dni voľno na zotavenie bez dištančného vzdelávania. Počas chrípkových prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

   • Zimný futbalový turnaj

   • 19. 12. 2022
   • Naši žiaci to s futbalom myslia vážne. Svedčí o tom aj tohtoročný Zimný futbalový turnaj, ktorý zorganizoval Žiacky parlament našej školy 8.12.2022. Do futbalových zápasov sa prihlásili žiacke tímy od štvrtého ročníka až po deviaty ročník. Aj keď mal turnaj prísne pravidlá, sprevádzala ho príjemná atmosféra a futbalistov povzbudzovali nielen spolužiaci, ale aj učitelia. V kategórii A prvé miesto získal tím 6. ročníka, v skupine B zvíťazili futbalisti z 8. ročníka.

   • Mikulášska zábava II. oddelenie ŠKD

   • 19. 12. 2022
   • Návštevu Mikuláša v našej škole sme si popoludní v ŠKD II. spríjemnili mikulášskou zábavou. Vyrobili sme pre kamaráta masku Mikuláša, doniesli dobroty a zábava sa mohla začať. Po súťažiach  sme sa posilnili dobrotami a nechýbal ani tanec.

   • Mikulášska zábava I. oddelenie ŠKD

   • 19. 12. 2022
   • V utorok 6.12.2022 s príchodom Mikuláša do školy, pokračovala veselá zábava aj v ŠKD 1. oddelenie. Žiaci spolu s vychovávateľkou a asistentmi vyzdobili triedu a prichystali občerstvenie. Pripomenuli si mikulášske tradície a súťažili v kreslení Mikuláša a jedení čertovského chlebíka. Zabavili sa pri papierovej guľovačke, zbieraní vatových vločiek a štipcovačke s Mikulášom. Na záver si vyskúšali svoju šikovnosť a obratnosť v súboji kohútov s balónmi. Odmenou pre všetkých boli sladkosti a veselé zážitky.

   • Prišiel k nám Mikuláš

   • 19. 12. 2022
   • V utorok 6.12.2022 prišiel medzi našich najmladších žiakov Mikuláš v sprievode svojej družiny anjelov a čertov. Žiaci 1. - 4. ročníka ich privítali potleskom a potešili Mikuláša básňami a piesňami. Mikuláš ich odmenil sladkými balíčkami.

   • Chránime naše okokie

   • 19. 12. 2022
   • Dňa 28.11.2022 sa pre žiakov II. oddelenia ŠKD uskutočnila akcia Chránime naše okolie. Na úvod sa žiaci oboznámili s významom a pravidlami správneho triedenia odpadu. Nové poznatky si najprv overili v online cvičení, potom jednotlivo riešili úlohy v pracovnom liste,v ktorom do farebných kontajnerov separovali jednotlivé druhy odpadu. Na záver si zmerali sily v EKO-súťaži, na ktorú bol využitý odpadový materiál. Za svoju šikovnosť dostali žiaci sladkú odmenu.

   • Chémia zábavne

   • 4. 12. 2022
   • Dňa 28.11. 2022 sa pre žiakov 6. ročníka uskutočnila akcia Chémia zábavne. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli, ako môžu využiť vedomosti z chémie v bežnom  živote.  Pozorovali zaujímavé pokusy a niektoré si aj sami vyskúšali. Akcia sa žiakom páčila a možno aj motivovala pre štúdium chémie a prírodovedných predmetov.

   • Geografická olympiáda

   • 4. 12. 2022
   • 23. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. 19 žiakov 5. – 9. ročníka si overilo svoje vedomosti z geografie a aj praktické zručnosti pri práci s atlasom.  Z celkového počtu prihlásených žiakov bolo 14 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší žiaci boli: G kategória -  Nina Meglesová, Natália Krivosudská, E kategória – Daniel Kurcik, F kategória - M. Komárik, 9.B.

   • Týždeň boja proti drogám

   • 4. 12. 2022
   • V jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.
    V týždni od 21.11. 2022 na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Žiaci 1. a 2.stupňa sa zapojili do ankiet a besied so sociálnym pedagógom Mgr. Martinom Hricom. Za najemotívnejší zážitok považujeme besedu s  ochotným pánom, ktorý bol časť svojho života v osídlach drog. O svojom živote, ktorý prežil ako narkoman, ale aj ktorý prežíva teraz ako šťastný človek nám prišiel porozprávať vo štvrtok s pracovníčkou KC Mgr. Klaudiou Serenčkovou. V tento deň aj policajti v boji proti drogám zorganizovali prednášky a praktické ukážky so špeciálne vycvičeným psom. Šikovnosť triednych kolektívov sa prejavila v tvorbe veľkého množstva  plagátov. V rámci dňa zdravej výživy si žiaci pochutnali na zdravej desiate, pripravili vitamínovú bombu, ovocný šalát a v školskej jedálni si zasúťažili v orezávaní jabĺk. Týždeň boja proti drogám sme zakončili tancom a športovými aktivitami, ktoré prebiehali na chodbe B1 a v telocvični. Vďaka všetkým aktivitám, do ktorých sa žiaci pod vedením svojich vyučujúcich zapojili je zrejmé, že problematika drog nie je nikomu z nás ľahostajná a že vieme, ako proti nim bojovať. A o tom, že nie drogy,  ale aktivity so spolužiakmi svedčia aj naše usmiate tváričky na fotkách, ktoré sú zverejnené na webovej stránke školy.

   • Pyramída zdravia

   • 4. 12. 2022
   • V rámci Týždňa boja proti drogám sa v stredu 23.11.2022 v ŠKD 1. oddelenie uskutočnilo zábavno-náučné popoludnie, zamerané na zdravý životný štýl. Žiaci si hravou formou overili svoje vedomosti o zdravom stravovaní v dopĺňovačke s tajničkou a zostavili jedálny lístok na celý deň. Prečítali si príbeh o chorom medvedíkovi, ktorého v hre na lekára pomohli vyliečiť. Vypracovali pracovné listy a hľadali zdravé a nezdravé potraviny v potravinovej pyramíde. V priebehu popoludnia si všetci pochutnali aj na zdravom olovrante.

   • "Miluj život a nie drogu"

   • 4. 12. 2022
   • V rámci “Európskeho týždňa boja proti drogám“ sa uskutočnila 24.11. v ŠKD aktivita „Miluj život a nie drogu“

    Našim žiakom sme sa snažili priblížiť zdravý životný štýl a viedli sme ich k správnemu rozhodnutiu, aby v živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE!

    V aktivitách PRAVDA-NEPRAVDA označovali žiaci pravdivé vety o škodlivosti fajčenia, FAJČIACI PRÍSTROJ cieľom bolo ukázať žiakom, ako sa decht okamžite inhaluje do pľúc. Prečítali sme si úryvok z knihy „Nenič svoje múdre telo“ nasledoval rozhovor o skúsenostiach žiakov s alkoholom. Žiaci 2.ročníka kreslili fľaše Alkoholína a Zdravia, skladali rozstrihané obrázky, 4. a 5. ročník v aktivite „HLAVY DOKOPY“ skladali heslo(Alkohol je jed) pomocou príkladov, vyplnili tajničku a dozvedeli sa, ktorému orgánu škodí najviac alkohol. Odmenou  za zvládnuté úlohy bol spoločný potlesk.

   • Zábava i poznanie na každý deň

   • 4. 12. 2022
   • Dňa 24. októbra sa pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc uskutočnilo podujatie školskej knižnice, ktoré bolo prihlásené do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Na realizácii podujatia sa podieľali školská knihovníčka Monika Kovaľová, pani učiteľka Jana Kročková, žiaci ôsmeho, šiesteho, piateho, štvrtého a tretieho ročníka. So žiakmi piateho ročníka pani učiteľka Jana K. nacvičila netradičné divadielko O troch kozliatkach, ktoré svojou humornosťou rozosmialo všetkých divákov. Herci zobrali svoje úlohy vážne a svojim vystúpením otvorili tohtoročné podujatie. Školská knihovníčka Monika K. pripravila pre žiakov rôzne zábavné aktivity a úlohy, ktoré boli zamerané aj na tvorivosť žiakov. Žiaci sa zapotili pri hľadaní správnych trojíc slov, tvorili príbeh, skladali rozprávkové puzzle a veľa iného. Žiakom sa podujatie i aktivity páčili.

   • Straší čítajú mladším

   • 4. 12. 2022
   • Dňa 10. 11. sa uskutočnilo podujatie Starší čítajú mladším. Podujatia sa zúčastnili žiaci zo šiesteho, piateho, štvrtého a druhého ročníka. V úvode nám žiaci šiesteho ročníka predstavili dramatizovanú rozprávku O dvanástich mesiačikoch. Každý žiak predstavoval svojím čítaním inú postavu. Následne sme sa porozprávali o prečítanej rozprávke. Mladší žiaci sa vyjadrili, že v takomto podaní sa im počúvanie rozprávky páčilo oveľa viac. V ďalšej časti žiaci riešili tajničku a skladali príbeh podľa obrázkov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje