• Hravé čítanie v ŠKD

   • 24. 3. 2023
   • Hravé čítanie si žiaci  vyskúšali v ŠKD II. prezentovali sa nielen v čítaní, ale najmä v schopnosti čítaný text pochopiť a vyhľadať potrebné informácie v aktivitách. Najzaujímavejšia bola práca s interaktívnou tabuľou pri riešení rébusu a hľadaní rozprávkových postav. Všetkým patrí pochvala za usilovnosť.

   • Kreatívna knižnica – čítanie spojené s tvorivou dielňou

   • 24. 3. 2023
   • Marec – mesiac knihy. Aj pri tejto príležitosti sme sa dňa 13.3. opäť stretli s našimi žiakmi v knižnici. Naše stretnutie sme viedli v kreatívnom duchu. Úlohou žiakov bolo vytvoriť 3D lietajúci balón, ktorý by ich preniesol do ich obľúbenej rozprávky, k obľúbenej knižnej postave či do rozprávkovej krajiny. Pri tvorbe pracovali žiaci v skupinkách. Na výkres si nakreslili kôš balóna, ktorý všelijako vyzdobili. Z nastrihaného farebného papiera vytvorili samotný balón. V závere akcie každý žiak predniesol svoju predstavu o tom, kde ho čarovný balón má zaniesť.

   • Beseda s hasičmi

   • 24. 3. 2023
   • Dňa 17.3.2023 sa pre žiakov 4. a 5. ročníka uskutočnila beseda s členmi hasičského zboru z Veľkých Kapušian. V teoretickej časti sa žiaci dozvedeli informácie o práci hasičov, čo býva najčastejšou príčinou požiarov, ako rýchlo po ohlásení požiaru musí hasičské auto vyraziť na zásah a nechýbala ani ukážka pomôcok pri zásahu. V praktickej časti hasiči na školskom dvore predviedli žiakom hasičskú techniku a vysvetlili ako prebieha záchranná akcia. Veľkým zážitkom pre žiakov bola možnosť zblízka si obzrieť hasičské auto, všetky pomôcky a techniku, ktorú hasiči pri svojej neľahkej práci využívajú. Deťom sa páčila hasičská prilba i špeciálny ochranný oblek. Prekvapil ich aj vysúvací rebrík s reflektormi, pretože hasiči pracujú i v noci. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť žiakom zaujímavé a náročné povolanie hasičov a tiež prevencia pred požiarmi.

   • Hviezdoslavov Kubín

   • 24. 3. 2023
   • V piatok 17.3.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v kategórii žiakov 2. - 4 ročníka. 11 súťažiacich veľmi úspešne prekonalo trému a predviedlo to najlepšie zo svojho recitačného umenia. Za svoj výkon boli ocenení v bronzovom, striebornom a aj zlatom pásme. Najlepšie si počínali Karin Baňasová - poézia a Lukáš Szalay - próza, obaja žiaci 3.B, ktorí budú našu školu reprezentovať na regionálnom kole v Michalovciach.

   • Optika a optické prístroje

   • 24. 3. 2023
   • Dňa 16. 03. 2023 sa ôsmaci a deviataci zúčastnili odbornej prednášky z fyziky na tému: „Optika a optické prístroje“. Prednášku viedol odborný zamestnanec z hvezdárne RNDr. Zdeněk Komárek. Žiaci okrem toho, že si zopakovali nadobudnuté vedomosti, dozvedeli sa veľa nových poznatkov, najmä o rôznych druhoch ďalekohľadov, ktorými sa pozoruje obloha. Podľa reakcií sa žiaci z prednášky dozvedeli nové informácie a bola pre nich zaujímavá.

   • Finančná gramotnosť

   • 24. 3. 2023
   • Dňa 15.03.2023 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci siedmeho ročníka sa prostredníctvom prezentácie oboznámili so základnými pojmami finančnej matematiky, ako sú úrok, úroková miera a istina.  Prostredníctvom pracovných listov si zopakovali úlohy na percentá z bežného života.

   • Riaditeľské voľno 22.3.2023

   • 21. 3. 2023
   • Vážení rodičia, milí žiaci! 

    Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov  udeľuje dňa 22. marca 2023, t. j. v stredu  žiakom 1. – 8. ročníka ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania  9 2023 riaditeľské voľno.

    Vyučovanie bude pokračovať 23. marca 2023, t. j. vo štvrtok. 

   • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9 2023

   • 24. 2. 2023
   • Informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka

    Dňa 22.3.2023 (v stredu) sa žiaci 9. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania T9 2023 z  matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie bude prebiehať papierovou formou, a to v čase od 7.50 do 11.50 hod.

    Povolené pomôcky – kalkulačky, rysovacie potreby, modré perá

    Zakázané pomôcky – mobilné telefóny, výpisky, študijný materiál, učebnice a pod.

    Bližšie informácie nájdete na - https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

   • OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka!

   • 24. 2. 2023
   • Prihlášky na stredné školy sa v školskom roku 2022/2023 podávajú v elektronickej forme cez EduPage. Žiadame rodičov, žiakov 9. ročníka, aby cez EduPage zaslali elektronické prihlášky najneskôr do 13.3.2023, aby po dôslednej kontrole a schválení riaditeľom základnej školy boli včas odoslané na strednú školu.

    Pri vypĺňaní prihlášok Vám na prípadné otázky zodpovie školou poverená osoba – kariérna poradkyňa, Mgr. Eva Baková

   • Chrípkové prázdniny

   • 28. 2. 2023
   • Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a na odporúčanie RÚVZ Michalovce bude základná aj materská škola v dňoch 1.3. – 3.3.2023 uzavretá. Opatrenie má zamedziť ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení, žiakom je preto na uvedené dni udelené voľno na zotavenie bez dištančného vzdelávania. Počas chrípkových prázdnin nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

   • Jarné prázdniny

   • 28. 2. 2023
   • Jarné prázdniny podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budú od 6. marca 2023 do 10. marca 2023. Školské vyučovanie začne v pondelok, 13. marca 2023. 

   • Bezpečné používanie internetu

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 22.2.2023 sa pre žiakov 3. ročníka uskutočnila beseda s príslušníčkou OOPZ v Pavlovciach nad Uhom, pani  strážmajsterkou Simonou Bandošovou, ktorá mala názov: Bezpečné používanie internetu. Žiaci sa jej pútavým rozprávaním dozvedeli o nástrahách internetu a počítačových hier, ako sa nestať obeťou kyberšikany, o zneužívaní osobných údajov aj formou krátkych kreslených príbehov zo stránky Ovce.sk. O tom, že beseda žiakov 3. ročníka zaujala, svedčili aj zaujímavé otázky zo strany žiakov. V závere besedy p. strážmajsterka navrhla žiakom, aby so svojimi rodičmi podpísali zmluvu, koľko času denne strávia na internete a pri počítačových hrách. Dúfame, že žiaci našej školy si z besedy vezmú ponaučenie  a viac voľného času budú venovať rôznym koníčkom a záľubám so svojimi kamarátmi, ako pri počítači.

   • Kriminalita mládeže

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 22.02.2023 sa na našej škole konala akcia „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. O tejto téme prednášala stržm. Simona Bandošová z Obvodného oddelenia  PZ Pavlovce nad Uhom. Pani policajtka v krátkosti priblížila žiakom primeraným spôsobom hlavnú terminológiu súvisiacu  s týmto zameraním. Vysvetlila prítomným ako fungujú trestné procesy, za čo môže ísť človek do väzenia a na čo má  človek právo, keď ho obvinia. Žiakov zaujali aj priestupky  ako šoférovanie bez vodičáku. Po prednáške  nasledovala diskusia, v ktorej žiaci mali možnosť spýtať sa na všetky oblasti týkajúce sa tejto témy.

   • Práca s odbornou literatúrou – pátrame v encyklopédiách

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 27.2.2023 sa uskutočnila v školskej knižnici akcia s názvom Hľadáme zaujímavé informácie v knihách – práca s odbornou literatúrou. Akciu sme začali všeobecnými informáciami o odbornej literatúre, zamerali sme sa na encyklopédie a ich delenie, ktoré žiakom umožňujú získavať nové poznatky z rôznych odborov. Doteraz poznané, ale aj nadobudnuté informácie aplikovali žiaci pri rôznych úlohách. Najprv pri tvorivej úlohe vymýšľali názov encyklopédie podľa príslušného obrázka, potom mali roztriediť knihy na rozprávkové a encyklopédie, priradiť prečítaný text k správnej encyklopédii. V poslednej úlohe si žiaci overili svoje nadobudnuté vedomosti pri aktivite bludisko, v ktorej sa museli dostať od štartu pomocou slov súvisiacich s encyklopédiami až do cieľa. V závere si žiaci prelistovali encyklopédie, ktoré ich najviac zaujali.

   • Karneval masiek

   • 1. 3. 2023
   • K fašiangovému obdobiu už tradične patrí aj karneval v ŠKD, ktorý sa konal v piatok 17. februára 2023. Žiaci sa predstavili v pestrej škále masiek postavičiek z rozprávok, ale aj z každodenného života. Veselá zábava sa začala tanečným vláčikom, klobúkovým tancom, pokračovala súťažami a balónikovým tancom. Najkrajšie masky boli odmenené vecnými cenami, medailami a sladkosťami. Počas karnevalu panovala dobrá nálada a pre všetkých bolo pripravené aj občerstvenie, ktoré pripravili vychovávateľky a asistentky.

   • Fašiangový karneval v materskej škole

   • 1. 3. 2023
   • Dňa 8.2.2023 sa v materskej škole uskutočnil karneval. Deti prišli v rôznych maskách. Premenili sa na rozprávkové postavičky, krásne princezné či majstrov rôznych profesií. Celé dopoludnie tancovali, súťažili, zabávali sa. Najkrajšou odmenou boli rozžiarené očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať.

   • Zimné radovánky

   • 12. 2. 2023
   • Tohtoročná zima nebola na snehovú nádielku príliš bohatá. O to viac sme sa tešili snehovým vločkám, ktoré pokryli náš školský dvor. O zábavu veru nebola núdza. 

   • Tri v jednom - veselo na polrok

   • 12. 2. 2023
   • Tradičným podujatím Tri v jednom - veselo na polrok (3.2.2023) ukázali smelší žiaci zo všetkých tried našej školy tým nesmelším, ako sa dá zabávať vo voľnom čase. Učitelia PK jazykovedných predmetov  pripravili pre žiakov nielen občerstvenie, hudbu, ale hlavne veľa zábavných aktivít. Prostredníctvom veselých hier v priestore školskej jedálne žiaci prezentovali svoje pohybové zručnosti, vytrvalosť a zmysel pre činnosť v tíme. Počas prestávok tí najodvážnejší predviedli spolužiakom krátke scénky a rómsky tanec. Záver podujatia  patril voľnej zábave, čo mladší žiaci využili zo všetkých síl. Účastníci podujatia odišli domov so sladkým darčekom a pekným zážitkom.

   • Drogy a ich vplyv na duševné zdravie človeka

   • 23. 1. 2023
   • Dňa 18.1 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda s pracovníčkou komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom pani Mgr. Klaudiou Serenčkovou. Beseda sa niesla pod názvom: Drogy a ich vplyv na duševné zdravie človeka. Bola určená žiakom 7. a 8. ročníka. Žiakom bolo vysvetlené prečo drogy nebrať, ako poškodzujú ich zdravie, že ich užívanie vedie k psychickej alebo fyzickej závislosti, spúšťajú neprejavené psychické choroby a ovplyvňujú ich psychický vývoj. Upozornila ich, že dôsledky drog sú absolútne ničivé, aj keď sa ich účinky zdajú fantastické. Beseda žiakov zaujala a väčšina z nich sa aktívne zapájala do diskusie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje