• Finančná gramotnosť

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 22.05.2023 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci piateho ročníka sa dozvedeli informácie o histórii platidiel a aj o dnešnom platidle a mene na Slovensku, eure. Taktiež si osvojili plánovanie a hospodárenie s pridelenými financiami a oboznámili sa s pojmami pravidelný a nepravidelný príjem a výdavok. Znalosti z finančnej gramotnosti si následne preverili pomocou pracovných listov.

   • Na bicykli bezpečne a dobre

   • 28. 5. 2023
   • V ŠKD sa 19.5.2023 uskutočnila dopravná súťaž zameraná na bezpečné správanie v rôznych dopravných situáciách. V teoretickej časti si žiaci zopakovali pravidlá chodcov a cyklistov v cestnej premávke a povinnú výbavu bicykla. Názvy a význam dopravných značiek si precvičili v dopravnom teste na interaktívnej tabuli. Praktická časť sa realizovala na školskom dopravnom ihrisku, kde žiaci súťažili v jazde zručnosti na bicykli a kolobežke. Podľa pravidiel cestnej premávky si vyskúšali aj jazdu na šliapacích motokárach. Všetci žiaci za účasť v dopravnej súťaži získali diplom a sladkú odmenu.

   • Spoznávame svet

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 16 .5. 2023 sa uskutočnila akcia Spoznávame svet  pre žiakov 6. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o rekordoch jednotlivých kontinentov. Riešili  rôzne úlohy: priradzovali názvy  k obrysom kontinentov, skladali puzzle  pamiatok UNESCO. V interaktívnom cvičení hádali, kde sa nachádzajú miesta zobrazené na obrázkoch. Akcia bola spestrením a rozšírením výuky geografie s využitím interaktívnych cvičení a hier.

   • Zábavné športovanie

   • 28. 5. 2023
   • 12. mája 2023 (piatok) sa v 1. oddelení ŠKD uskutočnilo zábavno-športové  popoludnie. Žiaci súťažili v dvoch družstvách – dievčatá a chlapci. Svoju šikovnosť a rýchlosť si vyskúšali v piatich disciplínach. Pri zbieraní rôznych druhov lôpt podľa počtu bodov, žiaci uplatnili rýchlosť aj logické myslenie. Veselo bolo pri lovení pohárov paličkou, v pretekoch rakov a v lezení cez kruhový tunel na lavičke. Presnosť v triafaní loptičkou si vyskúšali v gigantickom pongu. Odmenou pre všetkých súťažiacich bola veselá nálada a radosť z pohybu.

   • Môj kontakt so škodlivými látkami

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 9.mája 2023 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom: Môj kontakt so škodlivými látkami, ktorá bola spojená s nácvikom aktivít, ako odolávať škodlivým látkam. V úvode besedy si žiaci pripomenuli všetky škodlivé látky, s ktorými sa oboznámili pri čítaní knihy C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. Potom sa zahrali hru Povzbudzovač, pri ktorej pozvali k sebe kamaráta a vyzdvihli jeho kladné vlastnosti. V hre ,,Dvaja jednou ceruzou“ si vyskúšali kresliť ľubovoľný obrázok spoločne jednou ceruzou a nakoniec sa porozprávali o tom, čo by mali v živote robiť, aby boli úspešní a šťastní. Všetky aktivity poslúžili ako dobrý návod, ktorý môžeme ponúknuť všetkým kamarátom, ktorí nevedia, ako využívať svoj voľný čas a preto sa dajú nahovoriť na zlé veci.

   • Slávik Slovenska - okresné kolo

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 11. 5. 2023 sa v ZŠ Moskovská 1, Michalovce konalo okresné kolo súťaže v interpretácii ľudovej piesne „Slávik Slovenska“. Víťazi školských kôl súťažili v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali žiačky: Anna Adamová (I. kategória), a Paula Sijartová (III. kategória). Hudobne ich sprevádzal pán učiteľ Mgr.Ján Onder  zo ZUŠ Michalovce. Všetci speváci sa predstavili dvomi ľudovými piesňami. Obidve dievčatá sa vrátili bez umiestnenia, aj napriek tomu im ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Deň Zeme

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 27.4.2023 sa uskutočnila akcia Deň Zeme, ktorej sa zúčastnili žiaci 7.B a 8.B triedy. V úvode žiaci vyriešili tajničku, neskôr určovali názvy rastlín typických pre naše okolie a potrápili sa aj s poznávaním vtáctva, hmyzu, rýb či iných živočíchov žijúcich na našej planéte. Riešením úloh si žiaci zopakovali, akými spôsobmi môžeme prírodu chrániť, ako správne separovať odpad a vysvetlili sme si aj pojmy súvisiace s ochranou prírody. Na záver žiaci spoločnými silami riešili otázky v EKO -kvíze, kde sa dozvedeli mnoho ďalších zaujímavostí.

   • Pietny akt kladenia vencov

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 5.5.2023 sa konala slávnosť pri príležitosti 78. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slávnosť sa začala pietnym aktom - položením venca k pamätníku v centre obce. Obyvatelia a zamestnanci školy prostredníctvom tejto slávnosti každoročne prejavujú úctu všetkým tým, ktorí položili svoje životy za mierový dnešok. Miestny pamätník je symbolom odvahy a statočnosti známych i neznámych vojakov a tiež niektorých miestnych občanov, ktorí bojovali v bojoch druhej svetovej vojny. Všetkým tým patrí naša vďaka.

   • Slávik Slovenska

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 28.4.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Súťažilo sa v 2 kategóriách. Zúčastnených žiakov bolo 7.  Súťažiaci zaspievali jednu povinnú a jednu ľubovoľnú ľudovú pieseň podľa vlastného výberu.  Do okresného kola postupujú Anna Adamová z 3.B triedy za I. kategóriu a Vanesa Lacková z 5.B triedy za II. kategóriu.

   • Nebezpečenstvo Elektronickej šikany

   • 1. 5. 2023
   • Dňa 26.04.2023 sa na našej škole konala beseda na tému: Nebezpečenstvo Elektronickej šikany. Beseda bola určená žiakom 5. ročníka. Pomocou webovej stránky ovce.sk im pani pracovníčka Komunitného centra Mgr. Klaudia Serenčková prezentovala problémy dnešnej doby - šikana, kyberšikanovanie, nástrahy internetu a pod. Cieľom bolo informovať žiakov o čo najbezpečnejšom využívaní internetu, najmä sociálnych sietí a poukázať na nebezpečenstvo šikany vo virtuálnom prostredí, ako aj na spôsob ako sa voči kyberšikane chrániť.  Beseda bola poučná a v prostredí žiakov určite splnila svoj účel.

   • Okresné kolo bedmintonu

   • 1. 5. 2023
   • Okresné kolo bedmintonu žiačok sa konalo 25.4.2023 vo Vinnom. Umiestnili sme sa na 2.mieste a reprezentovali nás žiačky 8.B Miroslava Štafurová a Lenka Tóthová.

   • Príroda okolo nás

   • 1. 5. 2023
   • Dňa 28.4.2023 sa uskutočnila v ŠKD II. oddelenie akcia Príroda okolo nás.

    Pobyt v prírode má pre deti obrovský význam. Okrem toho, že má pozitívny vplyv na ich zdravie, vďaka rôznym tvorivým činnostiam si formujú aj svoj vzťah k prírode, k planéte, k rastlinám k zvieratám i k ľuďom. V  aktivitách a hrách, ktoré sme pre deti pripravili si rozvíjali vedomosti o prírode a jej ochrane. Družstvo „Sokolov“ a „Orlov“ priraďovali listy k stromom, hľadali potravu pre určené zvieratá, pomenovali zviera na obrázku, hľadali čo do prírody nepatrí, vyhľadali rastlinu podľa obrázka. Po splnení úloh sme súťažili, ktoré družstvo nazbiera viac šišiek. Družstva boli odmenené sladkosťou a pochvalou za splnené úlohy.

   • Zázraky prírody

   • 1. 5. 2023
   • V ŠKD 1. oddelenie sa dňa 24. apríla 2023 uskutočnilo zábavno-náučné popoludnie o prírode. Žiaci si pozreli prezentáciu o krásach a zaujímavostiach prírody. V interaktívnom cvičení určovali názvy lesných zvierat a rastlín podľa opisu a obrázkov. Na prechádzke v obrazovom lese hľadali listnaté, ihličnaté stromy a lúčne aj liečivé kvety. Na záver žiaci vypracovali pracovný list s osemsmerovkou a vymaľovali si omaľovanku ku Dňu Zeme.

   • Traja pátrači v školskej knižnici

   • 1. 5. 2023
   • Dňa 21. apríla 2023 sa v školskej knižnici uskutočnila akcia s názvom Traja pátrači v školskej knižnici. Žiaci sa zahrali na knižných detektívov. Pomocou hádaniek museli odhaliť známe knižné postavy, prostredníctvom indícií a obrázkov sa snažili vypátrať názvy kníh, ktoré potom v školskej knižnici vyhľadali a odhalili autora. Žiaci sa zabavili i niečo nové naučili. V závere boli odmenení sladkosťou.

   • Beseda s lesníkmi

   • 1. 5. 2023
   • Apríl je od roku 1952 tradične časom, kedy si pripomíname význam lesov vôkol nás a ich nenahraditeľnosť. Pri tejto príležitosti dňa 24.apríla navštívili našu školu pracovníci Lesného závodu Vihorlat, pani Jana Mackaľová a pán Richard Laurič. V úvode besedy si žiaci zopakovali  vedomosti z prírodovedy čo je les, čo tvorí lesné spoločenstvo, aké rastliny a živočíchy môžeme v lese nájsť a vidieť. Potom nasledovali aktivity o lesných zvieratách, kde mali žiaci podľa nápovedných obrázkov, hádať meno zvieraťa, pričom mali napodobňovať zvuky a pohyby týchto zvierat. V aktivite o lesných plodoch si mal každý žiak vymyslieť svoje lesné meno a pomocou drevenej obrázkovej tabule hádali názvy drevín podľa listov a ihličia. V závere teoretickej časti  žiaci v dvojiciach skladali drevené puzzle s motívmi listov stromov a zvierat, žijúcich v lese. V praktickej časti besedy sa žiaci spolu s vyučujúcimi presunuli na školský dvor, kde si zopakovali vedomosti o tom, čo patrí a nepatrí do lesa a prírody a vyzbierali odpadky, ktoré našli v okolí školy. V závere si zasúťažili v disciplíne o najlepšieho skokana a za odmenu dostal každý žiak zošit s logom Lesného závodu. Beseda sa žiakom veľmi páčila, preto nám pracovníci Lesného závodu Vihorlat sľúbili, že nás o rok opäť navštívia.

   • Hospodárenie v rodine

   • 1. 5. 2023
   • Dňa 24. 4. 2023 sa žiaci 6.B triedy stretli v MU3, kde si overovali vedomosti z finančnej gramotnosti – Hospodárenie v rodine, ako zaobchádzať s peniazmi. Žiaci pracovali pri počítačoch. Zoraďovali slová od najlacnejšieho po najdrahšie, nakupovali suroviny potrebné na prípravu jedla a potom počítali, koľko eur zaplatia. Zaujímavou bola pre nich aktivita „Rodinný rozpočet“, kde v priebehu celého mesiaca zaznamenávali príjmy a výdavky svojej rodiny. Na základe rodinného rozpočtu zistili, ako ich rodina hospodári s peniazmi do konca mesiaca. Niektorí boli spokojní, iní sklamaní. Cieľom stretnutia bolo správne rozdeliť peniaze pre potreby rodiny - hospodáriť s peniazmi, správne nakupovať a rozlišovať potrebné a nepotrebné veci. Žiakom sa aktivity páčili, boli aktívni a disciplinovaní.

   • V zdravom tele zdravý duch

   • 1. 5. 2023
   • Dňa 13.4.2023 sa žiaci 5.B zúčastnili akcie V zdravom tele zdravý duch. V úvode žiaci jednotlivo odpovedali na rôzne otázky aby zistili, či majú zdravý životný štýl. Potom sme sa rozprávali o tom, čo všetko by sme mali robiť pre naše zdravie a naopak, čomu by sme sa mali vyhýbať. Pomocou potravovej pyramídy sme si vysvetlili, v akom pomere by mali byť v našom jedálničku zastúpené jednotlivé zložky potravy. Následne si žiaci vypracovali ,,zdravý" pracovný list. Potom sme sa presunuli na školský dvor, kde sa žiaci venovali športovým aktivitám - hrali futbal, loptové hry a zajazdili si na kolobežkách.

   • Nenič svoje múdre telo

   • 12. 4. 2023
   • Dňa 4.4.2023 pokračovali žiaci 4.ročníka v čítaní knihy  od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. V tretej a vo štvrtej kapitole, ktoré mali názov Chemikálie, Drogy  a tvoje telo  sa oboznámili s drogami a s rôznymi chemickými látkami, ktoré majú  rozličné praktické využitie, avšak nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus a poškodzujú zdravie človeka. Po prečítaní kapitoly si v dvojiciach vypracovali pracovný list a vylúštili tajničku.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje