• Pátrame v encyklopédiách

   • 16. 4. 2024
   • Dňa 16.4.2024 bola pre žiakov pripravená akcia v školskej knižnici s názvom Pátrame v encyklopédiách. Žiaci sa oboznámili s pojmom encyklopédia, heslo a register. Vymenovali, aké encyklopédie už mali možnosť vidieť alebo čítať, a ktorá oblasť v encyklopédiách ich najviac zaujíma. Ich úlohou bolo priradiť informácie k správnej encyklopédii, vyriešiť bludisko po políčkach, ktoré sa viažu k encyklopédii, správne odpovedať na otázky súvisiace s textom o Slovensku. V závere si každý žiak vybral ľubovoľnú encyklopédiu a vyhľadal v nej zaujímavú informáciu, ktorú prečítal svojim spolužiakom.

   • Beseda s príslušníkmi OO HZ

   • 16. 4. 2024
   • Dňa 12.04.2024 sme do našej školy pozvali členov hasičského a záchranného zboru z Veľkých Kapušian, ktorí žiakom priblížili ich náročnú a zodpovednú prácu. V prvej - teoretickej časti hasiči predstavili žiakom celú svoju činnosť a poučili ich, ako používať čísla na tiesňové volanie, čo by mali robiť, aby nevznikol požiar a ako ošetriť drobné poranenia. Zaujímavá bola ukážka pomôcok, ktoré používajú hasiči pri zásahu - termovízna kamera, vysielačka, hasičská helma a zásahový odev, ktoré si žiaci mohli pozrieť a vyskúšať. V druhej časti na školskom dvore si žiaci spolu s pani učiteľkami prezreli najnovšiu techniku a ukázali nám nástroje, ktoré hasiči pri svojej práci používajú. Žiakom predviedli aj sirény a majáky na hasičskom vozidle a s neskrývanou radosťou si vyskúšali vyjsť na hasičské vozidlo. V závere sme sa hasičom poďakovali za čas, ktorý nám venovali a za vedomosti, ktoré deťom odovzdali.

   • Jarná lúka

   • 16. 4. 2024
   • Dňa 4.4.2024 sa uskutočnila v školskej knižnici akcia s názvom Jarná lúka. Žiaci štvrtého ročníka si pomocou internetu vyhľadali jarné kvety. Následne vyhľadali v školskej knižnici knihy o rastlinách a kvetoch. Informácie o jednotlivých kvietkoch z internetu si žiaci porovnali s informáciami z kníh. Cieľom tejto akcie bolo žiakom ukázať, ako si vyhľadať informácie pomocou googlu, ale aj prostredníctvom kníh. V závere si žiaci nakreslili vybraný kvietok a porozprávali o ňom.

   • Školské kolá turnaja v bedmintone

   • 16. 4. 2024
   • V dňoch 8. apríla (chlapci) a 11. apríla (dievčatá) sa konali školské turnaje v bedmintone. V kategórii chlapcov sa turnaja zúčastnili žiaci 4.-8.ročníka a víťazom sa stal žiak 7.A triedy Jozef Demeter, na 2.mieste sa umiestnil Ján Jambrozy (7.B) a 3.miesto získal Erik Popovič (8.B). V kategórii dievčat sa zúčastnili žiačky 4.-9.ročníka a víťazkou sa stala žiačka 9.B triedy Miroslava Štafurová, na striebornej priečke sa umiestnila Lenka Tóthová (9.B) a bronzovú medailu si odniesla žiačka 4.B Karin Baňasová.

   • Návrat k tradíciám – Veľká noc

   • 2. 4. 2024
   • Dňa 26.3.2024 bola pre žiakov 2. stupňa pripravená akcia s názvom Návrat k tradíciám – Veľká noc. Žiačky deviateho ročníka si pre svojich spolužiakov pripravili zaujímavé informácie o Veľkej noci, báseň o jari a čas spríjemnili aj peknou piesňou. Jednotlivé triedy si zasúťažili v rôznych disciplínach. Svoju šikovnosť ukázali pri ozdobovaní i hľadaní veľkonočných vajíčok, museli sa popasovať s rozpadnutou vetou, no aj uhádnuť odpovede na pripravené hádanky. Veselé popoludnie sme ukončili tradičnou oblievačkou.

   • Dobrodružstvo s knihou

   • 2. 4. 2024
   • Dňa 22.marca.2024 žiaci ŠKD 2.oddelenia sa zapojili do rôznych aktivít pri príležitosti mesiaca knihy. V zaujímavom videu sa žiaci dozvedeli, kedy a ako vznikla prvá kniha. Potom nás navštívila Zlatovláska a tri medvede. Rozprávku sme čítali s porozumením spolu s deťmi a zábavnou formou sme vypracovali úlohy. Obľúbení rozprávkoví hrdinovia sa schovali do sveta hlavolamov a pexesa, aby si deti mohli poskladať príbehy. A na záver sme si spoločne vyrobili časť obľúbenej knihy podľa vlastného nápadu a vytvorili sme knižný strom.

   • Beseda o knihe

   • 2. 4. 2024
   • Dňa 25.3.2024 žiaci prvého ročníka mali besedu o knihe Slniečko na motúze. V úvode besedy sa formou prezentácie zoznámili s Elenou Čepčekovou, autorkou knihy. Žiaci sa dozvedeli o povolaní spisovateľ a zvlášť spisovateľ pre deti. Neskôr si vypočuli vybrané kapitoly z knihy a rozprávali o veselých a dobrodružných príhodách obyvateľov - chrobáčikov jednej lúky: malej včielky Medušky a jej priateľov - mravca, lienky, tesárika a ďalších...Neskôr si žiaci chrobáčiky vymaľovali a spoločne vytvorili lúku s chrobáčikmi a Meduškou.

   • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

   • 24. 3. 2024
   • Naši žiaci so všetkou vážnosťou pristúpili k prednesu poézie a prózy a dôstojne reprezentovali našu školu v okresnom kole. Prednesu sa v II. kategórii zúčastnila žiačka Natalia Krivosudská zo 6.B triedy, v III. kategórii to bola žiačka Petra Molnárová zo 7.B triedy. Dievčatá si zo súťaže odniesli pekný umelecký zážitok a tvorivé podnety do vlastnej práce s umeleckým textom.

   • Finančná gramotnosť

   • 24. 3. 2024
   • Dňa 19.03.2024 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci siedmeho ročníka sa prostredníctvom prezentácie oboznámili so základnými pojmami finančnej matematiky, ako sú úrok, úroková miera a istina.  Prostredníctvom pracovných listov žiaci riešili úlohy týkajúce sa bežného účtu a výpisu z účtu, porovnávali úrokovú mieru rôznych bánk.

   • Rozprávková cesta

   • 20. 3. 2024
   • V piatok 15. marca 2024, sa v rámci mesiaca knihy, uskutočnilo v ŠKD 1. oddelenie zábavné putovanie rozprávkou. Žiaci sa zahrali na básnikov, pri hľadaní stratených rýmov v básničke o knihe. Našli Červenú čiapočku a Tri prasiatka v popletenej rozprávke v obrazoch. Riešili úlohy v interaktívnom rozprávkovom kvíze, hľadali cestičku v bludisku a skladali rozprávkové puzlle. Na záver si žiaci vymaľovali záložky do knihy.

   • Aktuálne problémy spoločnosti

   • 20. 3. 2024
   • V mesiaci marec sa pre žiakov 6.- 9. ročníka uskutočnili aktivity pod názvom „Aktuálne problémy spoločnosti“, ktoré prebiehali počas hodín etickej výchovy: 6.ročník (Mgr. P. Králik), 7. ročník (Mgr. G. Gencová), 8.ročník (Mgr. G. Gencová), 9. ročník (Mgr. P. Králik).  Najprv žiaci vysvetlili pojem problém a určili aké problémy môžu byť (osobné, lokálne, globálne, veľké, malé,....). Prostredníctvom tvorivých aktivít žiaci diskutovali o aktuálnych problémoch spoločnosti: najmä extrémizme, imigrácii, diskriminácii, rasizme, vplyve médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov. Takto si žiaci rozvíjali kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

   • Kriminalita mládeže

   • 20. 3. 2024
   • Dňa 12.03.2024 sa na našej škole konala beseda „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníka.  Besedu prednášala preventivistka Ing. Zuzana Rozsypalová z ORPZ Michalovce. V úvode besedy sa venovala tematike, kde sa najčastejšie pácha kriminalita detí a mládeže. Cieľom bolo upozorniť na to, že už v 14 rokoch sa stávajú trestne zodpovední za svoje činy musia niesť následky a podľa zákona sa následne zodpovedať. Ich pozornosť bola upriamená na krádež,  poškodzovanie cudzej veci, výtržníctvo a podielnictvo. V krátkosti im pani policajtka načrtla aj drogovú tematiku a nežiadúce účinky súvisiace s užívaním omamných látok. Vysvetlila prítomným ako fungujú trestné procesy, za čo môže ísť človek do väzenia a na čo má človek právo, keď ho obvinia. Časť besedy bola zameraná aj na ochranu súkromia mladých ľudí, v súvislosti s rozvojom množstva sociálnych sietí. S tým súvisí aj kyberšikanovanie, ktoré je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. V závere mohli žiaci položiť pani policajtke otázky, ktoré im v súvislosti s danou témou napadli. Pevne veríme, že  beseda mala svoj zmysel a že žiaci našej školy sa nebudú podieľať na kriminalite mládeže.

   • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9 2024

   • 12. 3. 2024
   • Informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka

     

    Dňa 20.3.2024 (v stredu) sa žiaci 9. ročníka zúčastnia Celoslovenského testovania T9 2024 z  matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie bude prebiehať papierovou formou, a to v čase od 7.50 do 11.50 hod.

    Povolené pomôcky – kalkulačky, rysovacie potreby, modré perá

    Zakázané pomôcky – mobilné telefóny, výpisky, študijný materiál, učebnice a pod.

    Bližšie informácie sú zverejnené na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

     

   • Nebezpečenstvo šikany a kyberšikany

   • 17. 3. 2024
   • Dňa 12.3.2024 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila beseda s kp. Ing. Zuzanou Rozsypalovou z ORPZ v Michalovciach na tému: Nebezpečenstvo šikany a kyberšikany. V úvode besedy im pani policajtka vysvetlila pojmy šikana a kyberšikana a že používanie internetu je niekedy veľmi nebezpečné. Upozornila ich, že pri svojej neopatrnosti sa informácie a fotografie môžu dostať na nesprávne miesto, môžu byť zneužité a vyústiť až do obťažovania, vyhrážania a vydierania. Boli im ozrejmené hlavné znaky, ako reagovať, keď sa stanú terčom šikany/ kyberšikany alebo ak sú jej svedkami. Cieľom besedy bolo, aby žiaci pochopili, že nie je správne, aby sa nečinne prizerali šikanovaniu a kyberšikane, schvaľovali agresívne správanie svojich spolužiakov, odsudzovali niekoho, kto je slabší a mlčali, keď vidia nečestnosť či ponižovanie druhých, ale aby sa vedeli brániť pred agresorom a kam sa môžu v prípade potreby obrátiť. Beseda bola zaujímavá a splnila svoj cieľ.

   • Veľkonočné tvorivé dielne

   • 17. 3. 2024
   • Dňa 13. marca 2024 sa žiaci 1. stupňa zišli na tvorivých dielňach venovaných veľkonočným tradíciám a zvykom , kde sa  venovali výrobe veľkonočných ozdôb a pozdravov ,ktoré si po ich zhotovení odniesli domov. Aj takto strávili žiaci 1. stupňa príjemné popoludnie.

   • Beseda o knihe Tri múdre kozliatka

   • 17. 3. 2024
   • Dňa 13.3.2024 sa pre žiakov 3. ročníka uskutočnila beseda o prečítanej knihe. V úvode besedy sa žiaci formou prezentácie oboznámili so životom a tvorbou spisovateľa J.C.Hronského, následne si spoločne z knihy prečítali príbeh, ktorý mal názov- Na záhradníckom remesle dobre sa im vodilo. Potom si žiaci samostatne vypracovali pracovný list a nasledoval zábavný kvíz. V závere besedy dostal každý žiak omaľovánku a záložku do knihy. Beseda splnila svoj účel.

   • Zdravá výživa

   • 17. 3. 2024
   • Dňa 13.3. 2024 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda s pracovníčkou komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom pani Mgr. Klaudiou Serenčkovou. V úvode besedy si vysvetlili pojem pojem zdravá výživa, z akých potravín  sa má skladať jedálniček dieťaťa, čo by mali deti jesť na desiatu, prečo vzniká obezita a aké sú to nezdravé jedlá... Následne hovorili o tom, ako sa stravovali naši starí rodičia a ako vyzerá jedlo v iných kútoch sveta. Potom si pozreli, čo majú deti zabalené na desiatu, ukázali si vyvážené raňajky a v závere pridali ochutnávku ovocia. Beseda sa žiakom páčila, žiaci sa aktívne zapájali a splnila svoj účel.

   • Turnaj v stolnom tenise družstiev chlapcov

   • 17. 3. 2024
   • Dňa 11. marca 2024 naša škola zorganizovala turnaj v stolnom tenise družstiev chlapcov. Okrem našej školy sa turnaja zúčastnili aj ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín, ZŠ s MŠ Bežovce a ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany. Turnaj sa niesol v duchu výborných športových výkonov a naši chlapci v ňom obsadili vo veľmi tesných súbojoch 3.miesto, keď bojovali o víťazstvo v turnaji až do posledného stretnutia. Našu školu reprezentovali žiaci Aleš Lacko (5.A), Marek Tancoš (6.A), Jozef Demeter (7.A) a Ján Jambrozy (7.B).

   • Ako vzniká kniha

   • 12. 3. 2024
   • Dňa 6.3.2024 sa uskutočnila v školskej knižnici akcia s názvom Ako vzniká kniha. Žiaci tretieho ročníka sa oboznámili s tým, ako kniha vzniká, ktoré osoby sú dôležité pri vzniku knihy. V úvode si žiaci vypočuli príbeh o starom strome, ktorý chcel byť ešte užitočný. Nakoniec sa z neho vyrobil papier. Následne sme sa so žiakmi porozprávali o tom, kto všetko pracuje na vydaní kníh a aká je ich úloha. V závere nášho stretnutia si žiaci vypracovali pracovný list, v ktorom museli na základe ilustrácií odhaliť názvy kníh, doplnili si meno svojho obľúbeného spisovateľa, názov svojej obľúbenej knihy a zahrali sa na ilustrátorov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje