• Rodičovské združenie

   • 9. 6. 2024
   • Vážení rodičia!

    Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 12.6.2024 v čase o 15:00 do 17:00 formou konzultácií v jednotlivých triedach.

   • Beseda - Poskytovanie prvej pomoci

   • 9. 6. 2024
   • Dňa 29.5.2024 sa uskutočnila beseda zameraná na poskytovanie prvej pomoci pre žiakov 3.,4.,5. a 6 ročníka. Lektorkou bola inštruktorka Územného spolku Červeného kríža Mgr. Marcela Vincová. Žiaci si precvičili ako sa zachovať, keď sa nám, alebo niekomu stane úraz. Zopakovali si dôležité telefónne čísla a cez modelové situácie si overili svoje vedomosti z prvej pomoci. Vyskúšali si uloženie zraneného do stabilizovanej polohy, použitie izotermickej fólie, defibrilátora a ako správne masírovať srdce. Hravou formou zvládli základy prvej pomoci. Beseda bola zaujímavá a my dúfame, že vedomosti, ktoré získali im môžu pomôcť pri záchrane ľudského života.

   • Medzinárodný deň detí 2024

   • 1. 6. 2024
   • V našej škole sme našim žiakom materskej a základnej školy pripravili deň plný športu, zábavy, tanca a smiechu. Žiaci si mohli vyskúšať jazdu na koni a tí menší jazdili na poníkovi. Súťažilo sa v Dopravnom labyrinte a v hľadaní pokladu. Každý, kto mal záujem, si mohol dať na tvár niečo namaľovať, a tak sme mali školský areál plný Spidermanov a víl. Veľkí žiaci si zmerali sily aj vo futbale. Pohybovo zdatnejší sa zapojili do Zumby.  Nafukovací hrad bola atrakcia nielen pre malých, ale poriadne sa v ňom vyšantili aj veľkí. Nechýbal aj Fotokútik a samozrejme občerstvenie. Deň detí sme ukončili tombolou. Veselé a usmievavé tváre našich detí boli znamením, že tieto akcie sa vydarili. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

   • Plavecký výcvik

   • 1. 6. 2024
   • V dňoch od 15.05.2024 – 17.05.2024 žiaci 3. až 6. ročníka absolvovali základný a zdokonaľovací plavecký výcvik. Hodiny plávania prebiehali v mestskej plavárni Michalovce a následne v Thermalparku Zemplínska Šírava. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Počas troch dní si plavci precvičovali už získané  zručnosti v jednotlivých štýloch plávania: kraul, prsia a znak. Začiatočníci (neplavci) si osvojovali základy plávania: dýchanie do vody a splývanie. Účastníci  plaveckého výcviku boli na záver za svoje výkony a usilovnosť odmenení mokrým diplomom.    

   • Spoznávame Európu

   • 1. 6. 2024
   • Dňa 21.5. 2024 sa uskutočnila akcia Spoznávame Európu  pre žiakov 7. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o rekordoch jednotlivých kontinentov. Riešili  rôzne úlohy: osemsmerovku s názvami európskych štátov,  skladali puzzle  Európy. V interaktívnom cvičení hádali, kde sa nachádzajú miesta zobrazené na obrázkoch. Akcia bola spestrením a rozšírením výuky geografie s využitím interaktívnych cvičení a hier.

   • Finančná gramotnosť

   • 1. 6. 2024
   • Dňa 14.05.2025 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci piateho ročníka si precvičili a upevnili kompetencie z finančnej gramotnosti. Cieľom stretnutia bolo vysvetliť žiakom, ako by mali hospodáriť a naplánovať si výdavky ( v ich prípade vreckové ). Úlohy, ktoré žiaci plnili boli pre nich veľmi pútavé a poučné.

   • Dopravný semafor

   • 1. 6. 2024
   • V piatok 17. mája 2024 sa v ŠKD uskutočnila dopravná súťaž zameraná na správnu techniku jazdy na bicykli a kolobežke. Žiaci sa oboznámili so základnými pravidlami cestnej premávky a dopravným značením pre chodcov a cyklistov. Zoznámili sa s povinnou výbavou bicykla a reflexnými prvkami cyklistu. Na dopravnom ihrisku si vyskúšali správnu a bezpečnú jazdu podľa dopravných značiek. Všetci žiaci dostali diplom za účasť na dopravnej súťaži a sladkú odmenu. Cieľom akcie bolo naučiť žiakov využívať získané vedomosti a zručnosti v rôznych dopravných situáciách.

   • Spoznaj svoju vlasť

   • 1. 6. 2024
   • 15. mája 2024 sa pre žiakov 8. ročníka uskutočnilo zábavné odpoludnie pod názvom „Spoznaj svoju vlasť“. Žiaci si hravou a interaktívnou formou overili, čo už vedia o Slovensku. Skladali rozstrihané Slovensko, dopisovali krajské mestá, urobili Fototest, určovali polohu vybraných miest, hádali rieky, odpovedali na otázky o slovenskom podnebí a na záver si zahrali hru Milionár – Slovensko.

   • Prednáška o očkovaní proti HPV vírusu

   • 1. 6. 2024
   • Dňa 15.5.2024 sa konala na našej škole odborná prednáška o očkovaní proti HPV vírusu. To, že očkovaním proti HPV vírusu je možná ochrana nás prišli v rámci očkovacej kampane oboznámiť metodici z lekárskej fakultnej univerzity v Košiciach. Využitím prezentácie žiakov informovali o následkoch, spôsoboch šírenia vírusu a formách prevencie nákazy HPV. Naši žiaci aj vďaka prednáške zistili, že nielen dievčatá ale aj chlapci sú rovnako ohrozenou skupinou, preto je vakcinácia vhodnou voľbou pre obe pohlavia. Na HPV neexistuje liek ale prevenciou môže byť vakcína. Keďže vírus často nevykazuje žiadne symptómy, väčšina ľudí ani nevie, že ho má... Prednáška bola pre žiakov zaujímavá a náučná.

   • Finančná gramotnosť

   • 1. 6. 2024
   • Dňa 30.04.2024 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci ôsmeho ročníka sa v teoretickej časti oboznámili so základnými pojmami finančnej gramotnosti prostredníctvom prezentácie. Zopakovali sme si, čo sú „životné potreby rodiny“ a prostredníctvom čoho ich uspokojujeme. V praktickej časti si vypracovali pracovné listy zamerané na osobné a rodinné financie. Cieľom týchto aktivít bolo uvedomiť si svoje vlastné potreby a potreby svojej rodiny a vedieť popísať spôsoby, ktorými žiak môže pomôcť uspokojiť potreby v rodine (finančné aj nefinančné). 

   • Deň matiek 2024

   • 12. 5. 2024
   • Dnes má sviatok moja mama,

    kytičku jej z lásky dám.

    Aby sa vždy usmievala,

    na líčko ju pobozkám.

   • Okresné kolá v bedmintone

   • 5. 5. 2024
   • V dňoch 22. apríla 2024 v kategórii chlapcov a 23. apríla 2024 v kategórii dievčat sa na ZŠ F.J. Fugu vo Vinnom konali okresné kolá v bedmintone. Našu školu v kategórii chlapcov reprezentovali žiaci Jozef Demeter (7.A) a Ján Jambrozy (7.B), ktorí obsadili 4.miesto a v kategórii dievčat nás reprezentovali žiačky Miroslava Štafurová (9.B) a Lenka Tóthová (9.B), ktoré obsadili dokonca 2.miesto.

   • Slávik Slovenska - školské kolo

   • 1. 5. 2024
   • Dňa 26.4.2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. 15 žiakov sa prezentovalo spevom ľudovej piesni v troch kategóriách.

    V I. kategórií zvíťazil Michael Lörinc, 1.A.

    V II. kategórií zvíťazila Anna Adamová, 4.B.

    V III. kategórií zvíťazila Paula Sijartová, 9.B.

    Všetkým spevákom ďakujeme za účasť a umiestneným žiakom gratulujeme.

   • Krásy prírody

   • 1. 5. 2024
   • V piatok 26. apríla 2024 sa v ŠKD 1. oddelenie uskutočnilo náučno-zábavné popoludnie o prírode. Žiaci si pozreli prezentáciu o zaujímavostiach zo sveta živočíšnej a rastlinnej ríše. Určovali názvy stromov a lúčnych kvetov. V interaktívnom cvičení poznávali jarné kvety v záhradách a vypracovali pracovné listy. Na školskom dvore hľadali stratených dinosaurov a vytvorili obrazy z kvetov.

   • Beseda s lesníkmi

   • 1. 5. 2024
   • Dňa 25.4.2024 sme na besede v našej škole privítali pracovníkov Lesnej správy - Remetské Hámre Ing. Igora Gavulu a Ing. Mareka Sejnu, ktorí žiakom 3.a 4. ročníka porozprávali nielen o zaujímavej, ale aj náročnej práci lesníkov. V úvode besedy si žiaci zábavnou formou zopakovali svoje vedomosti o prírode na témy: Od semienka k stromu, Chránime prírodu, Lesná žatva, Čo ohrozuje les, Pod starostlivým dohľadom a Úžitok z lesa.  Beseda pokračovala poznávacími aktivitami, v rámci ktorých mali žiaci  priradiť živočíchy žijúce v dutinách stromov, uviesť rozdiely medzi rohom a parohom, vymenovať národné parky, povedať postup prevencie pred napadnutím medveďom, priradiť názvy živočíchov k obrázku a určiť živočícha podľa odtlačku (stopy). Žiaci si hravou i vážnejšou formou priblížili život v lese, za čo boli v závere besedy odmenení magnetkami a maskami (škraboškami) zvierat.

   • Láska a vzťahy v partnerstve

   • 1. 5. 2024
   • Dňa 17.04.2024 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili besedy na tému: Láska a vzťahy v partnerstve. Cieľom besedy bolo porozprávať sa, ako si vybrať správneho partnera, o znakoch harmonického vzťahu, ale aj aké problémy môžu vzniknúť vo vzťahu. Besedu viedla Mgr. Klaudia Serenčková, pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. Prostredníctvom aktivít žiakov inšpirovala, ako sa vzťahy vytvárajú, o spôsoboch akým sa vzťah buduje, o užitočných informáciách, čo robiť, aby svoje vzťahy prežívali s radosťou a ako ich upevniť. Počas besedy sa p. Serenčková dotkla mnohých dôležitých tém, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života každého z nás. Zdôraznila tiež dôležitosť komunikácie a počúvania vo vzťahoch, ako aj schopnosť odpustiť a hľadať harmóniu. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy a bola pre všetkých skutočným obohatením.

   • Putovanie prírodou

   • 1. 5. 2024
   • Dňa 19.4.2024 sa v ŠKD 2.oddelenie uskutočnila náučno-zábavná aktivita s prírodovedným zameraním. Žiaci si svoje vedomosti mohli vyskúšať v prírodovedných hlavolamoch a pexese. V skupinách určovali názvy listnatých a ihličnatých stromov a lúčnych kvetov. Na záver aktivity žiaci vyrábali záložky s prírodnými vzormi.

   • Rodičovské združenie

   • 23. 4. 2024
   • Vážení rodičia!

    Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25.4.2024 v čase o 15:00 do 17:00 formou konzultácií v jednotlivých triedach.

   • Prednes poézie a prózy v Drahňove

   • 21. 4. 2024
   • 19.apríla sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy v Drahňove. Našu školu reprezentovala za I. kategóriu žiačka Laura Adamová z 1.A.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje