• 8.ročník
      
     Testované oblasti
     - matematika
     - slovenský jazyk a literatúra
     - fyzika
     - dejepis
     - všeobecné študijné predpoklady
     Testované učivo
     - matematika - zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka, kombinatorika, objem a povrch kvádra a kocky, premena jednotiek objemu
     - slovenský jazyk a literatúra - čítanie s porozumením, pravopis, slovné druhy, rozdelenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, jednoduchá veta a vetné členy, opis a jeho druhy, charakteristika, rozprávanie, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky
     - fyzika - teplota a čas, skupenské premeny, výmena tepla, teplo a využiteľná energia
     - dejepis - predkovia Slovákov (Nitrianske kniežatstvo, Veľká Morava, Konštantín a Metod), Uhorské kráľovstvo, novovek (mestské štáty, humanisti, objavitelia, reformácia), Habsburgovci
     - otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady budú testovať také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti, budú tam otázky zamerané na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami, druhá časť otázok bude zameraná na slovnú zásobu a čítanie s porozumením
     Počet a skladba testov
     - každý žiak bude písať dva testy - prvý test bude obsahovať otázky z matematiky, fyziky a prvú časť otázok testujúcich všeobecné študijné predpoklady
     - druhý test bude obsahovať otázky zo slovenského jazyka a literatúry, z dejepisu a druhú časť otázok testujúcich všeobecné študijné predpoklady
     Typ otázok
     - uzavreté otázky s výberom odpovede (žiak má spomedzi štyroch ponúknutých odpovedí vyznačiť jednu správnu)
     - krátke otvorené otázky (žiak píše odpoveď vlastnými slovami)
     Čas na vypracovanie testov
     - 60 minút čistého času na vypracovanie každého testu
     Pomôcky
     - predpísané (nutné): písacie potreby
     - povolené (nie nutné): kalkulačky, rysovacie potreby
     - zakázané: Pravidlá slovenského pravopisu, učebnice, slovníky, tabuľky so vzorcami, zošity, mobily
     9.ročník
     Testované predmety
     - matematika a slovenský jazyk a literatúra
     - do testov nebudú zahrnuté otázky zo všeobecných študijných predmetov, aby testy boli svojou štruktúrou zhodné s testami Testovania 9 a mohli plniť funkciu „generálky“ na oficiálne testovanie
     Testované učivo
     - otázky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry budú vychádzať z učebníc pre 5.-8.ročník ZŠ
     Počet a skladba testov
     - každý žiak bude písať dva testy
     - prvý test bude obsahovať otázky z matematiky
     - druhý test bude obsahovať otázky zo slovenského jazyka a literatúry
     Typ otázok
     - test z matematiky bude obsahovať 10 otvorených úloh s krátkou odpoveďou a 10 uzavretých úloh s výberom odpovede
     - test zo slovenského jazyka a literatúry bude obsahovať 25 uzavretých otázok s výberom odpovede
     Čas na vypracovanie testov
     - 60 minút čistého času na vypracovanie každého testu
     Pomôcky
     - predpísané (nutné): písacie potreby
     - povolené (nie nutné): kalkulačky, rysovacie potreby
     - zakázané: Pravidlá slovenského pravopisu, učebnice, slovníky, tabuľky so vzorcami, zošity, mobily
     Veľa šťastia Vám praje kariérová poradkyňa
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje