• Kontakt, prevádzka, poplatky

     

    Adriana Imreová (vychovávateľka ŠKD 1. oddelenie)

    Tel.: 056/ 64 94 212 kl.220

    Email: imreova.adriana@zspavlovceuh.sk

     

    Mgr. Mária Bandasová (vychovávateľka ŠKD 2. oddelenie)

    Tel.: 056/ 64 94 212 kl.220

     Email: bandasova.maria@zspavlovceuh.sk

     

     

    Prevádzka Školského klubu detí

    Školský klub detí je v prevádzke v pracovných dňoch v dobe od 11.15 do 16.15 hod.

     

    Poplatky

    Za pobyt žiaka v Školskom klube detí podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2019 zo dňa 11.12.2019 obec v Pavlovciach nad/Uhom ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou určuje výšku poplatku:

     

    Čl. 2 Výška príspevku

    (1) Obec Pavlovce nad Uhom určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí nasledovne : - pre zákonného zástupcu žiaka 2,30 € mesačne na jedno dieťa, na dve deti a viac z jednej rodiny 4,60 € mesačne.

    (2) Polročný príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci september a vo februári nasledujúceho roka na účet právneho subjektu ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, pričom sa zákonnému zástupcovi zachováva právo mesačnej platby.

    (3) Možnosť zníženia alebo odpustenia príspevku je upravená v § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje